Spiewnik pielgrzymkowy
Modlitwy i rozwa?ania - Wiara i modlitwa

 

Abba, Ojcze
By? taki dzie?
Duchu ?wi?ty Bo?e przyjd?
Gdy serce twoje
Idzie Jezus
Kiedy ranne
O Czarna Pani
Mi?o?? Bo?? w sercu mam
Pan dobry jest
Powiedz ludziom
Spotka? mnie dzi? Pan
Ty jeste? moim Panem
Uczy?cie co wam mówi Syn
Wszystkie moje troski i k?opoty
?yje w sercu moim Pan
"Barka" 
Jest zak?tek na tej ziemi
Gdy kl?cz? przed Tob?
Maryjo, ?liczna Pani
Apel Jasnogórski
Matko, która nas znasz
Pozdrawiam Ciebie, Matko
Zapada zmrok
Zdrowa? Maryjo
Tak, jak Maryja
Bóg kocha mnie takiego, jakim jestem
Dotkn?? mnie dzi? Pan
Chc? przest?pi? Jego próg
Duchu ?wi?ty, przyjd?
Jeste? rado?ci? mojego ?ycia
 
 

Abba, Ojcze
Ty wyzwoli?e? nas, Panie,
Z kajdan i samych siebie,
A Chrystus staj?c si? bratem,
Nauczy? nas wo?a? do Ciebie: 

Abba Ojcze! Abba Ojcze!
Abba Ojcze! Abba Ojcze! 

Bo Ko?ció? jak drzewo ?ycia
W wieczno?ci zapuszcza korzenie.
Przenika nasz? codzienno??
I pokazuje nam Ciebie. 

Bóg hojnym dawc? jest ?ycia,
On wyswobodzi? nas z ?mierci,
I przygarniaj?c do Siebie,
Uczyni? Swoimi dzie?mi. 

Wszyscy jeste?my bra?mi,
Jeste?my jedn? rodzin?.
Tej prawdy nic ju? nie za?mi
I teraz jest jej godzina. 

By? taki dzie?
By? taki dzie?, 
Szcz??liwy dzie?, 
Gdy przy mnie stan?? 
Chrystus Pan, 
Dotkn?? mnie, za r?k? wzi?? 
I poprowadzi? w inny ?wiat. 

Bo?e, daj nam si?y, 
Bym wytrwa? do ko?ca. 
Bo?e daj nam si?y, 
Bym wytrwa? do ko?ca. 

?wiat nowej wiary, 
Nadziei ?ycia, 
?ycia, które si? nie ko?czy. 
Nie jestem sam, 
Jest przy mnie Pan, 
O samotno?ci zapomnia?em.

Duchu ?wi?ty Bo?e przyjd?
Przyjd? Duchu Ojca, b?d? naszym ?wiat?em,
Niech promienieje Twej chwa?y blask. 

Duchu ?wi?ty, Bo?e przyjd?, przyjd? Duchu ?wiat?o,
Duchu Ogniu przyjd?, przyjd? i rozpal nas. 

O ?wiadku prawdziwy, umocnij nas,
Chcemy rozg?asza? - zmartwychwsta? Pan! 

Przyjd? ?ród?o niebieskie, przyjd? zdroju ?ycia,
B?d? nam uzdrowieniem, moc sercom daj. 

O Duchu rado?ci, rozraduj Ko?ció?,
Niech p?ynie z serc naszych Baranka pie??. 

Ty daj nam do?wiadczy? mi?o?ci Ojca,
Oblicze Chrystusa objawiaj nam. 

B?d? nam tchnieniem ?ycia, ?wiat?a promieniem,
Przez Ciebie ja?nieje Chrystusa krzy?. 

Gdy serce twoje
Gdy serce twoje 
Nape?ni si? trwog? 
I ci??ar ogromny 
Przygniata do ziemi, 
Gdy nogi ju? nie chc? 
Lub i?? ju? nie mog?, 
To pomy?l, ?e jest Kto?, 
Kto wszystko to zmieni. 

To Matka ukoi? 
Mo?e twe serce, 
Przytuli? tak mocno, 
Jak tuli Jezusa, 
Wzi?? wszystko, co twoje 
We w?asne swe r?ce 
I zanie?? ten skarb 
Do Syna - Chrystusa. 

Lecz musisz si? zdoby? 
Na trud jeszcze jeden, 
By poprzez w?drówk? 
W upale i znoju, 
Zobaczy? twarz Matki 
Promienn? i jasn?, 
By tam si? z Ni? spotka? 
I zazna? spokoju. 

A je?li ma w serce 
Nadzieja powróci? 
I nada? ?yciu nowe warto?ci, 
Sprawi? to mo?e 
Panienka Przeczysta, 
Patrz?ca na ludzi 
Oczyma mi?o?ci. 

Idzie Jezus
Idzie Jezus, 
Spójrz jak kroczy On po wodzie, 
Podnosi ci? i pomaga ci sta?. 
Idzie Jezus, 
On jest Panem tych spienionych fal, 
Idzie Jezus, On prowadzi mnie. 

- On kieruje mn?. 
- On kocha mnie. 
- On pociesza mnie.
- On u?wi?ca mnie. 
- On zbawia mnie. 
- On uczy mnie. 

Kiedy ranne
Kiedy ranne wstaj? zorze, 
Tobie ziemia, Tobie morze, 
Tobie ?piewa ?ywio? wszelki, 
B?d? pochwalon, Bo?e wielki! 

A cz?owiek, który bez miary, 
Obsypany Twymi dary, 
Co? go stworzy? i ocali?, 
A czemu?by Ci? nie chwali?? 

Ledwie oczy przetrze? zdo?am, 
Wnet do mego Pana wo?am, 
Do mego Boga na niebie, 
I szukam Go ko?o siebie. 

Wielu snem ?mierci upadli, 
Co si? wczoraj spa? pok?adli, 
My si? jeszcze obudzili, 
By?my Ci?, Bo?e chwalili.

O Czarna Pani
O Czarna Pani w Cz?stochowskiej ikonie,
Jeste? smutna, Cho? jeste? na tronie,
Twoja troska zamkn??a si? w s?owach,
Czy lud Bogu wierno?ci dochowa.
Us?ysz Matko g?os polskiej m?odzie?y,
Od nas przecie? tak wiele zale?y.
Odrzu? smutek, bo w polskiej rodzinie,
Przyrzekamy, ?e wiara nie zginie. 

Nie b?d? smutna, o Panno Maryjo,
Spójrz jak serca dla Ciebie dzi? bij?.
Nie b?d? smutna, bo Tobie ?piewamy,
Nie b?d? smutna, bo Ciebie kochamy. 

O Czarna Pani, Twe spojrzenie dzi? wo?a,
O swobod?, o wolno?? Ko?cio?a.
Twoje oczy zadaj? pytanie,
Co z Narodem bez Boga si? stanie.
Uwierz, Matko, zaufaj nam szczerze,
Naszej wiary nam nikt nie odbierze.
Niech to s?owo Ci dane dzi? sprawi,
?e si? u?miech na twarzy Twej zjawi. 

Mi?o?? Bo?? w sercu mam
Mi?o?? Bo?? w sercu mym dzisiaj mam, 
T? mi?o?ci? coraz bardziej kocham Ci?, 
W Tobie widz? te? 
Wspania?o?? Króla Chwa?, 
Bo mi?o?? Bo?? w sercu mym dzisiaj mam. 

Pan dobry jest
Pan dobry jest, Pan dobry jest, 
B?ogos?awiony m??, który ufa Mu. 
Pan dobry jest, Pan dobry jest, 
Chod? tu i sam zobacz, 
?e Pan dobry jest! 

Pan kocha nas. 

Pan ?yje w nas. 

Pan jest w?ród nas. 

Pan prowadzi nas. 

Powiedz ludziom
Pewnej nocy ?zy z oczu mych, 
Otar? d?oni? sw? Jezus 
I powiedzia? mi: "Nie martw si?, 
Jam przy boku jest twym". 
Potem spojrza? na grzeszny ?wiat, 
Pogr??ony w ciemno?ci 
I zwracaj?c si? do mnie, 
Pe?en smutku tak rzek?: 

Powiedz ludziom, ?e kocham ich, 
?e si? o nich wci?? troszcz?. 
Je?li zeszli ju? z moich dróg, 
Powiedz, ?e szukam ich. 

"Gdy na wzgórzu Golgoty 
Za nich ?ycie odda?em, 
To umar?em za wszystkich, 
Aby ka?dy móg? ?y?". 
Nie zapomn? tej chwili, 
Gdy mnie spotka? mój Jezus, 
Wtedy by?em jak ?lepy, 
On przywróci? mi wzrok.

Spotka? mnie dzi? Pan
Spotka? mnie dzi? Pan, 
Wi?c rado?? ogromn? w sercu mam. 
Z tej rado?ci chc? 
?piewa? i klaska? w d?onie swe. 

Wi?c wszyscy razem chwalmy Go 
Za to, ?e trzyma nas r?k? sw?. 

Ty jeste? moim Panem
Jeste? rado?ci? mojego ?ycia 
Ty, Ty, Ty Panie mój. 
Jeste? rado?ci? mojego ?ycia 
Ty, Ty, Ty Panie mój. 

Ty jeste? moim Panem, 
Ty jeste? moim Panem, 
Ty jeste? moim Panem, 
Na zawsze jeste? Panem mym. 

- Jeste? mi?o?ci?... 

- Jeste? pokojem... 

Uczy?cie co wam mówi Syn
Us?ysz Bo?ej Matki g?os, 
Która wzywa dzisiaj nas, 
Chce u Syna znów wyprosi? 
Cud przemiany serc. 

Uczy?cie, co wam mówi Syn, 
Przyobleczcie wiar? w czyn, 
Niech si? S?owo Bo?e stanie
Cia?em w ka?dym z nas. 

Bóg ukocha? w Synu ?wiat, 
Chce zamieszka? w ka?dym z nas. 
Naucz Matko jak zbudowa? 
Bogu w sercu dom. 

Serce ludzkie dr?czy g?ód, 
Ci?gle szuka, gdzie jest Bóg. 
Naucz Matko jak powtórzy? 
Betlejemsk? noc.

Wszystkie moje troski i k?opoty

Wszystkie moje troski i k?opoty
W Twoje r?ce sk?adam, Panie mój.
Bardzo ciesz? si?, ?e w?a?nie nas wybra?e?,
By?my id?c nie?li Imi? Twe. 

Zawsze chcia?em zosta? aposto?em,
By?o to pragnienie w sercu mym.
Gdy odejdziesz, to napiszemy Ewangeli?,
Aby Imi? Twe zna? ca?y ?wiat. 

Karmisz mnie codziennie Swoim Cia?em,
Poisz mnie przedziwnie Swoj? Krwi?,
Uczysz mnie codziennie m?dro?ci Swoim S?owem,
?ebym wreszcie pozna? mi?o?? Tw?.

?yje w sercu moim Pan
?yje w sercu moim Pan,
?ask? Sw? mi ?ycie da?.
On Panem mym, On Królem mym,
Jemu ?piewa serce me. 

?yje w sercu moim Pan,
?ask? Sw? mi ?ycie da?.
On Panem mym, On Królem mym,
Jezus w sercu moim jest. 

Alleluja, alleluja, /x 2
On Panem mym, On Królem mym,
Jemu ?piewa serce me.

"Barka"
Pan kiedy? stan?? nad brzegiem,
Szuka? ludzi gotowych pój?? za Nim;
By ?owi? serca
S?ów Bo?ych prawd?.

O Panie, to Ty na mnie spojrza?e?,
Twoje usta dzi? wyrzek?y me imi?.
Swoj? bark? pozostawiam na brzegu, 
Razem z Tob? nowy zaczn? dzi? ?ów.

Jestem ubogim cz?owiekiem,
Moim skarbem s? r?ce gotowe
Do pracy z Tob?
I czyste serce.

Ty, potrzebujesz mych d?oni,
Mego serca m?odego zapa?em,
Mych kropli potu
I samotno?ci.

Dzi? wyp?yniemy ju? razem
?owi? serca na morzach dusz ludzkich
Twej prawdy sieci? 
I s?owem ?ycia. 

Jest zak?tek na tej ziemi
Jest zak?tek na tej ziemi, 
Gdzie powraca? ka?dy chce, 
Gdzie króluje Jej Oblicze, 
Na Nim ci?te rysy dwie. 
Wzrok ma smutny, zatroskany, 
Jakby chcia?a prosi? ci?, 
By? w matczyn? Jej opiek? odda? si?.

Ref. Madonno, Czarna Madonno, 
Jak dobrze Twym dzieckiem by?! 
O, pozwól, Czarna Madonno, 
W ramiona Twoje si? skry?! 

W Jej ramionach znajdziesz spokój
I uchronisz si? od z?a,
Bo dla wszystkich swoich dzieci
Ona serce czu?e ma.
I opiek? ci? otoczy,
Gdy Jej serce oddasz swe,
Gdy powtórzysz Jej z rado?ci? s?owa te:

Dzi?, gdy wokó? nas niepokój,
Gdzie si? cz?owiek schroni? ma,
Gdzie ma pój??, jak nie do Matki,
Która ukojenie da?
Wi?c b?agamy, o Madonno,
Skieruj wzrok na dzieci swe
I wys?uchaj, jak ?piewamy prosz?c Ci?:

Gdy kl?cz? przed Tob?
Gdy kl?cz? przed Tob?, 
modl? si? i sk?adam ho?d, 
We? ten dzie?, uczy? go Twym, 
i we mnie mi?o?? wznie?. 

Ref. Ave Maria, gratia plena, 
Dominus tecum, benedicta tu. /2x 

Wszystko Tobie daj?, ka?dy sen i ka?d? my?l.
Matko Boga, Matko moja, wznie? je przed Pana tron!

Gdy kl?cz? przed Tob?, widz? Tw? radosn? twarz.
Ka?da my?l, ka?de s?owo, niech spocznie w d?oniach Twych.

Maryjo, ?liczna Pani
Maryjo, ?liczna Pani, 
Matko Boga i ludzi na ziemi. 
Ty? ?wiata Królow?, Ty? gwiazd? na niebie, 
Która wiedzie nas do Boga, w Jego raj. 

Ref. Maryja, Ave Maryja, 
U Boga nam wyb?agaj zdroje ?ask, 
By ?wiat lepszy by?, by w mi?o?ci ?y?, 
O Maryjo, miej w opiece dzieci swe.

Maryjo, ?liczna Pani,
?wiat dzi? czuje na swych ustach gorzkie ?zy,
W sercu ból, smutek, ?al, a w oczach wci?? strach,
Us?ysz Pani b?aganie, pomó? nam.

Apel Jasnogórski
Maryjo Królowo Polski, /2x
Jestem przy Tobie, pami?tam o Tobie,
I czuwam na ka?dy czas. /2x

Maryjo jeste?my m?odzi, /2x
Ju? dzisiaj zale?y od polskiej m?odzie?y
Nast?pne tysi?c lat. /2x

Maryjo Królowo nasza, /2x
Ciebie prosimy, u?wi?caj rodziny,
U?wi?caj ka?dego z nas. /2x

Matko, która nas znasz
Ref. Matko, która nas znasz, 
z dzie?mi Twymi b?d?, 
Na drogach nam nadziej? ?wie?, 
z Synem Twym z nami id?. 

Z wszystkich niewiast wybrana - 
przyjd? i drog? wska?. 
Córko ludu Bo?ego - 
do Syna Twego nas prowad?. 
S?u?ebnico pokorna - pokój ?wiatu daj. 

Królowo ognisk rodzinnych -
Dziewico, wzorze prostoty -
Oblubienico cie?li -

Królowo narodu naszego -
Uci?nionych nadziejo -
?wiat?o ?akn?cych prawdy -

Pociecho ludu biednego -
Pani wszelkiej rado?ci -
Matko tkliwego serca -

Dziewico, Matko Chrystusa -
Dziewico, Matko Ko?cio?a -
Dziewico, Matko ludzi -

Matko, przez Syna nam dana -
Matko, która nas s?uchasz -
Ty nas zawsze rozumiesz -

Dziewico z nami id?ca -
Historii ?wiata promieniu -
Po?redniczko najlepsza -

Matko ludzi bezdomnych -
Matko prze?ladowanych -
Matko ludzi wzgardzonych -

Matko ludzi cierpi?cych -
Matko z sercem przeszytym -
U stóp krzy?a stoj?ca -

Matko p?acz?ca nad nami -
Matko przed kar? chroni?ca -
Matko nas przyjmuj?ca -

Pozdrawiam Ciebie, Matko
Pozdrawiam Ciebie, Matko, 
Mistrzyni moich dróg. 
Pozdrawiam Ciebie, Pani, 
Nadziejo moich pró?b. 
Pozdrawiam Ci?, Królowo, 
W swe d?onie we? nasz los. 
I wspieraj, by?my zawsze 
Nie?li mi?o?ci ton.

Ref. Ave Maryja, wo?a ca?y ?wiat, 
Ave Maryja, Matko Boga i nas. /2x 

Niech w sercach naszych zabrzmi
Dla Ciebie Ave pie??.
Niech maj trwa dla nas zawsze,
W nim wzrasta Twoja cze??.
Niech nigdy nie ustanie
Pozdrowie? Ave moc.
Ty naszym hymnem sta? si?,
Pragnieniem naszym b?d?.

Zapada zmrok
Zapada zmrok, ju? ?wiat uko?ysany, 
Znów jeden dzie? odfrun?? nam jak ptak. 
Panience swej piosenk? na dobranoc 
Za?piewa? chc? w ostatni? chwil? dnia. 

I chocia? wnet ostatnie ?wiat?a zgasn?,
Opieka Twa rozproszy nocy mrok.
U?pionym wsiom, uko?ysanym miastom,
Panienko, daj szcz??liw?, dobr? noc.

I ludzkim snom b?ogos?aw d?oni? jasn?,
I oddal od nich cie? codziennych trosk.
I tym, co znów nie b?d? mogli zasn??,
Panienko, daj szcz??liw?, dobr? noc.

A komu noc czuwaniem jest nie?atwym
Na czas bezsenny si?? daj i moc.
I tym, co dzisiaj zasn? raz ostatni,
Panienko, daj szcz??liw?, dobr? noc.

Zasypia ?wiat piosenk? ko?ysany,
odp?yn?? dzie?, by jutro wróci? znów.
U?miecham si? do Ciebie na dobranoc,
Piastunko moich najpi?kniejszych snów.

Zdrowa? Maryjo
Zdrowa? Maryjo ?aski pe?na, 
Pan z Tob? b?ogos?awiona? Ty, 
B?ogos?awiona? Ty miedzy niewiastami, 
i b?ogos?awiony Jezus. 
?wi?ta Maryjo, Mato Bo?a,
módl si? za nami, za nami grzesznymi.
Teraz i godzin? ?mierci naszej. Amen.
Amen, Maryjo, amen.

Tak, jak Maryja
Pragniemy ?y? dla Ciebie, Panie, 
W ofierze da? Ci nasze ?ycie. 
Z darami chleba oraz wina 
Chciej przyj?? wszystko, czym jeste?my.
Pragniemy ?y? dla Ciebie, Panie
I s?ucha? zawsze Twego g?osu.
Nie ogl?daj?c si? za siebie
Zanurzy? si? w prawdziwym ?yciu.

Ref. Pragniemy zawsze ?y?, tak jak Maryja, 
Niedo?cigniona najlepsza Matka, 
Ta, co zwyci??a ?wiat mi?o?ci? 
I niesie wszystkim Twoje ?ycie 
P?yn?ce wprost z Nieba.
Pragniemy ?y? dla Ciebie, Panie,
I z?o?y? Ci na tym o?tarzu
Rado?ci, troski i nadzieje,
Którymi ?yj? nasze serca.

Pragniemy ?y? dla Ciebie, Panie,
S?ów Twoich zapaleni ?arem,
By ka?dy cz?owiek móg? do?wiadczy?
?ywego ognia Twej mi?o?ci.

Bóg kocha mnie takiego, jakim jestem
Bóg kocha mnie takiego, jakim jestem,
Raduje si? ka?dym moim gestem.
Alleluja, alleluja, Bo?a rado?? mnie rozpiera!

Dotkn?? mnie dzi? Pan
Dotkn?? mnie dzi? Pan
i rado?? ogromn? w sercu mam.
Z tej rado?ci chc? ?piewa? i klaska? w d?onie swe,
Wi?c wszyscy razem chwalmy Go
Za to, ?e trzyma nas r?k? sw?.

Chc? przest?pi? Jego próg
Chc? przest?pi? Jego próg
Z dzi?kczynieniem w sercu mym.
I w przedsionki Pana wej?? chwal?c Go.
Bo kolejny nadszed? dzie?,
Który da? dla mnie Bóg.
Chc? ?piewa? Mu, bo Pan rado?ci? m?.
Pan rado?ci? m?, Pan rado?ci? m?,
Chc? ?piewa? Mu, bo Pan rado?ci? m?.

Duchu ?wi?ty, przyjd? (Niech wiara zago?ci)
Ref. Duchu ?wi?ty, przyjd?, Duchu ?wi?ty, przyjd?. /2x

Niech wiara zago?ci, niech nadzieja zago?ci,
niech mi?o?? zago?ci w nas. /2x

Niech ?ycie zago?ci, niech wolno?? zago?ci,
niech m?dro?? zago?ci w nas. /2x

Niech pokój zago?ci, niech szcz??cie zago?ci,
niech rado?? zago?ci w nas. /2x

Jeste? rado?ci? mojego ?ycia
Jeste? rado?ci? mojego ?ycia,
o, o, o Panie mój! /2x

Ref. Ty jeste? moim Panem,
Ty jeste? moim Panem,
Ty jeste? moim Panem,
Na zawsze jeste? Panem mym

Jeste? Panem mojego ?ycia...

(Królem, Zbawieniem, Obro?c?, W?adc?, Mi?o?ci?, Nadziej??)

 

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 33 goĹ›ci