?w. Antoni, opat
Historia Koscio?a - ?wi?ci Pa?scy - sylwetki ?wi?tych

 

Wybrany obrazAntoni urodzi? si? w ?rodkowym Egipcie w 251 r. Mia? zamo?nych i religijnych rodziców, których jednak wcze?nie straci? (w wieku 20 lat). Po ich ?mierci, kieruj?c si? wskazaniem Ewangelii, sprzeda? ojcowizn?, a pieni?dze rozda? ubogim. M?odsz? siostr? odda? pod opiek? szlachetnym paniom, zabezpieczaj?c jej byt materialny. Sam za? uda? si? na pustyni? w pobli?u rodzinnego miasta. Tam odda? si? pracy fizycznej, modlitwie i uczynkom pokutnym. Podj?? ?ycie pe?ne umartwienia i milczenia. Nag?a zmiana trybu ?ycia kosztowa?y go wiele wyrzecze?, a nawet trudu. Jego ?ywot, spisany przez ?w. Atanazego, g?osi, ?e Antoni musia? znosi? wiele jawnych ataków ze strony szatana, który go n?ka?, jawi?c mu si? w ró?nych postaciach. Doznawa? wtedy umacniaj?cych go wizji nadprzyrodzonych.
Pocz?tkowo Antoni mieszka? w grocie. Oko?o 275 r. przeniós? si? na Pustyni? Libijsk?. Dziesi?? lat pó?niej osiad? w ruinach opuszczonej fortecy Pispir na prawym brzegu Nilu. Mia? dar widzenia rzeczy przysz?ych. S?yn?? ze ?wi?to?ci i m?dro?ci. Walki wewn?trzne, jakie ze sob? stoczy?, sta?y si? pó?niej ulubionym tematem malarzy (np. H. Bosch, M. Grunewald) i pisarzy (G. Flaubert, A. France).
Jego postawa znalaz?a wielu na?ladowców. S?awa i cuda sprawi?y, ?e zacz?li ?ci?ga? uczniowie, pragn?cy podda? si? jego duchowemu kierownictwu. Po wielu sprzeciwach zdecydowa? si? ich przyj?? i odt?d oaza Farium na pustyni zacz??a zape?nia? si? rozrzuconymi wokó? celami eremitów (mia?o ich by? oko?o 6000). Owe wspólnoty pustelników nazwano "laurami" (pó?niej tak?e "?awrami"). W?ród pierwszych uczniów Antoniego znalaz? si? ?w. Hilarion.
W 311 r. Antoni go?ci? w Aleksandrii, wspieraj?c duchowo prze?ladowanych przez cesarza Maksymiana chrze?cijan. Spotka? si? wówczas ze ?w. Aleksandrem, biskupem tego? miasta i m?czennikiem. Nast?pnie, ok. 312 roku, uda? si? do Tebaidy, gdzie w grocie w okolicy Celzum, w górach odleg?ych ok. 30 km od Nilu, sp?dzi? ostatnie lata ?ycia. St?d w?a?nie wybra? si? do Teb, gdzie odwiedzi? ?w. Paw?a Pustelnika. Jedynie w latach 334-335 ponownie uda? si? do Aleksandrii. W roku 318 wyst?pi? tam bowiem z b??dn? nauk? kap?an Ariusz. Znalaz? on wielu zwolenników. Zatroskany o czysto?? wiary ?yj?cy jeszcze ?w. Aleksander zwo?a? synod, na którym oko?o stu biskupów pot?pi?o nauk? Ariusza. Znalaz? on jednak pot??nych protektorów nawet w samym cesarzu Konstantynie Wielkim, a przede wszystkim w jego nast?pcy - Konstancjuszu, który rozpocz?? bezwzgl?dn? walk? z przeciwnikami arianizmu. Dla zapoznania si?, po czyjej stronie jest prawda, Antoni uda? si? do Aleksandrii, gdzie biskupem by? wówczas ?w. Atanazy. Po rozmowach z nim sta? si? ?arliwym obro?c? czysto?ci wiary w?ród swoich uczniów.
Cieszy? si? wielkim powa?aniem. Korespondowa? m.in. z cesarzem Konstantynem Wielkim i jego synami. Zachowane listy Antoniego do mnichów zawieraj? g?ównie nauki moralne - szczególny nacisk k?adzie si? w nich na poszukiwanie indywidualnej drogi do doskona?o?ci, wsparte lektur? Pisma ?w.
Wed?ug podania ?w. Antoni zmar? 17 stycznia 356 roku w wieku 106 lat. ?ycie ?w. Antoniego by?o przyk?adem dla wielu nie tylko w Egipcie, ale i w innych stronach chrze?cija?skiego ?wiata. Jego kult rych?o rozprzestrzeni? si? na ca?ym Wschodzie. W roku 561 cesarz Justynian I przeniós? uroczy?cie jego relikwie do Aleksandrii. W czasie najazdu Arabów na Egipt w roku 635 przeniesiono je do Konstantynopola. W wieku XII krzy?owcy zabrali je stamt?d do Francji do Monte-Saint-Didier, a w roku 1491 do Saint Julien ko?o Arles. Antoni jest patronem zakonu antoninów (powsta?ego w XII w. dla obs?ugi pielgrzymów przybywaj?cych do grobu ?w. Antoniego), dzwonników, chorych, hodowców trzody chlewnej (wg legendy uzdrowi? niewidome prosi?), koszykarzy, rze?ników, szczotkarzy i ubogich. Or?downik w czasie po?arów. W ci?gu wieków wzywano go podczas epidemii oraz chorób skórnych. Ku czci ?w. Antoniego Pustelnika wyrabiano krzy?yki w formie tau. Ku jego czci po?wi?cano równie? ogie?, by chroni? byd?o od zarazy zwanej "ogniem".
W ikonografii ?w. Antoni przedstawiany jest jako pustelnik, czasami w d?ugiej szacie mnicha. Szczególne zainteresowanie artystów budzi? temat kuszenia ?w. Antoniego. Jego atrybutami s?: jeden, dwa lub trzy diab?y, diabe? z pucharem, dzwonek, dzwonek i laska, krzy? egipski w kszta?cie litery tau, ksi?ga regu?y monastycznej, lampa, lampka oliwna, laska, lew kopi?cy grób, pochodnia, ?winia, pod postaci? której kusi? go szatan, ?ród?o.

 

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 52 goĹ›ci