?w. Katarzyna ze Sieny
Historia Koscio?a - ?wi?ci Pa?scy - sylwetki ?wi?tych

 

CZY?CIEC W DO?WIADCZENIACH RELIGIJNYCH

W?a?ciwe imi? i nazwisko ?wi?tej brzmia?o Katarzyna Benincasa. Urodzi?a si? w Sienie jako dwudzieste czwarte dziecko swych rodziców dnia 25 marca 1347 roku. Pochodzi?a z zamo?nej rodzinny farbiarzy. Maj?c dwana?cie lat po raz pierwszy ujawni?a pragnienie ca?kowitego oddania si? na s?u?b? Bogu. Wp?yw na kszta?towanie jej ?ycia religijnego wywarli dominikanie oraz krewni tercjarze z trzeciego zakonu. W wieku szesnastu lat wst?pi?a do ?Zakonu Pokutniczego", który mie?ci? si? w klasztorze przy ko?ciele ?w. Dominika w Sienie. Wyznaczy?a sobie surow? regu??, która polega?a na wykluczeniu rozmów i kontaktów ze ?wieckimi oraz spotykaniu si? tylko ze spowiednikiem i wspó?siostrami. Potwierdzeniem wyboru drogi zakonnej by?a wizja Chrystusa i prze?ycie mistycznych za?lubin z Nim. Katarzyna rozpocz??a pos?ug? w szpitalu dla tr?dowatych przejawiaj?c trosk? i gorliwo?? w spe?nianiu uczynków mi?osierdzia. Wtedy otrzyma?a te? stygmaty, które by?y fizycznym odbiciem ran Jezusa. St?d pojawi?y si? podejrzenia i krytyczne uwagi dotycz?ce m?odej siostry oraz pos?dzenia o brak roztropno?ci, histeri? i ob?ud?. Katarzyna nie przejmowa?a si? panuj?c? o niej opini?. Rozszerzy?a sw? dzia?alno??, pisz?c do wa?nych osób duchownych i ?wieckich ówczesnej Europy i gromadz?c wokó? siebie elit? Sieny, dla której by?a duchow? przewodniczk? i mistrzyni?. Wa?nym politycznym akcentem by?o nak?onienie papie?a Grzegorza XI, aby opu?ci? Avinion i powróci? do Rzymu. Uczyni? to dopiero jego nast?pca Urban VI, który wspierany modlitwami i radami Katarzyny obj?? Stolic? Apostolsk?.
Katarzyna zmar?a 29 kwietnia 1380 roku w Rzymie. Kult rozpocz?? si? zaraz po jej ?mierci, a uroczysta kanonizacja odby?a si? 26 czerwca 1461 roku w bazylice ?w. Piotra. W nagrod? za poniesione trudy w obronie Ko?cio?a zosta?a og?oszona w 1866 roku przez papie?a Piusa IX drug?, po ?W. Piotrze, patronk? Rzymu. Natomiast papie? Pius XII w 1939 roku proklamowa? J?, obok ?w. Franciszka z Asy?u, patronk? Italii.
?w. Katarzyna ze Sieny jest uwa?ana za wzór oddania si? Ko?cio?owi. Postaw? pos?usze?stwa wzgl?dem Chrystusa opisa?a w wizjach i rozwa?aniach. W jednym z rozdzia?ów dzie?a ?O Bo?ej Opatrzno?ci" opisana jest sprawiedliwo?? Bo?a, która przejawia si? w czy??cu i w piekle. Bóg przemawiaj?cy ustami autorki t?umaczy, ?e diabe? b?d?c narz?dziem w Jego r?ku oddaje Mu chwa?? i cze??. Cho? ?czy?ciec" pojawia si? tylko dwa razy, to z ca?o?ci wypowiedzi mo?na wysun?? wniosek, ?e cz?owiek ulegaj?cy z?ym duchom i pope?niaj?cy grzech, ma szans? i mo?liwo?? wej?cia do nieba. Zanim si? tam jednak dostanie, Bo?a sprawiedliwo?? domaga si? oczyszczenia jego duszy. Musi si? to dokona?, poniewa? grzech nale?y do natury diab?a, który trwa w wieczno?ci tak jak Stwórca, ale w nienawi?ci wobec Niego. Bóg udzielaj?c wolno?ci stworzeniu, nawet diab?u, nie mo?e mu si? sprzeciwi?, lecz szanuje jego decyzj?. Tekst ujawnia równie? prawd?, ?e dobro? Boga chce przyj?? ka?dego do siebie. Ci, którzy dostaj? si? do czy??ca, nie tylko do?wiadczaj? cierpienia, ale równie? rado?ci wynikaj?cej z nadziei ogl?dania Boga. ?w. Katarzyna spisuje Bo?e s?owa nast?puj?co: ,Jak w tym ?yciu grzesznicy przyczyniaj? si? do wzrostu cnót s?ug moich, tak w piekle diabli s? wykonawcami mej sprawiedliwo?ci i pracuj? dla mnie. Wykonuj? wyroki na pot?pie?cach. Wspomagaj? te? stworzenia moje, które odbywaj? podró? tego ?ywota, d??? do mnie, który jestem celem ich pielgrzymki. Pomna?aj? ich cnoty, do?wiadczaj?c ich licznymi napa?ciami i ró?nymi pokusami, przez pobudzanie innych do zniewa?ania i okradania ich, nie w celu wyrz?dzenia im obelgi lub odebrania ich dobra, lecz aby pozbawi? ich mi?o?ci. Lecz s?dz?c, ?e przyprawiaj? o strat? s?ugi moje, umacniaj? w nich cnot? cierpliwo?ci, si?y i wytrwa?o?ci. W ten sposób oddaj? cze?? i chwa?? imieniu mojemu i tak spe?nia si? w nich moja Prawda. Stworzy?em ich dla s?awy i chwa?y mojej, ja, Ojciec wieczny, aby uczestniczyli w mej dobroci. Powstawszy przeciwko Mnie, upadli przez pych? swoj? i zostali pozbawieni mego widoku. Nie oddali mi chwa?y mi?o?ci. Lecz ja, Prawda wieczna, uczyni?em z nich swoje narz?dzia, aby ?wiczy? s?ugi moje w cnocie i jednocze?nie zrobi?em ich katami tych, którzy przez swe b??dy id? na pot?pienie wieczne, oraz tych, co przechodz? przez m?ki czy??cowe. Tak to, jak widzisz, Prawda moja spe?nia si? w nich. Oddaj? mi chwa??, nie jako mieszka?cy ?ycia wiecznego, którego pozbawieni zostali przez swoje b??dy, lecz jako wykonawcy mojej sprawiedliwo?ci! Przez ni? objawiam sw? sprawiedliwo?? wzgl?dem pot?pionych i wzgl?dem tych z czy??ca".
Dzie?o ?O Bo?ej Opaczno?ci" ukazuje bogactwo do?wiadczenia religijnego Mistyczki. Nie odkrywa rzeczy nowych, lecz zwraca uwag? na ich warto??, która pochodzi od Stwórcy.

 

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 62 goĹ›ci