?w. Faustyna Kowalska, dziewica
Historia Koscio?a - ?wi?ci Pa?scy - sylwetki ?wi?tych

 

Przyk?adowy obrazHelena Kowalska urodzi?a si? 25 sierpnia 1905 r. jako trzecie z dziesi?ciorga dzieci, w rolniczej rodzinie z G?ogowca k/?odzi. Dwa dni pó?niej zosta?a ochrzczona w ko?ciele parafialnym pod wezwaniem ?w. Kazimierza w ?winicach Warckich (diecezja w?oc?awska). Nadano jej wówczas imi? Helena. Kiedy mia?a siedem lat, po raz pierwszy us?ysza?a w duszy g?os wzywaj?cy do doskonalszego ?ycia. W 1914 r. przyj??a I Komuni? ?wi?t?, a dopiero trzy lata pó?niej rozpocz??a nauk? w szkole podstawowej. Mimo dobrych wyników, uczy?a si? tylko trzy lata, potem musia?a zrezygnowa?, aby pomaga? w domu matce.
Jako czternastoletnia dziewczynka opu?ci?a dom rodzinny, by na s?u?bie u zamo?nych rodzin w Aleksandrowie, ?odzi i Ostrówku zarobi? na w?asne utrzymanie i pomóc rodzicom. Przez ca?y czas bardzo pragn??a ?ycia zakonnego, ale rodzicom powiedzia?a o swoich zamiarach dopiero w 15. roku ?ycia. Od szesnastego roku ?ycia pracowa?a jako s?u??ca.
W lipcu 1924 r. przyjecha?a do Warszawy i zg?osi?a si? do Zgromadzenia Sióstr Matki Bo?ej Mi?osierdzia przy ul. ?ytniej. Musia?a jednak jeszcze rok przepracowa? w Warszawie, aby od?o?y? pieni?dze na skromn? wypraw?. 1 sierpnia 1925 r. - mimo sprzeciwu rodziców - zosta?a przyj?ta do Zgromadzenia. Postulat odbywa?a w Warszawie, a nowicjat w Krakowie, gdzie w czasie ob?óczyn zakonnych otrzyma?a imi? Maria Faustyna i habit. Od marca 1926 r. Bóg do?wiadczy? siostr? Faustyn? ogromnymi trudno?ciami wewn?trznymi, wiele przecierpia?a a? do ko?ca nowicjatu. W Wielki Pi?tek 1927 r. zbola?? dusz? nowicjuszki ogarn?? ?ar Bo?ej Mi?o?ci. Zapomnia?a o w?asnych cierpieniach, poznaj?c jak bardzo cierpia? dla niej Jezus. 30 kwietnia 1928 r. z?o?y?a pierwsze ?luby zakonne, nast?pnie z pokor? i rado?ci? pracowa?a w ró?nych domach zakonnych, m.in. w Krakowie, P?ocku i Wilnie, pe?ni?c rozmaite obowi?zki. Zawsze pozostawa?a w pe?nym zjednoczeniu z Bogiem. Jej bogate ?ycie wewn?trzne wspierane by?o poprzez wizje i objawienia.
W zakonie prze?y?a 13 lat. 22 lutego 1931 r. po raz pierwszy ujrza?a Pana Jezusa Mi?osiernego. Otrzyma?a wtedy polecenie namalowania takiego obrazu, jak ukazana jej posta? Zbawiciela oraz publicznego wystawienia go w ko?ciele. Mimo znacznego pogorszenia stanu zdrowia pozwolono jej na z?o?enie profesji wieczystej 30 kwietnia 1933 r. Pó?niej zosta?a skierowana do domu zakonnego w Wilnie. Na pocz?tku 1934 roku zwróci?a si? z pro?b? do artysty malarza Eugeniusza Kazimierskiego o wykonanie wed?ug jej wskazówek obrazu Mi?osierdzia Bo?ego. Gdy w czerwcu ujrza?a uko?czony obraz, p?aka?a, ?e Chrystus nie jest tak pi?kny, jak Go widzia?a.
Dzi?ki usilnym staraniom ks. Micha?a Sopo?ko, kierownika duchowego siostry Faustyny, obraz zosta? wystawiony po raz pierwszy w czasie triduum poprzedzaj?cego uroczysto?? zako?czenia Jubileuszu Odkupienia ?wiata w dniach 26-28 kwietnia 1935 r. Zosta? umieszczony wysoko w oknie Ostrej Bramy i wida? go by?o z daleka. Uroczysto?? ta zbieg?a si? z pierwsz? niedziel? po Wielkanocy, tzw. niedziel? przewodni?, która - jak twierdzi?a siostra Faustyna - mia?a by? prze?ywana na polecenie Chrystusa jako ?wi?to Mi?osierdzia Bo?ego. Ksi?dz Micha? Sopo?ko wyg?osi? wówczas kazanie o Bo?ym Mi?osierdziu.
W 1936 r. stan zdrowia siostry Faustyny pogorszy? si? znacznie, stwierdzono u niej zaawansowan? gru?lic?. Od marca tego roku do grudnia 1937 r. przebywa?a na leczeniu w szpitalu krakowskim w Pr?dniku Bia?ym. Wiele modli?a si? w tym czasie, odwiedza?a chorych, a umieraj?cych otacza?a szczególn? modlitewn? pomoc?. Po powrocie ze szpitala pe?ni?a przez pewien czas obowi?zki furtianki. Stara?a si? bardzo, by ?aden ubogi nie odszed? bez najmniejszego cho?by wsparcia od furty klasztornej. Wywiera?a bardzo pozytywny wp?yw na wychowanki Zgromadzenia, daj?c im przyk?ad pobo?no?ci i gorliwo?ci, a zarazem wielkiej mi?o?ci.
Chrystus uczyni? siostr? Faustyn? odpowiedzialn? za szerzenie kultu Jego Mi?osierdzia. Poleci? pisanie Dzienniczka po?wi?conego tej sprawie, odmawianie nowenny, koronki i innych modlitw do Bo?ego Mi?osierdzia. Codziennie o godzinie 15:00 Faustyna czci?a Jego konanie na krzy?u. Przepowiedzia?a tak?e, ?e szerzona przez ni? forma kultu Mi?osierdzia Bo?ego b?dzie zabroniona przez w?adze ko?cielne. Dzi?ki s. Faustynie odnowiony i pog??biony zosta? kult Mi?osierdzia Bo?ego. To od niej pochodzi pi?? form jego czci: obraz Jezusa Mi?osiernego ("Jezu, ufam Tobie"), koronka do Mi?osierdzia Bo?ego, Godzina Mi?osierdzia (godzina 15, w której Jezus umar? na krzy?u), litania oraz ?wi?to Mi?osierdzia Bo?ego w II Niedziel? Wielkanocn?.
W kwietniu 1938 r. nast?pi?o gwa?towne pogorszenie stanu zdrowia siostry Faustyny. Ksi?dz Micha? Sopo?ko udzieli? jej w szpitalu sakramentu chorych, widzia? j? tam w ekstazie. Po d?ugich cierpieniach, które znosi?a bardzo cierpliwie, zmar?a w wieku 33 lat 5 pa?dziernika 1938 r. Jej cia?o pochowano na cmentarzu zakonnym w Krakowie-?agiewnikach. W 1966 r. w trakcie trwania procesu informacyjnego w sprawie beatyfikacji siostry Faustyny, przeniesiono jej doczesne szcz?tki do kaplicy Sióstr Matki Bo?ej Mi?osierdzia w Krakowie-?agiewnikach.
S. Faustyna zosta?a beatyfikowana 18 kwietnia 1993 r., a og?oszona ?wi?t? 30 kwietnia 2000 r. Uroczysto?? kanonizacji przypad?a w II Niedziel? Wielkanocn?, któr? Jan Pawe? II ustanowi? wtedy ?wi?tem Mi?osierdzia Bo?ego. Relikwie ?w. siostry Faustyny znajduj? si? w Krakowie-?agiewnikach, gdzie mie?ci si? sanktuarium Mi?osierdzia Bo?ego odwiedzane przez setki tysi?cy wiernych z kraju i z ca?ego ?wiata. Dwukrotnie nawiedzi? je równie? Jan Pawe? II, po raz pierwszy w 1997 r., a po raz drugi - w sierpniu 2002 r. 17 sierpnia 2002 r. Jan Pawe? II dokona? uroczystej konsekracji nowo wybudowanej ?wi?tyni w Krakowie-?agiewnikach i zawierzy? ca?y ?wiat Bo?emu Mi?osierdziu.
W ikonografii ?w. Faustyna przedstawiana jest w czarnym habicie, stroju swego zgromadzenia.

 

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 32 goĹ›ci