?w. Franciszek z Asy?u
Historia Koscio?a - ?wi?ci Pa?scy - sylwetki ?wi?tych

 

Przyk?adowy obraz?w. Franciszek - Jan Bernardone - przyszed? na ?wiat w 1182 r. w Asy?u w ?rodkowych W?oszech. Urodzi? si? w bogatej rodzinie kupieckiej. Jego rodzice pragn?li, by osi?gn?? on stan szlachecki, nie przeszkadzali wi?c mu w marzeniach o ostrogach rycerskich. Nie szcz?dzili pieni?dzy na wystawne i kosztowne uczty, organizowane przez niego dla towarzyszy i rówie?ników. Jako m?ody cz?owiek Franciszek odznacza? si? wra?liwo?ci?, lubi? poezj?, muzyk?. Ubiera? si? do?? ekstrawagancko. Zosta? okrzykni?ty królem m?odzie?y asyskiej. W 1202 r. wzi?? udzia? w wojnie mi?dzy Asy?em a Perugi?. Przygoda ta zako?czy?a si? dla niego niepowodzeniem i niewol?. Podczas rocznego pobytu w wi?zieniu Franciszek os?ab? i popad? w d?ug? chorob?.
W roku 1205 uzyska? ostrogi rycerskie i uda? si? na wojn?, prowadzon? mi?dzy Fryderykiem II a papie?em. W tym czasie Bóg zacz?? dzia?a? w ?yciu Franciszka. W Spoletto mia? sen, w którym us?ysza? wezwanie Boga. Powróci? do Asy?u. Postanowi? zamieni? swoje bogate ubranie z ?ebrakiem i sam zacz?? prosi? przechodz?cych o ja?mu?n?. To do?wiadczenie nie pozwoli?o mu ju? d?u?ej trwa? w zgie?ku miasta. Odda? si? modlitwie i pokucie. Kolejne do?wiadczenia utwierdzi?y go w tym, ?e wybra? dobr? drog?. Pewnego dnia w ko?ciele ?w. Damazego us?ysza? g?os: "Franciszku, napraw mój Ko?ció?". Wezwanie zrozumia? dos?ownie, wi?c zabra? si? do odbudowy zrujnowanej ?wi?tyni. Aby uzyska? potrzebne fundusze, wyniós? z domu kawa? sukna. Ojciec zareagowa? na to wydziedziczeniem syna. Pragn?c nada? temu charakter urz?dowy, dokona? tego wobec biskupa. Na placu publicznym, po?ród zgromadzonego t?umu przechodniów i gapiów, rozegra?a si? dramatyczna scena mi?dzy ojcem a synem. Po decyzji ojca o wydziedziczeniu Franciszek zdj?? z siebie ubranie, które kiedy? od niego dosta?, i nagi z?o?y? mu je u stóp mówi?c: "Kiedy wyrzek? si? mnie ziemski ojciec, mam prawo Ciebie, Bo?e, odt?d wy??cznie nazywa? Ojcem". Po tym wydarzeniu Franciszek zaj?? si? odnow? zniszczonych wiekiem ko?cio?ów. Zapragn?? ?y? wed?ug Ewangelii i g?osi? nawrócenie i pokut?. Z czasem jego dotychczasowi towarzysze zabaw poszli za nim.
24 lutego 1208 r. podczas czytania Ewangelii o rozes?aniu uczniów, uderzy?y go s?owa: "Nie bierzcie na drog? torby ani dwóch sukien, ani sanda?ów, ani laski" (Mt 10, 10). Odnalaz? swoj? drog? ?ycia. Zrozumia?, ?e chodzi?o o budow? trudniejsz? - odnow? Ko?cio?a targanego wewn?trznymi niepokojami i herezjami. Nie chc?c zosta? uznanym za twórc? kolejnej grupy heretyków, Franciszek spisa? swoje propozycje ?ycia ubogiego wed?ug rad Ewangelii i w 1209 r. wraz ze swymi bra?mi uda? si? do Rzymu. Papie? Innocenty III zatwierdzi? jego regu??. Odt?d Franciszek i jego bracia nazywani byli bra?mi mniejszymi. Wrócili do Asy?u i osiedli przy ko?ciele Matki Bo?ej Anielskiej, który sta? si? kolebk? Zakonu. Franciszkowy idea? ?ycia przyjmowa?y równie? kobiety. Ju? dwa lata pó?niej, dzi?ki ?w. Klarze, która by?a wiern? towarzyszk? duchow? ?w. Franciszka, powsta? Zakon Ubogich Pa? - klaryski.
Franciszek w?drowa? od miasta do miasta i g?osi? pokut?. Wielu ludzi pragn??o na?ladowa? jego sposób ?ycia. Dali oni pocz?tek wielkiej rzeszy braci i sióstr Franciszka?skiego Zakonu ?wieckich (tzw. tercjarstwu), utworzonemu w 1211 r. W tym te? roku Franiszek wybra? si? do Syrii, ale tam niestety nie dotar? i wróci? do W?och. W 1217 r. zamierza? uda? si? do Francji, lecz zosta? zmuszony do pozostania we W?oszech. Uczestniczy? w Soborze Latera?skim IV. Z my?l? o ewangelizacji pogan wybra? si? na Wschód. W 1219 r. wraz z krzy?owcami dotar? do Egiptu i tam spotka? si? z su?tanem Melek-el-Kamelem, wobec którego ?wiadczy? o Chrystusie. Su?tan zezwoli? mu bezpiecznie opu?ci? obóz muzu?ma?ski i da? mu pozwolenie na odwiedzenie miejsc u?wi?conych ?yciem Chrystusa w Palestynie, która by?a wtedy pod panowaniem muzu?ma?skich Arabów.
W 1220 r. Franciszek wróci? do Italii. Na Bo?e Narodzenie 1223 r., podczas jednej ze swoich misyjnych w?drówek, w Greccio zainscenizowa? religijny mimodram. W ??obie, przy którym sta? wó? i osio?, po?o?y? ma?e dziecko na sianie, po czym odczyta? fragment Ewangelii o narodzeniu Pana Jezusa i wyg?osi? homili?. Inscenizacj? owego "?ywego obrazu" nada? pocz?tek "??obkom", "jase?kom", teatrowi nowo?ytnemu w Europie. 14 wrze?nia 1224 r. w Alvernii, podczas czterdziestodniowego postu przed uroczysto?ci? ?w. Micha?a Archanio?a, Chrystus objawi? si? Franciszkowi i obdarzy? go ?ask? stygmatów - ?ladów M?ki Pa?skiej. W ten sposób Franciszek, na dwa lata przed sw? ?mierci?, zosta? pierwszym w historii Ko?cio?a stygmatykiem.
Franciszek aprobowa? ?wiat i stworzenie, obdarzony by? niewiarygodnym osobistym wdzi?kiem. Dzi?ki niemu ?wiat ujrza? ludzi z kart Ewangelii: prostych, odwa?nych i pogodnych. Wywar? olbrzymi wp?yw na ?ycie duchowe i artystyczne ?redniowiecza. Trudy apostolstwa, surowa pokuta, d?ugie noce czuwania na modlitwie wyczerpa?y si?y Franciszka. Zachorowa? na oczy, próby leczenia nie przynosi?y skutku. Zmar? 3 pa?dziernika 1226 r. o zachodzie s?o?ca w ko?ciele Matki Bo?ej Anielskiej w Asy?u. Kiedy umiera?, kaza? zwlec z siebie odzienie i po?o?y? na ziemi. Rozkrzy?owa? przebite stygmatami r?ce. Z psalmem 141 na ustach odszed?. Mia? 45 lat. W dwa lata pó?niej uroczy?cie kanonizowa? go Grzegorz IX.
Najpopularniejszym tekstem ?w. Franciszka jest "Pie?? s?oneczna". Pozostawi? po sobie pisma: "Napomnienia", listy, teksty poetyckie i modlitewne. ?w. Franciszek jest patronem wielu zakonów, m. in.: albertynów, franciszkanów, kapucynów, franciszkanów konwentualnych, bernardynek, kapucynek, klarysek, koletanek; tercjarzy; W?och, Asy?u, Bazylei; Akcji Katolickiej; aktorów, ekologów, niewidomych, pokoju, robotników, tapicerów, ubogich, wi??niów.
W ikonografii ?w. Franciszek ukazywany jest w habicie franciszka?skim, czasami ze stygmatami. Bywa przedstawiany w otoczeniu ptaków. Jego atrybutami s?: baranek, krucyfiks, ksi?ga, ryba w r?ku.

 

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 41 goĹ›ci