?w. Stanis?aw Kostka, zakonnik, patron Polski
Historia Koscio?a - ?wi?ci Pa?scy - sylwetki ?wi?tych

 

Przyk?adowy obrazStanis?aw urodzi? si? 28 grudnia 1550 r. w Rostkowie na Mazowszu. By? synem Jana, kasztelana zakroczymskiego. Mia? trzech braci i dwie siostry. Historia nie przekaza?a nam bli?szych szczegó?ów z lat dzieci?cych Stanis?awa. Wiemy tylko z akt procesu beatyfikacyjnego, ?e by? bardzo wra?liwy. Dlatego ojciec w czasie przyj??, kiedy musia? na nich bywa? tak?e Stanis?aw, napomina? go?ci do umiaru w ?artach, gdy? inaczej ch?opiec mo?e omdle?.
Pierwsze nauki Stanis?aw pobiera? w domu rodzinnym. W wieku 14 lat razem ze swoim bratem, Paw?em, zosta? wys?any do szkó? jezuickich w Wiedniu. Kostkowie przybyli do Wiednia w dzie? po ?mierci cesarza Ferdynanda, to znaczy 24 lipca 1564 r. Wiede?ska szko?a jezuitów cieszy?a si? wówczas zas?u?on? s?aw?. Codziennie odprawiano Msz? ?wi?t?. Przynajmniej raz w miesi?cu studenci przyst?powali do sakramentów pokuty i komunii. Modlono si? przed lekcjami i po nich. Na pierwszym roku wyk?adano gramatyk?, na drugim "nauki wyzwolone", na trzecim - retoryk?.
Pocz?tkowo Stanis?awowi nauka sz?a trudno. Nie mia? bowiem dostatecznego przygotowania w Rostkowie. Pod koniec trzeciego roku studiów nale?a? ju? jednak do najlepszych uczniów. W?ada? p?ynnie j?zykiem ?aci?skim i niemieckim, rozumia? równie? j?zyk grecki. Pozosta?y zeszyty Stanis?awa z b??dami poprawianymi r?k? nauczyciela. Pozosta?y równie? notatki dotycz?ce problemów religijnych, jakie poruszano, aby ch?opców przygotowa? tak?e pod tym wzgl?dem i umocni? ich w wierze katolickiej. Wolny czas Stanis?aw sp?dza? na lekturze i modlitwie. Poniewa? w ci?gu dnia nie móg? po?wi?ci? kontemplacji wiele czasu, oddawa? si? jej w nocy. Zadawa? sobie tak?e pokuty i biczowa? si?. Taki tryb ?ycia nie móg? si? podoba? kolegom, wychowawcy i bratu. Uwa?ali to za rzecz niemoraln?, a Stanis?awa za "dziwaka". Usi?owali go przekonywa? z?o?liwymi przycinkami "jezuity" i "mnicha", a potem nawet biciem i zn?caniem skierowa? na drog? "normalnego" post?powania. Stanis?aw usi?owa? im dogodzi?, dlatego nawet bra? lekcje ta?ca. Nie potrafi? si? jednak w tym odnale??.
W grudniu 1565 r. ci??ko zachorowa?. Wed?ug w?asnej relacji, kiedy by? pewien ?mierci, a nie móg? otrzyma? Komunii ?wi?tej, gdy? w?a?ciciel domu nie chcia? wpu?ci? kap?ana katolickiego, wtedy sama ?w. Barbara, patronka dobrej ?mierci, do której si? zwróci?, w towarzystwie dwóch anio?ów nawiedzi?a jego pokój i przynios?a mu Wiatyk. W tej samej chorobie zjawi?a mu si? Naj?wi?tsza Maryja Panna z Dzieci?tkiem, które z?o?y?a mu na r?ce. Od niej te? dozna? cudu uzdrowienia i us?ysza? polecenie, aby wst?pi? do Towarzystwa Jezusowego.
Jezuici jednak nie mieli zwyczaju przyjmowa? kandydatów bez zezwolenia rodziców, a na to Stanis?aw nie móg? liczy?. Zdoby? si? wi?c na heroiczny czyn: zorganizowa? ucieczk?, do której si? starannie przygotowa?. By?o to 10 sierpnia 1567 r. Legenda osnu?a ucieczk? szeregiem niezwyk?ych wydarze?. O jej prawdziwym przebiegu dowiadujemy si? z listu samego Stanis?awa. Za porad? o. Franciszka Antonio, który by? wtajemniczony w jego plany, uda? si? nie wprost do Rzymu, gdzie by?by ?atwo pochwycony w drodze, ale do Augsburga, gdzie przebywa? ?w. Piotr Kanizjusz, prze?o?ony prowincji niemieckiej. Spowiednik Stanis?awa stwierdza, ?e w drodze otrzyma? on równie? ?ask? Komunii ?wi?tej z r?k anio?a, kiedy wst?pi? do protestanckiego ko?cio?a w przekonaniu, ?e jest to ko?ció? katolicki. W Augsburgu nie zasta? Piotra Kanizjusza, dlatego pod??y? dalej do Dylingi. Trasa z Wiednia do Dylingi wynosi oko?o 650 km. W Dylindze jezuici mieli swoje kolegium. Tam Stanis?aw zosta? przyj?ty na prób?.
Wyznaczono mu zaj?cia s?u?by u konwiktorów: sprz?tanie ich pokoi i pomaganie w kuchni. Stanis?aw bole?nie przecierpia? t? decyzj?. Ufaj?c jednak Bogu, stara? si? wype?nia? swoje obowi?zki jak najlepiej. Po powrocie do Dylingi ?w. Piotr Kanizjusz ba? si? przyj?? Stanis?awa do swojej prowincji w obawie przed gniewem rodziców i ich zemst? na jezuitach w Wiedniu. Maj?c jednak od miejscowych prze?o?onych bardzo dobre rekomendacje, skierowa? go wraz z dwoma m?odymi zakonnikami do Rzymu z listem polecaj?cym do genera?a. Droga by?a d?uga i uci??liwa. Stanis?aw z towarzyszami odbywa? j? przewa?nie pieszo. Dotarli tam 28 pa?dziernika 1567 r.

 Stanis?aw zosta? przyj?ty do nowicjatu, który znajdowa? si? przy ko?ciele ?w. Andrzeja. By?o z nim wtedy oko?o 40 nowicjuszów, w tym czterech Polaków. Rozk?ad zaj?? nowicjatu by? prosty: modlitwy, praca umys?owa i fizyczna, pos?ugi w domu i w szpitalach, konferencje mistrza nowicjatu i przyjezdnych go?ci, dyskusje na tematy ?ycia wewn?trznego i ko?cielnego. Stanis?aw rozpocz?? nowicjat pe?en szcz??cia, ?e nareszcie spe?ni?y si? jego marzenia. Ojciec jednak postanowi? za wszelk? cen? go stamt?d wydoby?. Wykorzysta? w tym celu wszystkie mo?liwo?ci. Do Stanis?awa wys?a? list, pe?en wymówek i gró?b. Za porad? prze?o?onych Stanis?aw odpisa? ojcu, ?e powinien raczej dzi?kowa? Bogu, ?e wybra? jego syna na swoj? s?u?b?. W lutym 1568 r. Stanis?aw przeniós? si? z kolegium jezuitów, gdzie mieszka? prze?o?ony generalny zakonu, do domu ?w. Andrzeja na Kwirynale, gdzie przebywa? do ?mierci.
Swoim wzorowym ?yciem, duchow? dojrza?o?ci? i rozmodleniem budowa? ca?e otoczenie. W pierwszych miesi?cach 1568 r. Stanis?aw z?o?y? ?luby zakonne. Mia? wtedy zaledwie 18 lat. W prostocie serca w uroczysto?? ?w. Wawrzy?ca (10 sierpnia) napisa? list do Matki Bo?ej i schowa? go na swojej piersi. Przyjmuj?c tego dnia Komuni? ?wi?t?, prosi? ?w. Wawrzy?ca, aby uprosi? mu u Boga ?ask? ?mierci w ?wi?to Wniebowzi?cia. Pro?ba zosta?a wys?uchana. Wieczorem tego samego dnia poczu? si? bardzo ?le. 13 sierpnia gor?czka nagle wzros?a. Przeniesiono go do infirmerii. 14 sierpnia m?czy?y Stanis?awa md?o?ci. Wyst?pi? zimny pot i dreszcze, z ust pop?yn??a krew. By?a pó?na noc, kiedy zaopatrzono go na drog? do wieczno?ci. Prosi?, aby go po?o?ono na ziemi. Pro?b? jego spe?niono. Przeprasza? wszystkich. Kiedy mu dano do r?ki ró?aniec, uca?owa? go i wyszepta?: "To jest w?asno?? Naj?wi?tszej Matki".
Zapytany, czy nie ma jakiego? niepokoju, odpar?: ?e nie, bo ma ufno?? w mi?osierdziu Bo?ym i zgadza si? najzupe?niej z wol? Bo??. Nagle w pewnej chwili, jak zezna? naoczny ?wiadek, kiedy Stanis?aw modli? si?, twarz jego zaja?nia?a tajemniczym blaskiem. Kiedy kto? zbli?y? si? do niego, by zapyta?, czy czego? nie potrzebuje, odpar?, ?e widzi Matk? Bo?? z orszakiem ?wi?tych dziewic, które po niego przychodz?. Po pó?nocy 15 sierpnia 1568 r. przeszed? do wieczno?ci. Kiedy podano mu obrazek Matki Bo?ej, a on nie zareagowa? na to u?miechem, przekonano si?, ?e cieszy si? ju? ogl?daniem Naj?wi?tszej Maryi Panny w niebie.
Jego kult zrodzi? si? natychmiast i spontanicznie. Wie?? o ?mierci ?wi?tego Polaka rozesz?a si? szybko po Rzymie. Starsi ojcowie przychodzili do cia?a i ca?owali je ze czci?. Wbrew zwyczajowi zakonu zw?oki m?odzie?ca ustrojono kwiatami. Z polecenia ?w. Franciszka Borgiasza, genera?a zakonu, cia?o Stanis?awa z?o?ono do drewnianej trumny, co równie? w owych czasach by?o wyj?tkiem. Tak?e na polecenie ?w. Franciszka Borgiasza, magister nowicjatu napisa? o Stanis?awie krótkie wspomnienie, które rozes?ano po wszystkich domach Towarzystwa Jezusowego. O. Warszewicki u?o?y? d?u?sz? biografi? Stanis?awa. W dwa lata po ?mierci wspó?bracia udali si? do prze?o?onego domu nowicjatu, aby pozwoli? im zabra? ze sob? relikwi? g?owy Stanis?awa. Kiedy otwarto grób, znaleziono cia?o nienaruszone.
Proces kanoniczny trwa? jednak d?ugo. W latach 1602-1604 Klemens VII zezwoli? na kult. 18 lutego 1605 r. Pawe? V zezwoli? na wniesienie obrazu Stanis?awa do ko?cio?a ?w. Andrzeja w Rzymie oraz na zawieszenie przed nim lampy i wotów; w 1606 r. ten sam papie? uroczy?cie zatwierdzi? tytu? b?ogos?awionego. Uroczysto?ci beatyfikacyjne odby?y si? najpierw w Rzymie w domu ?w. Andrzeja, a potem w Polsce. By? to pierwszy b?ogos?awiony Towarzystwa Jezusowego. Klemens X zezwoli? zakonowi jezuitów w roku 1670 na odprawianie Mszy ?wi?tej i brewiarza o Stanis?awie w dniu 13 listopada. W roku 1674 ten?e papie? og?osi? b?. Stanis?awa jednym z g?ównych patronów Korony Polskiej i Wielkiego Ksi?stwa Litwy. Dekret kanonizacyjny wyda? Klemens XI w 1714 r. Jednak z powodu ?mierci papie?a obrz?du uroczystej kanonizacji dokona? dopiero Benedykt XIV 31 grudnia 1726 r. Wraz z naszym Rodakiem chwa?y ?wi?tych dost?pi? tego dnia równie? ?w. Alojzy Gonzaga (+ 1591). Jan XXIII uzna? ?w. Stanis?awa szczególnym patronem m?odzie?y polskiej.
Relikwie ?wi?tego spoczywaj? w ko?ciele ?w. Andrzeja na Kwirynale w Rzymie. ?w. Stanis?aw jest patronem Polski (od 1671 r.) i Litwy, archidiecezji ?ódzkiej i warszawskiej, diecezji che?mi?skiej i p?ockiej, Gniezna, Lublina, Lwowa, Poznania, Warszawy; studentów oraz nowicjuszy jezuickich, a tak?e polskiej m?odzie?y.
?w. Stanis?awowi Kostce przypisuje si? zwyci?stwo Polski odniesione nad Turkami pod Chocimiem w 1621 r. W tym dniu o. Oborski, jezuita, widzia? ?w. Stanis?awa na ob?okach, jak b?aga? Matk? Bo?? o pomoc. Król Jan Kazimierz przypisywa? or?downictwu ?wi?tego zwyci?stwo odniesione pod Beresteczkiem (1651).
W ikonografii ?w. Stanis?aw Kostka przedstawiany jest w stroju jezuity. Jego atrybutami s?: anio? podaj?cy mu Komuni?, Dzieci? Jezus na r?ku, krucyfiks, laska pielgrzymia, lilia, Madonna, ró?aniec.

 

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 49 goĹ›ci