?w. Florian, ?o?nierz, m?czennik
Historia Koscio?a - ?wi?ci Pa?scy - sylwetki ?wi?tych

 

Przyk?adowy obrazWed?ug ?ywotu z VIII w., Florian by? dowódc? wojsk rzymskich, stacjonuj?cych w Mantem, w pobli?u Krems. Podczas prze?ladowania chrze?cijan przez Dioklecjana zosta? aresztowany wraz z 40 ?o?nierzami i przymuszony do z?o?enia ofiary bogom. Wobec stanowczej odmowy wych?ostano go i poddano torturom. Przywiedziono go do obozu rzymskiego w Lorch ko?o Wiednia. Namiestnik prowincji, Akwilin, stara? si? oficera rzymskiego wszelkimi ?rodkami zmusi? do odst?pstwa od wiary: gro?bami i obietnicami. Kiedy jednak te zawiod?y, kaza? go biczowa?, potem szarpa? jego cia?o ?elaznymi hakami, wreszcie uwi?zano kamie? u jego szyi i zatopiono go w rzece Enns. Mia?o si? to sta? 4 maja 304 roku. Cia?o ?o?nierza odnalaz?a Waleria i ze czci? je pochowa?a. Nad jego grobem wystawiono z czasem klasztor i ko?ció? benedyktynów, a potem kanoników latera?skich. Do dnia dzisiejszego St. Florian jest o?rodkiem ?ycia religijnego w Górnej Austrii. ?w. Florian jest patronem archidiecezji wiede?skiej.
W roku 1184 na pro?b? ksi?cia Kazimierza Sprawiedliwego, syna Boles?awa Krzywoustego, Kraków otrzyma? znaczn? cz??? relikwii ?w. Floriana. Ku ich czci wystawiono w dzielnicy miasta, zwanej Kleparz, okaza?? ?wi?tyni?. Kiedy w 1528 r. po?ar strawi? t? cz??? Krakowa, ocala?a jedynie ta ?wi?tynia. Odt?d zacz?to ?w. Floriana czci? w ca?ej Polsce jako patrona podczas kl?sk po?aru, powodzi i sztormów. W delegacji odbieraj?cej relikwie mia? si? znajdowa? tak?e b?. Wincenty Kad?ubek, pó?niejszy biskup krakowski. Dlatego Kraków dzisiaj jeszcze obchodzi pami?tk? ?w. Floriana jako ?wi?to. Florian jest patronem Austrii i Bolonii; ponadto hutników, stra?aków i kominiarzy.
W ikonografii ?w. Florian przedstawiany jest jako gasz?cy po?ar oficer rzymski z naczyniem. Czasami jako ksi???. Bywa, ?e w r?ku trzyma chor?giew. Jego atrybutami s?: kamie? m?y?ski u szyi, kolczuga, krzy?, czerwony i bia?y krzy?, miecz, palma m?cze?ska, p?on?cy dom, orze?, tarcza, zbroja.

 

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 65 goĹ›ci