?w. Jan Chrzciciel
Historia Koscio?a - ?wi?ci Pa?scy - sylwetki ?wi?tych

 

Przyk?adowy obrazImi? Jan jest pochodzenia hebrajskiego i oznacza tyle, co "Bóg jest ?askawy". Jan Chrzciciel urodzi? si? w Judei, wed?ug tradycji w Ain Karim, jako syn kap?ana Zachariasza i El?biety (?k 1, 5-80). Jego narodzenie z wcze?niej bezp?odnej El?biety i szczególne pos?annictwo zwiastowa? Zachariaszowi archanio? Gabriel, kiedy Zachariasz jako kap?an okadza? o?tarz w ?wi?tyni (?k 1, 8-17). Przyszed? na ?wiat w sze?? miesi?cy przed narodzeniem Jezusa (?k 1, 36), prawdopodobnie w Ain Karim le??cym ok. 7 km na zachód od Jerozolimy. Wskazuje na to dawna tradycja, o której po raz pierwszy wspomina ok. roku 525 niejaki Teodozjusz. Przy obrzezaniu otrzyma? imi?, zgodnie z poleceniem anio?a. Z tej okazji Zachariasz wy?piewa? kantyk, w którym s?awi wype?nienie si? obietnic mesja?skich i wita go jako proroka, który przed obliczem Pana b?dzie szed? i gotowa? mu drog? w sercach ludzkich (?k 1, 68-79). Kantyk ten wszed? na sta?e do liturgii i stanowi istotny element codziennej porannej modlitwy Ko?cio?a - Jutrzni. Poprzez swoj? matk?, El?biet?, Jan by? krewnym Jezusa (?k 1, 36).
?w. ?ukasz przekazuje nam w Ewangelii nast?puj?c? informacj?: "Dzieci? ros?o i umacnia?o si? w duchu i przebywa?o na miejscach pustynnych a? do czasu ukazania si? swego w Izraelu" (?k 1, 80). Mo?na to rozumie? w ten sposób, ?e po wczesnej ?mierci rodziców b?d?cych ju? w wieku podesz?ym, Jan p?dzi? ?ywot anachorety, pustelnika, sam lub w towarzystwie innych. Nie jest wykluczone, ?e móg? zetkn?? si? tak?e z Esse?czykami, którzy wówczas mieli nad Morzem Martwym w Qumram swoj? wspólnot?. Kiedy mia? ju? lat 30, wolno mu by?o wed?ug prawa wyst?powa? publicznie i naucza?. Podj?? to dzie?o nad Jordanem, nad brodem w pobli?u Jerycha. Czasem przenosi? si? do innych miejsc, np. Betanii (J 1, 28) i Enon (Ainon) w pobli?u Salim (J 3, 23). Swoje nauczenie rozpocz?? w pi?tnastym roku panowania cesarza Tyberiusza {?k 3, 1), czyli w 30 r. naszej ery wed?ug chronologii, któr? si? zwyk?o podawa?.
Jako herold Mesjasza Jan podkre?la? z naciskiem, ?e nie wystarczy przynale?no?? do pokolenia Abrahama, ale trzeba czyni? owoce pokuty, trzeba wewn?trznego przeobra?enia. Na znak skruchy i gotowo?ci zmiany ?ycia udziela? chrztu pokuty (?k 3, 7-14; Mt 3, 7-10; Mk 1, 8). Garn??a si? do niego "Jerozolima i ca?a Judea, i wszelka kraina wokó? Jordanu" {Mt 3, 5; Mk 1, 5). Zacz?to nawet go pyta?, czy przypadkiem on sam nie jest zapowiadanym Mesjaszem. Jan stanowczo rozwiewa? w?tpliwo?ci twierdz?c, ?e "Ten, który idzie za mn?, mocniejszy jest ode mnie: ja nie jestem godzien nosi? Mu sanda?ów" (Mt 3, 11). Na pro?b? Chrystusa, który przyby? nad Jordan, Jan udzieli? mu chrztu. Potem niejeden raz widzia? Chrystusa nad Jordanem i ?wiadczy? o Nim wobec t?umu: "Oto Baranek Bo?y, który g?adzi grzechy ?wiata" (J 1, 29. 36). Na skutek tego wyznania przy Chrystusie Panu zjawili si? dwaj pierwsi uczniowie - Jan i Andrzej, którzy dot?d byli uczniami ?w. Jana (J 1, 37-40).
Na dzia?alno?? Jana szybko zwrócili uwag? starsi ludu. Bali si? jednak jawnie przeciwko niemu wyst?pewa?, woleli raczej zaj?? stanowisko wyczekuj?ce (J 1, 19; Mt 3, 7). Osob? Jana zainteresowa? si? tak?e w?adca Galilei, Herod II Antypas (+ 40), syn Heroda I Wielkiego, który nakaza? wymordowa? dzieci w Betlejem. Mo?na si? domy?la?, ?e Herod wezwa? Jana do swojego zamku, Macherontu. Gorzko jednak po?a?owa? swojej ciekawo?ci. Jan bowiem skorzysta? z tej okazji, aby rzuci? mu prosto w oczy: "Nie wolno ci mie? ?ony twego brata" (Mk 6, 18). Rozgniewany król z poduszczenia ?ony brata Filipa, któr? ku ogólnemu oburzeniu Herod wzi?? za w?asn?, wydalaj?c swoj? ?on? prawowit?, nakaza? Jana aresztowa?. W dniu swoich urodzin wyda? uczt?, w czasie której pijany pod przysi?g? zobowi?za? si? da? córce Herodiady, Salome, wszystko, o cokolwiek za??da. Ta po naradzeniu si? z matk? za??da?a g?owy Jana. Herod nakaza? katowi wykona? wyrok ?mierci na Janie i jego g?ow? przynie?? na misie dla Salome (Mt 14, 1-12). Jan mia? wtedy trzydzie?ci kilka lat.
Jezus wystawi? Janowi ?wiadectwo, jakiego ?aden cz?owiek z Jego ust nie otrzyma?: "Co?cie wyszli ogl?da? na pustyni? (...) Proroka zobaczy?? Tak, powiadam wam, nawet wi?cej ni? proroka. On jest tym, o którym napisano: Oto ja posy?am mego wys?a?ca przed Tob?, aby Ci przygotowa? drog?. Zaprawd? powiadam wam: Mi?dzy narodzonymi z niewiast nie powsta? wi?kszy od Jana Chrzciciela" (Mt 11, 7-11; ?k 7, 24-27).
Jan Chrzciciel jako jedyny w?ród ?wi?tych Pa?skich cieszy si? przywilejem, i? obchodzi si? jako uroczysto?? dzie? jego narodzin. U wszystkich innych ?wi?tych obchodzimy jako ?wi?to dzie? ich ?mierci jako dzie? ich narodzin dla nieba. Ponadto w kalendarzu liturgicznym znajduje si? tak?e wspomnienie m?cze?skiej ?mierci ?w. Jana Chrzciciela, obchodzone 29 sierpnia.
W Janie Chrzcicielu uderza jego ?wi?to??, ?ycie pe?ne ascezy i pokuty, si?a charakteru, bezkompromisowo??. By? pierwszym ?wi?tym czczonym w ca?ym Ko?ciele. Jemu dedykowana jest bazylika rzymska ?w. Jana na Lateranie, przy której przez prawie 1000 lat mieli swoj? siedzib? papie?e. Jest patronem Austrii, Francji, Holandii, Malty, Niemiec, Prowansji, W?gier; Akwitanii, Aragonii; archidiecezji warszawskiej i wroc?awskiej; Amiens, Awinionu, Bonn, Florencji, Frankfurtu nad Menem, Kolonii, Lipska, Lyonu, Neapolu, Norymbergi, Nysy, Wiednia, Wroc?awia; jest patronem wielu zakonów, m. in. joannitów (Kawalerów Malta?skich), mnichów, dziewic, pasterzy i stad, kowali, krawców, ku?nierzy, rymarzy; abstynentów, niezam??nych matek, skazanych na ?mier?. Jest or?downikiem podczas gradobicia, w chorobach epilepsji.
W ikonografii ?w. Jan przedstawiany jest jako dziecko, m?odzieniec lub m?? ascetyczny, ubrany w skór? zwierz?c? albo p?aszcz z sier?ci wielb??da. Jego atrybutami s?: Baranek Bo?y, baranek na ramieniu, na ksi?dze lub u stóp, baranek z kielichem, ch?opiec bawi?cy si? z barankiem, g?owa na misie, krzy?. W tradycji wschodniej, zw?aszcza w ikonach, ukazywany jest jako zwiastun ze skrzyd?ami.

 

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 69 goĹ›ci