Wyznanie Wiary ?w. Atanazego
Modlitwy i rozwa?ania - Wiara i modlitwa
 


Wyznanie Wiary

?w. Atanazego

 Quicumque 

SYMBOL ATANAZJA?SKI

 

S?OWO WST?PNE

Z pomi?dzy najdawniejszych wyzna? wiary katolickiej, to jest wyznania Apostolskiego, wyznania Soboru Nicejskiego (325) i wyznania wyra?aj?cego zasady Soboru Konstantynopolita?skiego (384), podajemy ostatnie znane pod imieniem ?w. Atanazego; podajemy raz dla tego, ?e najobszerniej wyra?a si? o Przenaj?wi?tszej Trójcy, po wtóre, ?e wspó?czesne z zawodem duchownym ?w. Augustyna, na koniec dla tego, ?e spowodowane by?o b??dami, do których, w czasach naszych, ci?gnie wielu niewiadomo??, mówi? b??dami oko?o Bóstwa Jezusa Chrystusa. 

A gdy z niezachwianej wiary w Bóstwo Za?o?yciela Ko?cio?a, mocna wiara w nieomyln? powag? tego? Ko?cio?a i niezmienno?? jego wyp?ywa *); gdy z mocnej wiary w powag? Ko?cio?a wynika poddanie si? najwy?szej zwierzchno?ci, która Ko?cio?owi przewodniczy **), wi?c dope?nionym zostanie w tej ksi?dze obraz religii Katolickiej, która z mocy w moc, z jasno?ci w jasno?? wst?puje, po ka?dej burzy, któr? wznieca duch ob??du.


SYMBOLUM FIDEI CATHOLICAE  S. ATHANASIO ADSCRIPTUM 
WYZNANIE WIARY KATOLICKIEJ  POD IMIENIEM ?W. ATANAZEGO


Quicumque vult salvus esse, ante omnia opus est ut teneat catholicam fidem. 

Ktokolwiek chce by? zbawionym, przede wszystkim potrzeba, aby wyznawa? Katolick? wiar?. 

Quam nisi quisque integram inviolatamque servaverit, absque dubio in aeternum peribit. 

Której je?liby kto nie zachowa? ca?ej i nienaruszonej, ten niew?tpliwie zginie na wieki. 

Fides autem catholica haec est, ut unum Deum in Trinitate et Trinitatem in unitate veneremur. 

Wiara za? Katolicka jest ta: aby?my Boga jednego w Trójcy, a Trójc? w jedno?ci czcili. 

Neque confundentes personas, neque substantiam separantes. 

Ani nie mieszaj?c osób, ani nie rozdzielaj?c istoty. 

Alia est enim persona Patris, alia Filii, alia Spiritus Sancti. 

Inna jest bowiem osoba Ojca, inna Syna, inna Ducha ?wi?tego. 

Sed Patris et Filii et Spiritus Sancti una est divinitas, aequalis gloria, coaeterna majestas. 

Lecz Ojca i Syna i Ducha ?wi?tego jedno jest Bóstwo, równa chwa?a, wspó?wieczny majestat. 

Qualis Pater, talis Filius, talis Spiritus Sanctus. 

Jaki Ojciec, taki Syn, taki Duch ?wi?ty. 

Increatus Pater, increatus Filius, increatus Spiritus Sanctus.

Niestworzony Ojciec, niestworzony Syn, niestworzony Duch ?wi?ty. 

Immensus Pater, immensus Filius, immensus Spiritus Sanctus. 

Niezmierzony Ojciec, niezmierzony Syn, niezmierzony Duch ?wi?ty. 

Aeternus Pater, aeternus Filius, aeternus Spiritus Sanctus.

Wiekuisty Ojciec, wiekuisty Syn, wiekuisty Duch ?wi?ty. 

Et tamen non tres aeterni, sed unus aeternus. 

Wszelako nie trzej wiekui?ci, lecz Jeden wiekuisty. 

Sicut non tres increati, nec tres immensi, sed unus increatus, et unus immensus. 

Jako te? nie trzej niestworzeni, ani trzej niezmierzeni, lecz Jeden niestworzony i Jeden niezmierzony. 

Similiter omnipotens Pater, omnipotens Filius, omnipotens Spiritus Sanctus. 

Tak?e wszechmog?cy Ojciec, wszechmog?cy Syn, wszechmog?cy Duch ?wi?ty. 

Et tamen non tres Omnipotentes, sed unus Omnipotens. 

A jednak nie trzej wszechmog?cy, lecz jeden Wszechmog?cy. 

Ita Deus Pater, Deus Filius, Deus Spiritus Sanctus. 

Tak Ojciec Bogiem, Syn Bogiem, Duch ?wi?ty Bogiem. 

Et tamen non tres dii: sed unus est Deus. 

A przecie nie trzej bogowie, lecz jeden jest Bóg. 

Ita Dominus Pater, Dominus Filius, Dominus Spiritus Sanctus. 

Tak Ojciec Panem, Syn Panem, Duch ?wi?ty Panem. 

Et tamen non tres domini, sed unus est Dominus. 

A przecie nie trzej panowie, lecz jeden jest Pan. 

Quia, sicut singillatim unamquamque personam, Deum ac Dominum confiteri christiana veritate compellimur: ita tres deos aut dominos dicere, catholica religione prohibemur. 

Gdy? jak pojedynczo ka?d? osob?, Bogiem i Panem wyznawa? Chrze?cija?ska prawda nam ka?e, tak trzech bogów lub trzech panów utrzymywa? Katolicka religia zabrania. 

Pater a nullo est factus, nec creatus, nec genitus. 

Ojciec od nikogo nie utworzony, ani stworzony, ani zrodzony. 

Filius a Patre solo est, non factus, nec creatus, sed genitus. 

Syn od Ojca samego jest nie utworzony, ani stworzony, ale zrodzony. 

Spiritus Sanctus a Patre et Filio, non factus, nec creatus, nec genitus, sed procedens. 

Duch ?wi?ty od Ojca i Syna, nie utworzony, ani stworzony, ani zrodzony, lecz pochodz?cy. 

Unus ergo Pater, non tres patres; unus Filius, non tres filii, unus Spiritus Sanctus non tres spiritus sancti. 

Jeden wi?c Ojciec nie trzej ojcowie, jeden Syn nie trzej synowie, jeden Duch ?wi?ty nie trzej duchowie ?wi?ci. 

Et in hac Trinitate nihil prius aut posterius, nihil majus aut minus, sed totae tres personae coaeternae sibi sunt et coaequales. 

A w tej Trójcy nic wcze?niejszego albo pó?niejszego, nic wi?kszego albo mniejszego, ale wszystkie trzy osoby s? sobie wspó?wiekuiste, i równe. 

Ita ut per omnia, sicut jam supra dictum est, et unitas in Trinitate, et Trinitas in unitate veneranda sit. 

Tak wi?c we wszystkim i wsz?dzie, jak ju? wy?ej powiedziano, i w Trójcy jedno??, i w jedno?ci Trójc? czci? nale?y. 

Qui vult ergo salvus esse, ita de Trinitate sentiat. 

Kto wi?c chce by? zbawionym, tak niechaj o Trójcy trzyma. 

Sed necessarium est ad aeternam salutem, ut incarnationem quoque Domini nostri Jesu Christi fideliter credat. 

Ale potrzeba te? jest dla wiekuistego zbawienia, Wcielenie Pana naszego Jezusa Chrystusa wiernie wyznawa?. 

Est ergo fides recta, ut credamus et confiteamur quia Dominus noster Jesus Christus Dei Filius, Deus et homo est. 

Jest wi?c wiar? praw?, by?my wierzyli i wyznawali, i? Pan nasz Jezus Chrystus Syn Bo?y, jest Bogiem i Cz?owiekiem. 

Deus est ex substantia Patris ante secula genitus, et homo est ex substantia matris in seculo natus. 

Bogiem jest zrodzonym z istoty Ojca przedwiecznie, a cz?owiekiem urodzonym z istoty Matki na ziemi. 

Perfectus Deus, perfectus homo, ex anima rationali, et humana carne subsistens. 

Bóg doskona?y, cz?owiek doskona?y z duszy rozumnej i cia?a ludzkiego z?o?ony. 

Aequalis Patri secundum divinitatem, et minor Patre secundum humanitatem. 

Równy Ojcu wedle Bóstwa: ni?szy od Ojca wedle ludzkiej natury. 

Qui licet Deus sit et homo, non duo tamen, sed unus est Christus. 

Który chocia? Bogiem jest i cz?owiekiem: nie dwóch jednak lecz jeden jest Chrystus. 

Unus autem non conversione divinitatis in carnem, sed assumptione humanitatis in Deum. 

Jeden za? nie przez przemian? Bóstwa w cia?o: lecz przez przybranie ludzkiej natury do Bóstwa. 

Unus omnino, non confusione substantiae, sed unitate personae. 

Jeden najzupe?niej, nie przez zlanie si? natur, lecz przez jedno?? osoby. 

Nam sicut anima rationalis et caro unus est homo, ita Deus et homo unus est Christus. 

Albowiem jak dusza rozumna i cia?o jeden jest cz?owiek, tak Bóg i cz?owiek jeden jest Chrystus. 

Qui passus est pro salute nostra, descendit ad inferos, tertia die resurrexit a mortuis. 

Który cierpia? dla zbawienia naszego, zst?pi? do otch?ani, trzeciego dnia zmartwychwsta?. 

Ascendit ad coelos, sedet ad dexteram Dei Patris omnipotentis, inde venturus est judicare vivos et mortuos. 

Wst?pi? na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmog?cego, stamt?d przyjdzie s?dzi? ?ywych i umar?ych. 

Ad cujus adventum omnes homines resurgere habent cum corporibus suis, et reddituri sunt de factis propriis rationem. 

Na Którego przyj?cie wszyscy ludzie zmartwychwstan? z cia?ami swoimi, i zdadz? rachunek z uczynków swoich. 

Et qui bona egerunt, ibunt in vitam aeternam, qui vero mala, in ignem aeternum. 

A którzy dobrze czynili pójd? na ?ywot wieczny, którzy za? ?le na ogie? wieczny. 

Haec est Fides Catholica, quam nisi quisque fideliter, firmiterque crediderit, salvus esse non poterit. 

Ta jest wiara katolicka której je?eli kto wiernie i mocno nie wyznaje, zbawiony by? nie mo?e. 

Powy?szy tekst Wyznania Wiary (wraz ze wst?pem) pierwotnie zamieszczono w dodatku do ksi??ki: O prawdziwo?ci Religii katolickiej pod?ug ?w. Augustyna wolnym przek?adem napisa? L. R., Kraków 1853, ss. 213-229. 

(Pisowni? i s?ownictwo nieznacznie uwspó?cze?niono). 

Pozwolenie W?adzy Duchownej: 

Niniejsze wyznanie wiary ?w. katolickiej pod imieniem ?w. Atanazego znane, na j?zyk ojczysty przet?umaczone, drukowa? wolno. 

Kraków 14 Lutego 1835 r. 

Ks. K. TELIGA K. K. Kr. 

K. K. Duch. Cenzor. 

 

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 49 goĹ›ci