ROZWA?ANIE M?KI PA?SKIEJ LEKARSTWEM DUSZ CIERPI?CYCH
Bo?e Mi?osierdzie - Dzienniczek Faustyny - Zagadnienia teologiczne

 

46.

?W. FAUSTYNA WYZNAJE, ?E CZ?STO ODCZUWA MEK? PANA JEZUSA

Cz?sto odczuwa?am M?k? Pana Jezusa w ciele moim, chocia? to by?o niedostrzegalnym, ciesz? si? z tego, bo Jezus tak chce. Jednak trwa?o to krótki okres. Cierpienia te zapala?y dusz? moj? ogniem mi?o?ci ku Bogu i duszom nie?miertelnym. Mi?o?? zniesie wszystko, mi?o?? przetrwa ?mier?, mi?o?? nie l?ka si? niczego...(Dz 46)

 

267.

PAN JEZUS POLECA ?W. FAUSTYNIE ROZWA?ANIE JEGO M?KI

Jezus mi powiedzia?, ze najwi?cej Mu si? przypodobam przez rozwa?anie Jego Bolesnej M?ki i przez to rozwa?anie wiele ?wiat?a sp?ywa na dusz? moj?. Kto chce si? nauczy? prawdziwej pokory, niech rozwa?a M?k? Jezusa.

Kiedy rozwa?am M?k? Jezusa, to mi przychodzi jasne poj?cie wielu rzeczy, których przed tym zrozumie? nie mog?am. Ja chc? by? podobna do Ciebie, Jezus, do Ciebie ukrzy?owanego, um?czonego, upokorzonego. Jezu, odbij w mej duszy i sercu moim Swoja pokor?.

Kocham Ci? Jezu do szale?stwa. Ciebie wyniszczonego, takiego, jak Ci? wskazuje prorok, jakby ni móg? w Tobie dostrzec postaci ludzkiej dla wielkich bole?ci. W takim stanie kocham Ci? Jezu do szale?stwa. Bo?e wiekuisty i niezmierzony, co uczyni?a z Ciebie mi?o???... (Dz 267)

 

304.

?W. FAUSTYNA DZI?KUJE PANU JEZUSOWI ZA KSI?G? JEGO BOLESNEJ M?KI

+ Jezu mój, nadziejo moja jedyna, dzi?kuje Ci za t? ksi?g?, któr? otworzy?e? przed oczyma duszy mojej. Ta ksi?g? jest M?ka Twoja dla mnie z mi?o?ci podj?ta. Z tej Ksi?gi nauczy?am si? jak kocha? Boga i dusze. W tej ksi?dze s? zawarte dla nas skarby nieprzebrane. O Jezu, jak ma?o dusz Ciebie rozumie w Twoim m?cze?stwie mi?o?ci. O, jak wielki jest ogie? najczystszej mi?o?ci, który p?onie w Twym Naj?wi?tszym Sercu. Szcz??liwa dusza, która zrozumia?a mi?o?? Serca Jezusowego. (Dz 304)

369.

PAN JEZUS ZAPEWNIA SW. FAUSTYN?, JAK WIELKA JEST WARTO?? GODZINNEJ MEDYTACJI JEGO BOLESNEJ M?KI

Kiedy przed rekolekcjami o?miodniowymi uda?am si? do swego kierownika duszy i prosi?am go o pewne umartwienie na czas rekolekcji, jednak nie otrzyma?am pozwolenia na wszystko, o co prosi?am, ale tylko na niektóre. Otrzyma?am pozwolenie na jedna godzin? rozmy?lania M?ki Jezusa i na pewne upokorzenie. Jednak by?am troch? niezadowolona, ?e nie otrzyma?am pozwolenia na wszystko o co prosi?am. Kiedy wróci?am do domu, wesz?am na chwil? do kaplicy, wtem us?ysza?am g?os w duszy: Jednak godzina rozwa?ania Mojej bolesnej M?ki, wi?ksz? zas?ug? ma, ani?eli ca?y rok biczowania si? a? di krwi; rozwa?anie Moich bolesnych Ran jest dla ciebie z wielkim po?ytkiem, a Mnie sprawia wielka rado??. Dziwi Mnie to, ?e jeszcze niezupe?nie ?e? si? wyrzek?a woli w?asnej, ale ciesz? si? niezmiernie, ?e dokona si? ta zmiana w rekolekcjach. (Dz 369)

654.

ROZWA?ANIE M?KI PANA JEZUSA POMAGA W PRZYJMOWANIU CIERPIEN

Teraz rozumiem, ?e spowied? jest tylko wyznaniem grzechów, a kierownictwo jest zupe?nie co innego, ale nie o tem chc? powiedzie?. Pragn? powiedzie? t? rzecz dziwn?, która mi si? pierwszy raz przydarzy?a; kiedy spowiednik zacz?? do mnie mówi?, nie rozumia?am ani jednego s?owa jego, wtem nagle ujrza?am Pana Jezusa Ukrzy?owanego, który mi rzek?: - W M?ce Mojej szukaj si?y i ?wiat?a. Po sko?czonej spowiedzi, rozwa?a?am straszn? M?k? Jezusa i zrozumia?am, ?e to co ja cierpi?, jest niczym w porównaniu z M?k?, Zbawiciela, a ka?da nawet najmniejsza niedoskona?o??, by?a przyczyn? tej strasznej M?ki. Wtem dusz? moj? ogarn??a tak wielka skrucha i dopiero w tym odczu?am, ?e jestem V'{ morzu niezg??bionego mi?osierdzia Bo?ego. O, jak ma?o mam s?ów, a?eby wyrazi? to, co prze?ywam. Czuj?, ?e jestem jak kropla rosy poch?oni?ta w g??bie bezdennego oceanu mi?osierdzia Boga.

 

661.

?W. FAUSTYNA ROZWA?A?A M?K? PA?SK?

16 lipiec. Dzi? ca?? noc sp?dzi?am na modlitwie; rozwa?a?am M?k? Pa?sk?, a dusz? moj? przygniata?a sprawiedliwo?? Bo?a. R?ka Pa?ska dotyka si? mnie. (Dz 661)

 

737.

PAN JEZUS OCZEKUJE OD DUSZ, BY ROZWA?A?Y JEGO M?K?

+ Chocia? jestem chora, postanowi?am dzi? odprawi? jak zwykle godzin? ?wi?t?. W tej godzinie, ujrza?am Pana Jezusa przy s?upie, biczowanego; w tej strasznej katuszy Jezus modli? si?, po chwili rzek? do mnie: -

 

906.

W CWILACH CIERPIE? ?W. FAUSTYNA POSTANAWIA ADOROWA? M?KE PA?SK?

+ W chwilach ci??kich, wpatrywa? si? b?d? w rozpi?te i ciche Serce Jezusa na krzy?u, a w buchaj?cych p?omieniach z mi?osiernego Jego Serca, sp?ynie mi moc i si?a do walki.(Dz 906) Ma?o jest dusz, które rozwa?aj? m?k? Moj? z prawdziwym uczuciem; najwi?cej ?ask udzielam duszom, które pobo?nie rozwa?aj? m?k? Moj?. (Dz 737)

 

1337.

?W. FAUSTYNA OTRZYMA?A WIELE ?ASK, GDY ROZWA?A?A PI?? RAN PANSKICH

Kiedy si? modli?am przed Naj?wi?tszym Sakramentem pozdrawiaj?c Pi?? Ran Pana Jezusa, przy ka?dym pozdrowieniu Rany czu?am, jak strumie? ?aski tryska? w moj? dusz? i dawa? mi przedsmak nieba i zupe?n? ufno?? w mi?osierdzie Bo?e.(Dz 1337)

1512.

PAN JEZUS ZACH?CA? ?W. FAUSTYN?, BY ROZWA?A?A JEGO M?K?

Dzi? w czasie Mszy ?w. widzia?am Pana Jezusa cierpi?cego, jakoby kona? na krzy?u, Który mi rzek?: córko Moja, rozwa?aj cz?sto cierpienia Moje, które dla ciebie ponios?em; a nic ci si? wielkim nie wyda co ty cierpisz dla Mnie. Najwi?cej Mi si? podobasz, kiedy rozwa?asz Moj? bolesn? M?k?; ??cz swoje ma?e cierpienia z Moj? bolesn? M?k?, aby mia?y warto?? niesko?czon? przed Moim Majestatem.(Dz 1512)

 

1761.

PAN JEZUS POLECI? ?W. FAUSTYNIE ROZWA?Y? JEGO M?K?

- Córko Moja, dzi? rozwa? Moj? bolesn? m?k?, ca?y jej ogrom; rozwa?aj w ten sposób, jakoby ona by?a wy??cznie dla ciebie podj?ta.(Dz 1761)

1762.

?W. FAUSTYNA POSTANOWI?A ??CZY? SWOJE CIERPIENIA Z M?K? PA?SK?

Zastosowanie: Kiedy zacz??am zatapia? si? w m?ce Bo?ej, ods?oni?a mi si? wielka warto?? duszy ludzkiej i ca?a z?o?? grzechu i pozna?am, jak nie umiem cierpie?. Abym mia?a zas?ug? za cierpienie, ??czy? si? b?d? w cierpieniu ?ci?le z M?k? Pana Jezusa, prosz?c o ?ask? dla dusz konaj?cych, aby mi?osierdzie Bo?e ogarn??o ich w tym wa?nym momencie.(Dz 1762)

 

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 49 goĹ›ci