OPISY M?KI PA?SKIEJ WED?UG WIZJII ?W. FAUSTYNY
Bo?e Mi?osierdzie - Dzienniczek Faustyny - Zagadnienia teologiczne

 

186-187.

PAN JEZUS ZAPEWNIA ?W. FAUSTYN?, ?E POZNA JEGO MI?O?? DO GRZESZNIKÓW, GDY B?DZIE ROZWA?A?A JEGO M?K?

+ Powiedzia? mi dzi? Jezus: - pragn?, aby? g??biej pozna?a Moja mi?o??, jaka pa?a Moje Serce ku duszom, a zrozumiesz to, kiedy b?dziesz rozwa?a? Moj? M?k?. Wzywaj Mojego mi?osierdzia dla grzeszników, pragn? ich zbawienia. Kiedy odmówisz t? modlitw? za jakiego grzesznika z sercem skruszonym i wiar?, dam mu ?ask? nawrócenia. Modlitewka ta jest nast?puj?ca: (Dz 186)

 

- O Krwi i Wodo, która? wytrysn??a z Serca Jezusowego, jako zdrój Mi?osierdzia dla nas ? ufam Tobie. (Dz 187)

 

188.

?W. FAUSTYNA WIDZI PANA JEZUSA BICZOWANEGO PRZEZ UCZESTNIKÓW ZABAW KARNAWA?OWYCH

W ostatnie dni karnawa?u, kiedy odprawia?am godzin? ?wi?t?, ujrza?am Pana Jezusa, jak cierpia? biczowanie. O, niepoj?ta to katusza. ? Jak strasznie Jezus ucierpia? przy biczowaniu. O biedni grzesznicy, jak wy si? spotkacie w dzie? s?du z tym Jezusem, którego teraz tak katujecie? Krew Jego p?yn??a na ziemi?, a w niektórych miejscach cia?o zacz??o odpada?. I widzia?am na plecach par? ko?ci Jego obna?onych z cia?a... Jezus cichy wydawa? j?ki i westchnienie. (Dz 188)

252.

PAN JEZUS UKAZUJE SI? ?W. FAUSTYNIE TAKIM, JAKIM BY? PO BICZOWANIU

+ Up?yn??o cztery dni po ?lubach wieczystych. Stara?am si? odprawi? godzin? ?wi?t?. By? to pierwszy czwartek miesi?ca. Jak tylko wesz?am do kaplicy, ogarn??a mnie na wskro? obecno?? Bo?a. Czu?am wyra?nie, ?e Pan jest przy mnie. Po chwili ujrza?am Pana, ca?ego ranami pokrytego ? rzek? do mnie: patrz, kogo? po?lubi?a. Ja zrozumia?am znaczenie tych s?ów i odpowiedzia?am Panu: Jezu, wi?cej Ci? kocham widz?c Ci? zranionego i wyniszczonego, ni?eli bym Ci? ujrza?a w Majestacie. Jezus pyta ? dlaczego? Odpowiedzia?am, wielki Majestat przera?a mnie male?ka, nico?? jaka jestem, a Rany Twoje poci?gaj? mnie do serca Twego i mówi? mi o wielkiej mi?o?ci Twojej ku mnie. Po tej rozmowie nast?pi?o milczenie. Wpatrywa?am si? w Rany Jego ?wi?te i czu?am si? szcz??liwa poznaj?c g??bie Jego mi?o?ci, a godzina up?yn??a mi jako jedna minuta. (Dz 252)

408.

WIELKI POST. ?W. FAUSTYNA WIDZI BICZOWANIE I UKORONOWANIE CIERNIEM PANA JEZUSA

Kiedy si? pogr??am w M?ce Pa?skiej, cz?sto widz? Pana Jezusa w adoracji, w takiej postaci: po biczowaniu kaci zabrali Pana i zdj?li z Niego szat? w?asn?, która ju? si? przywar?a do Ran; przy zdejmowaniu odnowi?y si? Rany Jego. W ten zarzucono na Pana czerwony p?aszcz, brudny i poszarpany na od?wie?one Rany. P?aszcz ten zaledwie w niektórych miejscach dosi?ga? kolan i kazano Panu usi??? na kawa?ku belki, wtenczas spleciono koron? z cierni i ubrano G?ow? ?wi?t? i podano trzcin? w r?k? Jego i na?miewali si? z Niego oddaj?c Mu pok?ony jako królowi, pluwali na Oblicze Jego, a inni brali trzcin? i bili G?ow? Jego, a inni ku?akami zadawali Mu bole??, a inni zas?onili Twarz Jego i bili Go pi??ciami; cicho znosi? to Jezus. Kto pojmie Jego ? bole?? Jego? Jezus mia? wzrok spuszczony na ziemie, wyczu?am, co wówczas si? dzia?o w Najs?odszym Sercu Jezusa. Niech ka?da dusza rozwa?a, co Jezus cierpia? w tym momencie. Na wy?cigi zniewa?ali Pana. Zastanawia?am si?: sk?d taka z?o?? w cz?owieku, a jednak grzech to sprawia ? spotka?a si? Mi?o?? i grzech. (Dz 408)

 

414.

?W. FAUSTYNA WIDZI PANA JEZUSA KONAJ?CEGO

Wielki Pi?tek o godzinie trzeciej po po?udniu, kiedy wesz?am do kaplicy, us?ysza?am te s?owa: - Pragn?, ?eby obraz ten by? publicznie uczczony. ? Wtem ujrza?am Pana Jezusa na krzy?u konaj?cego i w ci??kich bole?ciach i wysz?y z Serca Jezus te same dwa promienie, jakie s? w tym obrazie. (Dz 414)

445.

?W. FAUSTYNA WIDZIA?A PANA JEZUSA UBICZOWANEGO GRZECHAMI NIECZYSTYMI

Czwartek. Adoracja nocna.

Kiedy przysz?am na adoracj?, zaraz mnie ogarn??o wewn?trzne skupienie i ujrza?am Pana Jezusa przywi?zanego do s?upa, z szat obna?onego i zaraz nast?pi?o biczowanie. Ujrza?am czterech m??czyzn, którzy na zmian? dyscyplinami siekli Pana. Serce mi ustawa?o patrz?c na te bole?ci; wtem rzek? mi Pan te s?owa: - cierpi? jeszcze wi?ksz? bole?? od tej, któr? widzisz. ? I da? mi Jezus pozna? za jakie grzechy podda? si? biczowaniu, s? to grzechy nieczyste. O, jak strasznie Jezus cierpia? moralnie, kiedy si? podda? biczowaniu. Wtem rzek? mi Jezus: - Patrz i zobacz rodzaj ludzki w obecnym stanie. ? I w jednej chwili ujrza?am rzeczy straszne: odst?pili kaci od Pana Jezusa, a przyst?pili do biczowania inni ludzie, którzy chwycili za bicze i siekli bez mi?osierdzia pana. Byli nimi kap?ani, zakonnicy i zakonnice i najwy?si dostojnicy Ko?cio?a, co mnie bardzo zdziwi?o, byli ludzie ?wieccy ró?nego wieku i stanu; wszyscy wywierali sw? z?o?? na niewinnym Jezusie. Widz?c to, serce moje popad?o w rodzaj konania, i kiedy Go biczowali kaci, milcza? i patrzy? w dal, ale kiedy Go biczowa?y te dusze, o których wspomnia?am wy?ej, to Jezus zamkn?? oczy i cicho, ale strasznie bolesny wyrywa? si? j?k z Jego serca. I dal mi Pan pozna? szczegó?owo, pozna? Jezusa, ci??ko?? z?o?ci tych niewdzi?cznych dusz: - Widzisz, oto jest m?ka wi?ksza nad ?mier? Moj?. ? Wtenczas zamilk?y i usta moje i zacz??am odczuwa? na sobie konanie i czu?am, ?e nikt mnie nie pocieszy, ani wyrwie z tego stanu, tylko Ten, Który mnie w niego wprowadzi?.(Dz 445)

614.

?W. FAUSTYNA WIDZIA?A PANA JEZUSA UBICZOWANEGO

Dwa ostatnie dni przed Wielkim Postem, mia?y?my wspólnie z wychowankami, godzin? adoracji wynagradzaj?cej. W obu godzinach widzia?am Pana Jezusa w takiej postaci, jak jest po ubiczowaniu; ból mi ?cisn?? dusz? tak wielki, ?e zdaje mi si?, ?e te wszystkie m?ki odczuwam we w?asnym ciele i we w?asnej duszy.(Dz 614)

618.

?W. FAUSTYNA ROZWA?A?A GORYCZ PANA JEZUSA, GDY PODANO MU OCET I ?Ó??

Na pocz?tku postu, prosi?am swego spowiednika, o umartwienie na ten okres postu i otrzyma?am takie, abym nie ujmowa?a sobie pokarmów, ale kiedy b?d?, spo?ywa? - mam rozwa?a?, tak Pan Jezus przyj?? na krzy?u ocet z ?ó?ci?: to b?dzie jako umartwienie. Nie wiedzia?am, ?e tak wielk? korzy?? b?d? czerpa? dla duszy swojej. Korzy?? ta jest, ?e ustawicznie rozwa?am Jego bolesn? M?k?, i wtenczas kiedy spo?ywam pokarmy, nie, rozró?niam co spo?ywam, ale jestem zaj?ta ?mierci? Pana Swego. (Dz 619)

642.

?W. FAUSTYNA OPISUJE WYDARZENIA Z NIEDZIELI PALMOWEJ

Niedziela Palmowa. W t? niedziel? prze?ywa?am w szczególny sposób uczucia Najs?odszego Serca Jezusowego; duch mój by? tam gdzie by? Jezus, widzia?am Pana Jezusa siedz?cego na o?l?tku i uczniów i wielkie rzesze, które sz?y razem z Panem Jezusem rozradowane z ga??ziami w r?ku i jedni rzucali je pod nogi, gdzie jecha? Pan Jezus, a inni trzymali ga??zki w górze skacz?c i wyskakuj?c przed Panem i nie wiedzieli co czyni? z rado?ci. I widzia?am drug? rzesz?, która wysz?a na przeciw Jezusowi, tak samo z rozradowanym obliczem i z ga??ziami w r?kach i nieustannie wykrzykiwali z rado?ci 'i dzieci ma?e, ale Jezus by? bardzo powa?ny i da? mi pozna? Pan, jak cierpia? w tym czasie. l w tej chwili nic nie widzia?am, tylko Jezusa, który mia? Serce przesycone niewdzi?czno?ci?. (Dz 642)

642.

?W. FAUSTYNA OPISUJE WYDARZENIA Z NIEDZIELI PALMOWEJ

Niedziela Palmowa. W t? niedziel? prze?ywa?am w szczególny sposób uczucia Najs?odszego Serca Jezusowego; duch mój by? tam gdzie by? Jezus, widzia?am Pana Jezusa siedz?cego na o?l?tku i uczniów i wielkie rzesze, które sz?y razem z Panem Jezusem rozradowane z ga??ziami w r?ku i jedni rzucali je pod nogi, gdzie jecha? Pan Jezus, a inni trzymali ga??zki w górze skacz?c i wyskakuj?c przed Panem i nie wiedzieli co czyni? z rado?ci. I widzia?am drug? rzesz?, która wysz?a na przeciw Jezusowi, tak samo z rozradowanym obliczem i z ga??ziami w r?kach i nieustannie wykrzykiwali z rado?ci i dzieci ma?e, ale Jezus by? bardzo powa?ny i da? mi pozna? Pan, jak cierpia? w tym czasie. l w tej chwili nic nie widzia?am, tylko Jezusa, który mia? Serce przesycone niewdzi?czno?ci?. (Dz 642)

684.

PAN JEZUS POZWOLI? ?W. FAUSTYNIE UCZESTNICZY? W CZASIE OSTATNIEJ WIECZERZY; TU OPISUJE POSTA? PANA JEZUSA KONSEKRUJACEGO CHLEB I WINO

+ Godzina ?w. - Czwartek. W tej godzinie modlitwy, Jezus pozwoli? mi wej?? do Wieczernika i by?am obecna co si? tam dzia?o. Jednak najg??biej przej??am, (mi? chwila) si? chwil?, w której Jezus przed konsekracj? wzniós? oczy w niebo i wszed? w tajemnicz? rozmow? z Ojcem Swoim. Ten moment w wieczno?ci dopiero poznamy nale?ycie. Oczy Jego by?y jako dwa p?omienie, twarz rozpromieniona, bia?a jak ?nieg, ca?a posta? majestatyczna, Jego dusza st?skniona, W CHWILI KONSEKRACJI ODPOCZ??A MI?O?? NASYCONA - ofiara w ca?ej pe?ni dokonana. Teraz tylko zewn?trzna ceremonia ?mierci si? wype?ni zewn?trzne zniszczenie, istota jest w Wieczerniku. Przez ca?e ?ycie nie mia?am tak g??bokiego poznania tej tajemnicy, jako w tej godzinie adoracji. O, jak gor?co pragn?, aby ?wiat ca?y pozna? t? niezg??bion? tajemnic?. (Dz 684)

736.

?W. FAUSTYNA WIDZIA?A PANA JEZUSA UM?CZONEGO

Dzi? wieczorem, widzia?am Pana Jezusa w takiej postaci jakoby w M?ce Swojej; oczy mia? wzniesione do Ojca Swego i modli? si? za nas. (Dz 736)

757.

?W. FAUSTYNA OTRZYMUJE ?ASK? POBYTU W WIECZERNIKU JEROZOLIMSKIM W CZASIE OSTATNIEJ WIECZERZY

19(XI.[J936]. Dzi? w czasie Mszy ?w. ujrza?am Pana. Jezusa, który mi powiedzia?: b?d? spokojna, córko Moja, widz? wysi?ki twoje, które Mi s? bardzo mi?e. - I znik? Pan, a by? czas przyj?cia Komunii ?w. Po przyj?ciu Komunii ?w., nagle ujrza?am Wieczernik, a w nim Pana Jezusa i Aposto?ów; widzia?am ustanowienie Naj?wi?tszego Sakramentu. Jezus pozwoli? mi wnikn?? do wn?trza Swego i pozna?am wielki Majestat Jego i zarazem wielkie uni?enie Jego. To dziwne ?wiat?o, które mi pozwoli?o pozna? Jego Majestat, równocze?nie ods?oni?o mi, co jest w duszy mojej.(Dz 757)

 

1002.

?W. FAUSTYNA PRZYBLI?A TAJEMNIC? WIELKIEGO CZWARTKU

Wieczerza Pa?ska zastawiona,

Jezus z Aposto?ami do sto?u zasiada,

Jego Istota ca?a w mi?o?? przemieniona,

Bo taka by?a Trójcy ?wi?tej rada.

Wielkim po??daniem pragn? po?ywa? z wami,

Nim b?d? cierpia? ?miertelnie,

Odchodz?c mi?o?? Mnie zatrzymuje z wami,

Przelewa Krew, oddaje ?ycie, bo kocha niezmiernie.

Mi?o?? kryje si? pod posta? chleba,

Odchodz?c - by zosta? z nami,

Takiego wyniszczenia, nie by?o trzeba,

Ale mi?o?? gor?ca spowi?a Go tymi Postaciami.

Nad chlebem, winem mówi te s?owa:

To jest Krew, to jest Cia?o Moje.

Cho?-tajemnicze, lecz mi?osne s?owa,

I poda? Kielich mi?dzy ucznie Swoje.

Zatrwo?y? si? Jezus Sam w Sobie,

I rzek?: jeden z was wyda Mistrza swego,

Zamilkli i cisza, jak w grobie,

A Jan pochyla g?ow? na piersi Jego.

Wieczerza sko?czona,

Pójd?my do Ogrójca,

Mi?o?? nasycona,

A tam ju? czeka zdrajca.(Dz 1002)

1028.

?W. FAUSTYNA POZNA?A M?K? PANA JEZUSA WJE?D?AJ?CEGO DO JEROZOLIMY

21.III.1937. Niedziela Palmowa. W czasie Mszy ?w. dusza moja zosta?a pogr??ona w goryczy i cierpieniach Jezusa. Jezus da? mi pozna? ile cierpia? w tym triumfalnym pochodzie. Hosanna odbija?o si? w Sercu Jezusa echem ? ukrzy?uj. Da? mi Jezus odczu? to w sposób szczególny. (Dz 1028)

1309.

?W. FAUSTYNA Z WIELKIM WZRUSZENIEM ROZW?A?A STACJ? DWUNAST? DROGI KRZY?OWEJ

Kiedy odprawiam drog? krzy?ow?, przy dwunastej stacji doznaj? g??bokiego wzruszenia. Tu rozwa?am wszechmoc mi?osierdzia Bo?ego, które przesz?o przez Serce Jezusa. W tej ranie otwartej Serca Jezusa, zamykam ca?? biedn? ludzko??. . . i poszczególne osoby, które kocham, ile razy odprawiam drog? krzy?ow?. Z tego ?ród?a mi?osierdzia wysz?y te dwa promienie, to jest Krew i Woda, one swym ogromem ?aski zalewaj? ?wiat ca?y. . .(Dz 1309)

1657.

?W. FAUSTYNA POZNA?A M?K? PA?SK? W NIEDZIEL? PALMOW?

1O.IV.[1938] Niedziela Palmowa. By?am na Mszy ?w. ale po palm? i?? nie mia?am si?y, Czu?am si? tak s?aba, ?e zaledwie mog?am wytrwa? na Mszy ?wi?tej. Podczas Mszy ?w. Jezus da? mi pozna? ból swej duszy i odczu?am to wyra?nie, jak te hymny, Hosanna, bolesnym echem odbija?y si? w Jego Naj?wi?tszym Sercu. Dusza moja zosta?a zalana tak?e morzem goryczy, a ka?de Hosanna przebija?o mi serce na wskro?. Ca?a dusza moja zosta?a poci?gni?ta w blisko?? Jezusa. Us?ysza?am g?os Jezusa; - Córko Moja, wspó?czucie twoje dla Mnie jest Mi och?od?, dusza twoja nabiera odr?bnej pi?kno?ci przez rozwa?anie M?ki Mojej.(Dz 1657)

1515.

?W. FAUSTYNA POZNA?A M?K? PANA JEZUSA UWI?ZIONEGO PO S?DZIE U KAJFASZA W CIEMNICY

+ Dzi? noc ca?? sp?dzi?am z Jezusem w ciemnicy. Jest noc adoracji. Siostry modl? si? w kaplicy. Ja ??cz? si? z nimi duchem, bo brak zdrowia mi nie pozwala pój?? do kaplicy, Lecz noc ca?? nie mog?am zasn??, wi?c sp?dzi?am j? z Jezusem w ciemnicy. Jezus da? mi pozna? cierpienia, których tam doznawa?. ?wiat dowie si? o nich w dzie? s?du.(Dz 1515)

948.

?W. FAUSTYNA OPISUJE BICZOWANIE PANA JEZUSA

13/II.[1937]. Dzi? w czasie Pasji ujrza?am Jezusa um?czonego, w ciernie ukoronowanego, a w r?ku trzyma kawa?ek trzciny. Milcza? Jezus, a ?o?dacy uwijali si? na wy?cigi, aby Go m?czy?. Jezus nic nie mówi?, tylko si? spojrza? na mnie, w tym spojrzeniu wyczu?am tak straszn? m?k? Jego, ?e my nie mamy nawet poj?cia co ucierpia? Jezus dla nas przed ukrzy?owaniem. Dusza moja jest pe?na bólu j t?sknoty; odczu?am w duszy wielk? nienawi?? grzechu, a najmniejsza niewierno?? moja, zdaje mi si? gór? wielk? i czyni? zado?? przez umartwienie i pokuty. Kiedy widz? Jezusa um?czonego, serce mi si? rwie w strz?py, my?l? co b?dzie z grzesznikami, je?eli nie skorzystaj? z M?ki Jezusa. W M?ce Jego widz? ca?e morze mi?osierdzia.(Dz 948)

 

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 61 goĹ›ci