TEOLOGIA I OBOWI?ZEK G?OSZENIA TAJEMNICY MI?OSIERDZIA BO?EGO
Bo?e Mi?osierdzie - Dzienniczek Faustyny - Zagadnienia teologiczne

 

1.

Z OTWARTEGO SERCA PANA JEZUSA P?YNIE POCIECHA DLA DUSZ

O Mi?o?ci Wiekuista, ka?esz malowa? obraz Swój ?wi?ty

I ods?aniasz nam zdrój mi?osierdzia niepoj?ty,

B?ogos?awisz kto si? zbli?y do Twych promieni.

A dusza czarna w ?nieg si? zamieni.

O s?odki Jezu, tu za?o?y?e? tron Mi?osierdzia Swego

By cieszy? i wspomaga? cz?owieka grzesznego,

Z otwartego Serca, jak ze zdroju czystego,

P?ynie pociecha dla duszy i serca skruszonego.

Nich dla obrazu tego cze?? i s?awa

P?yn?? z duszy cz?owieka nigdy nie ustawa,

Niech z serca ka?dego cze?? Mi?osierdziu Bo?emu p?ynie

Teraz i na wieki wieków i w ka?dej godzinie. (Dz 1)

49.

PO SPOWIEDZI PAN JEZUS ??DA USTANOWIENIA ?WI?TA MI?OSIERDZIA BOZEGO

Kiedy o tym powiedzia?am spowiednikowi, otrzyma?am tak? odpowied?: ?e to si? tyczy duszy twojej. Mówi mi tak: maluj obraz Bo?y w duszy swojej. Kiedy odesz?am od konfesjona?u us?ysza?am znowu takie s?owa: Mój obraz w duszy twojej jest. Ja pragn?, aby by?o Mi?osierdzia ?wi?to. Chc?, aby ten obraz, który wymalujesz p?dzlem, ?eby by? uroczy?cie po?wi?cony w pierwsz? niedziel? po Wielkanocy, ta niedziela ma by? ?wi?tem mi?osierdzia. (Dz 49)

50.

PAN JEZUS ??DA, BY KAP?ANI G?OSILI PRAWD? O MI?OSIERDZIU BO?YM

+ Pragn?, a?eby kap?ani g?osili to Wielkie Mi?osierdzie Moje wzgl?dem dusz grzesznych. Niech si? nie l?ka zbli?y? do Mnie grzesznik. Pala Mnie p?omienie Mi?osierdzia, chc? je wyla? na dusze ludzkie. (Dz 50)

83. PAN JEZUS JEST KRÓLEM MI?OSIERDZIA

Napisz to: nim przyjd? jako S?dzia sprawiedliwy, przychodz? wpierw jako Król mi?osierdzia. Nim nadejdzie dzien. sprawiedliwy, b?dzie dany ludziom znak na niebie taki.

 

Zga?nie wszelkie ?wiat?o na niebie i b?dzie wielka ciemno?? po ca?ej ziemi. Wtenczas uka?e si? znak Krzy?a na niebie, a z otworów gdzie by?y r?ce i nogi przebite Zbawiciela, b?d? wychodzi?y wielkie ?wiat?a, które jaki? czas b?d? o?wieca? ziemi?. B?dzie to na krotki czas przed dniem ostatecznym. (Dz 83)

163a.

PAN JEZUS DOMAGA SI? OD ?W. FAUSTYNY, ABY PE?NI?A MI?OSIERDZIE W TRZECH STOPNIACH

+ Sam mi ka?esz si? ?wiczy? w trzech stopniach mi?osierdzia; pierwsze: uczynek mi?osierny ? jakiegokolwiek on b?dzie rodzaju; drugie: s?owo mi?osierne ? je?eli nie b?d? mog?a czynem, to s?owem; trzecim -,jest modlitwa. Je?eli nie b?d? mog?a okaza? czynem, ani s?owem mi?osierdzia, to zawsze mog? modlitwa. Modlitw? rozci?gam nawet tam, gdzie nie mog? dotrze? fizycznie. O Jezu mój, przemie? mnie w Siebie, bo Ty wszystko mo?esz. (Dz 163)

177.

PAN JEZUS PROSI ?W. FAUSTYNE, BY ZACH?CA?A KAP?ANÓW DO G?OSZENIA TAJEMNICY MI?OSIERDZIA BO?EGO

+ Odnowienie ?lubów. Od samego rana kiedy si? przebudzi?am, zaraz duch mój ca?y zaton?? w Bogu. W tym oceanie mi?o?ci. Czu?am, ?e jestem ca?a pogr??ona w Nim. W czasie Mszy ?w. mi?o?? moja ku Niemu dosz?a do pot?gi. Po odnowieniu ?lubów i Komunii ?w. nagle ujrza?am Pana Jezusa, Który rzek? mi ?askawie: córko Moja, patrz w mi?osierne Serce Moje. Kiedy si? wpatrzy?am w to Serce Naj?wi?tsze wysz?y te same promienie, jakie s? w tym obrazie ? jako Krew i Woda i zrozumia?am, jak wielkie jest Mi?osierdzie Pa?skie. I znów rzek? Jezus ?askawie: córko Moja, mów kap?anom o tym niepoj?tym mi?osierdziu Moim. Pala Mnie p?omienie mi?osierdzia, chc? je wylewa? na dusze, nie chc? dusze Wierzyc w Moja dobro?. Nagle Jezus znik?. Jednak dzie? ca?y duch mój by? zanurzony w odczuwalnej obecno?ci Bo?ej, pomimo gwaru i rozmowy jak zwykle bywa po rekolekcjach. Nic mnie to nie przeszkadza?o. Duch mój by? w Bogu, pomimo, ze na zewn?trz bra?am udzia? w rozmowach, a nawet by?am zwiedzi? Derdy. (Dz 177)

301.

PAN JEZUS PRZYZPOMINA O SWYM NIESKO?CZONYM MI?OSIERDZIU

+ Pro? wiernego s?ug? Mojego, ?eby w dniu tym powiedzia? ?wiatu ca?emu o tym wielkim mi?osierdziu Moim, ?e kto w dniu tym przyst?pi do ?ród?a ?ycia, ten dost?pi zupe?nego odpuszczenia win i kar.

 

+ Nie znajdzie ludzko?? uspokojenia, dopok?d si? nie zwróci z ufno?ci? do Mi?osierdzia Mojego.

 

+ O, jak bardzo Mnie rani niedowierzanie duszy. Taka dusza wyznaje, ?e jestem ?wi?ty i Sprawiedliwy, a nie wierzy, ze Jestem Mi?osierdziem, nie dowierza Dobroci Mojej. I szatani wielbi? sprawiedliwo?? Moj?, ale nie wierz? w dobro? Moj?.

 

Raduje si? Serce Moje tym tytu?em mi?osierdzia. (300)

 

301.

MI?OSIERDZIE JEST NAJWI?KSZYM PRZYMIOTEM BOGA

Powiedz, ?e Mi?osierdzie jest najwi?kszym przymiotem Boga. Wszystkie dzie?a r?k Moich s? ukoronowane mi?osierdziem. (Dz 301)

 

379.

PAN JEZUS OBIECUJE DUSZOM MI?OSIERNYM ?ASK? W GODZINIE ?MIERCI

W jednej adoracji przyrzek? mi Jezus, ?e: - duszom, które ucieka? si? b?d? do Mojego Mi?osierdzia i duszom, które wys?awia? i g?osi? b?d? innym o Moim wielkim Mi?osierdziu, w godzin? ?mierci post?pi? z nimi wed?ug niesko?czonego Mi?osierdzia Mojego.

 

Boleje Serce Moje ? mówi Jezus ? nad tym, ?e nawet dusze wybrane nie rozumiej?, jak wielkim jest Moje Mi?osierdzie, obcowanie ich jest w pewien sposób niedowierzaniem. O, jak to bardzo rani Serce Moje. Wspomnijcie na M?k? Moj? i je?eli nie wierzycie s?owom Moim, wierzcie przynajmniej Ranom Moim. (Dz 379)

1728.

PAN JEZUS OPOWIEDZIA? ?W. FAUSTYNIE, JAK ODNOSI SI? DO GRZESZNIKÓW

Napisz: - Jestem ?wi?ty po trzykro? i brzydz? si? najmniejszym grzechem. Nie mog? kocha? duszy, któr? plami grzech, ale kiedy ?a?uje, to nie ma granicy dla Mojej hojno?ci, jak? mam ku niej. Mi?osierdzie Moje ogarnia j? i usprawiedliwia. Mi?osierdziem Swoim ?cigam grzeszników na wszystkich drogach ich i raduje si? Serce Moje, gdy oni wracaj? do Mnie. Zapominam o goryczach, którymi poili Serce Moje, a ciesz? si? z ich powrotu. Powiedz grzesznikom, ?e ?aden nie ujdzie r?ki Mojej. Je?eli uciekaj? przed mi?osiernym Sercem Moim, wpadn? w sprawiedliwe r?ce Moje. Powiedz grzesznikom, ?e zawsze czekam na nich, ws?uchuj? [si?] w t?tno ich serca, kiedy uderzy dla Mnie. Napisz, ?e przemawiam do nich przez wyrzuty sumienia, przez niepowodzenie i cierpienia, przez burze i pioruny, przemawiam przez g?os Ko?cio?a, a je?eli udaremni? wszystkie ?aski Moje, poczynam si? gniewa? na nich, zostawiaj?c ich samym sobie i daj? im czego pragn?.(Dz 1728)

1739.

PAN JEZUS JEST ZAWSZE MI?OSIERNY

Napisz, córko Moja ?e Jestem mi?osierdziem samym dla duszy skruszonej. Najwi?ksza n?dza dyszy nie zapali Mnie gniewem, ale si? wzrusza Serce Moje dla niej mi?osierdziem wielkim.(Dz 1739)

1743.

NIESKO?CZONA DOBRO? BO?A W STWORZENIU LUDZI

Bo?e, Który? z mi?osierdzia Swego powo?a? raczy? z nico?ci do bytu rodzaj ludzki. Z hojno?ci? go obdarzy?e? natur? i ?ask?. Lecz dobroci Twojej, jakby to nie dosy?. - Ty Panie w mi?osierdziu Swoim dajesz nam, ?ycie wiekuiste. Przypuszczasz nas do Swego szcz??cia wiekuistego i dajesz nam udzia? w Swym ?yciu wewn?trznym, a czynisz to jedynie z mi?osierdzia Swego. Tak nas darzysz ?ask? Swoj?, jedynie dlatego, ?e? dobry i pe?en mi?o?ci. Nie byli?my Ci potrzebni wcale do szcz??cia Twego, ale Ty Panie, chcesz si? podzieli? w?asnym szcz??ciem z nami. Lecz podczas próby nie wytrwa? cz?owiek; móg?by? go ukara?, jak Anio?ów wiecznym odrzuceniem, ale tu wyst?pi?o mi?osierdzie Twoje i wzruszy?y si? wn?trzno?ci Twoje lito?ci? wielk? i przyrzek?e? Sam naprawi? nasze zbawienie. Jest to niepoj?ta przepa?? Twojej lito?ci, ?e? nas nie ukara?, jak na to zas?u?yli?my; niech b?dzie uwielbione mi?osierdzie Twoje o Panie; ca?e wieki wys?awia? je b?dziemy. I zdumieli si? Anio?owie nad wielko?ci? mi?osierdzia, które? okaza? ludziom. . .(Dz 1743)

1745.

+NIESKO?CZONA DOBRO? BO?A W ZES?ANIU NAM JEDNORODZONEGO SYNA SWEGO

Bo?e, który? nie zatraci? cz?owieka po upadku; ale w mi?osierdziu Swoim przebaczy?e? mu, przebaczy?e? Bo?e mu, to jest, ?e nie tylko mu odpu?ci?e? win?, ale obdarzy?e? go wszelk? ?ask?, mi?osierdzie Ci? pobudzi?o, ?e? Sam raczy? zst?pi? do nas i wyd?wign?? nas z n?dzy naszej. Bóg zst?pi na ziemi?, Pan nad pany zni?y si? nie?miertelny. Ale gdzie zst?pisz, Panie, czy do ?wi?tyni salomonowej? - czy ka?esz zbudowa? Sobie nowy przybytek, gdzie zst?pi? zamierzasz? -O Panie, jaki Ci przybytek zgotujemy, gdy? ziemia ca?a jest Ci podnó?kiem? - Sam zgotowa?e? Sobie przybytek ?wi?t? dziewic?. jej niepokalane wn?trzno?ci s? ci mieszaniem i staje si? niepoj?ty cud mi?osierdzia Twego o Panie. S?owo staje si? Cia?em - Bóg zamieszka? z nami, S?owo Bo?e - mi?osierdzie Wcielone. Podnios?e? nas do Swego Bóstwa przez swe uni?enie; jest to zbytek Twej mi?o?ci, jest to przepa?? Twego mi?osierdzia, zdumiewaj? si? niebiosa nad tym zbytkiem mi?o?ci Twojej, teraz nikt si? zbli?y? do Ciebie nie l?ka. Jeste? Bogiem mi?osierdzia, masz lito?? dla n?dzy, jeste? nam Bogiem, a my Twym ludem. Jeste? nam Ojcem, a my Twe dzieci z ?aski, niech si? s?awi mi?osierdzie Twoje, ?e? raczy? zst?pi? do nas.(Dz 1745)

1746.

UWIELBIENIE MI?OSIERDZIA BO?EGO W TAJEMNICY WCIELENIA

B?d? uwielbiony mi?osierny Bo?e, .

?e? si? zni?y? raczy? z niebios na t? ziemi?,

Wielbimy Ci? w wielkiej pokorze,

?e? raczy? wywy?szy? ca?e ludzkie plemi?.

W mi?osierdziu Swym niezg??biony, niepoj?ty,

Z mi?o?ci ku nam bierzesz Sobie Cia?o,

Z Dziewicy Niepokalanej, nigdy grzechem nietkni?tej,

Bo tak Ci si? od wieków upodoba?o,

Dziewica ?wi?ta, ta ?nie?na Lilija,

Pierwsza wielbi wszechmoc Twego mi?osierdzia,

Jej czyste Serce na przyj?cie S?owa - z mi?o?ci? si? rozchyla,

Wierzy s?owom Pos?a?ca Bo?ego i w ufno?ci si? utwierdza,

Zdziwi?o si? niebo, ?e Bóg si? sta? cz?owiekiem,

?e jest na ziemi serce godne Boga samego,

Czemu? nie z Serafinem ??czysz si? Panie, lecz z grzesznikiem,

O, bo to jest tajemnica mi?osierdzia Twego,

O Tajemnico mi?osierdzia Bo?ego, o Bo?e lito?ci,

?e? raczy? opu?ci? tron nieba,

A zni?y? si? do n?dzy naszej, do ludzkiej s?abo?ci,

Bo nie Anio?om, lecz cz?owiekowi mi?osierdzia trzeba.

Aby godnie wys?owi? mi?osierdzie Pana,

??czymy si? z Matk? Tw? Niepokalan?,

Bo wtenczas hymn nasz milszym Ci si? stanie ?

Bo Ona jest spo?ród Anio?ów i ludzi wybrana.

Przez Ni?, jak przez czysty kryszta?,

Przesz?o do nas mi?osierdzie Twoje,

Przez Ni?, mi?y Bogu cz?owiek si? sta?,

Przez Ni?, nam sp?ywaj? wszelkich ?ask zdroje.(Dz 1746)

1747.

+NIESKO?CZONA DOBRO? BO?A W ODKUPIENIU CZ?OWIEKA

Bo?e który? jednym s?owem móg? zbawi? ?wiatów tysi?ce, jedno westchnienie Jezusa uczyni?oby sprawiedliwo?ci Twojej zado??, ale Ty, o Jezu, sam podj??e? tak straszn? m?k? za nas jedynie z mi?o?ci. sprawiedliwo?? Ojca Twego, by?aby przeb?agana jednym westchnieniem twoim, a wszystkie wyniszczenia Twoje, s? jedynie dzie?em mi?osierdzia Twego i niepoj?tej mi?o?ci. Ty, o Panie, odchodz?c z tej ziemi, chcia?e? pozosta? z nami i pozostawi?e? Sam Siebie w Sakramencie O?tarza i otworzy?e? nam na rozcie? mi?osierdzie Swoje. Nie ma n?dzy, aby Ci? wyczerpa?a, wezwa?e? wszystkich do tej krynicy mi?o?ci, do tego ?ród?a Bo?ego zmi?owania. Tu jest przybytek Twego mi?osierdzia, tu lekarstwo na nasze niemoce, do Ciebie, ?ywy zdroju mi?osierdzia ci?gn? wszystkie dusze jedne, jak jelenie Twej mi?o?ci spragnione, inne - by obmy? grzechów ran?; inne - by zaczerpn?? si?y, ?yciem zm?czone. Kiedy? kona? na krzy?u w tym momencie obdarzy?e? nas ?yciem wiekuistym, pozwalaj?c Sobie otworzy? Bok Swój Naj?wi?tszy, otworzy?e? nam niewyczerpane ?ród?o mi?osierdzia Swego, da?e? nam, co mia?e? najdro?szego, to jest Krew i Wod? z Serca Swego. oto wszechmoc mi?osierdzia Twego, z niego p?ynie nam wszelka ?aska.(dz 1747)

 

1777.

+ KONFERENCJA O MI?OSIERDZIU

- Wiedz, córko Moja, ?e Serce Moje jest mi?osierdziem samym. Z tego morza mi?osierdzia rozlewaj? si? ?aski na ?wiat ca?y. ?adna dusza, która si? do mnie zbli?y?a, nie odesz?a bez pociech. Wszelka n?dza tonie w Moim mi?osierdziu, a wszelka ?aska tryska z tego ?ród?a - zbawcza i u?wi?caj?ca. Córko Moja, pragn?, aby serce twoje by?o siedliskiem mi?osierdzia Mojego. Pragn?, aby to mi?osierdzie rozla?o si? na ?wiat ca?y przez serce twoje. Ktokolwiek si? zbli?y do ciebie, niech nie odejdzie bez tej ufno?ci w mi?osierdzie Moje, której tak bardzo pragn? dla dusz. Módl si? ile mo?esz za konaj?cych, wypraszaj im ufno?? w Moje mi?osierdzie, bo oni najwi?cej potrzebuj? ufno?ci, a najmniej jej maj?. Wiedz o tym, ?e ?aska wiecznego zbawienia niektórych dusz w ostatniej chwili, zawis?a od twojej modlitwy. Ty znasz ca?? przepa?? Mojego mi?osierdzia, wi?c czerp z niego dla siebie; a szczególnie dla biednych grzeszników. Pr?dzej niebo i ziemia obróci?yby si? w nico??, ani?eli by dusz? ufaj?c? nie ogarn??o mi?osierdzie Moje.(Dz 1777)

 

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 72 goĹ›ci