?WI?TO MI?OSIERDZIA BO?EGO
Bo?e Mi?osierdzie - Dzienniczek Faustyny - Zagadnienia teologiczne

 

88.

PAN JEZUS ODPOWIADA PRZEZ ?W. FAUSTYN? NA PYTANIE SPOWIEDNIKA

+ Kiedy posz?am na adoracj?, uczu?am blisko?? Boga. Po chwili ujrza?am Jezusa i Maryj?. Widzenie to nape?ni?o dusz? moj? rado?ci? i zapyta?am si? Pana: - jaka jest wola Twoja w tej sprawie, w której mi si? spowiednik ka?e spyta?? ? Jezus mi odpowiedzia?: jest wol? Moj?, aby tu by? i niech si? nie zwalania. I zapyta?am si? Jezusa, czy mo?e by? ten napis: ?Chrystus, Król Mi?osierdzia?. Jezus mi odpowiedzia?: - Jestem Królem Mi?osierdzia, a nie mówi? ??Chrystus?. W pierwsza niedziel? po Wielkanocy, pragn?, ?eby by? publicznie ten obraz wystawiony. Niedziela ta jest ?wi?tem Mi?osierdzia. Przez S?owo Wcielone daje pozna? przepa?? Mi?osierdzia Mojego. (Dz 88)

206.

PAN JEZUS OBIECUJE ULECZY? DUSZE OS?AB?E

Na drugi dzie? po Komunii ?w. us?ysza?am g?os: - córko Moja ? patrz w przepa?? mi?osierdzia Mojego i oddaj temu mi?osierdziu Mojemu cze?? i chwa??, a uczy? to w ten sposób ? zbierz wszystkich grzeszników z ca?ego ?wiata i zanurz ich w przepa?? mi?osierdzia Mojego. Pragn? si? udziela? duszom, dusz pragn? ? córko Moja. W ?wi?to Moje ? w ?wi?to Mi?osierdzia, b?dziesz przebiega? ?wiat ca?y i sprowadza? b?dziesz dusze zemdlone do ?ród?a mi?osierdzia Mojego. Ja je ulecz? i wzmocni?. (Dz 206)

 

280.

PAN JEZUS POLECA OBCHODZI? ?WI?TO BO?EGO MI?OSIERDZIA

Jezus ka?e mi obchodzi? to ?wi?to mi?osierdzia Bo?ego w pierwsz? niedziel? po Wielkanocy. Przez wewn?trzne skupienie i umartwienie zewn?trzne, przez trzy godziny nosi?am pasek modl?c si? nieustannie za grzeszników i o mi?osierdzie dla ?wiata ca?ego i rzek? mi Jezus: wzrok Mój z upodobaniem dzi? spoczywa na domu tym. (Dz 280)

341.

PAN JEZUS WYJA?NIA ?W. FAUSTYNIE, DLACZEGO DOMAGA SI?, BY OG?OSZONO W KO?CIELE ?WI?TO MI?OSIERDZIA

1934. 11.5. w pewnym dniu rano, kiedy otwiera?am furt?, ?eby wypu?ci? ludzi naszych, którzy rozwo?? pieczywo, wst?pi?am na chwil? do kapliczki, ?eby z?o?y? Jezusowi minutow? wizytacj? i odnowi? intencje dnia. Oto Jezus, dzi? wszystkie cierpienia, umartwienia, modlitwy ? ofiaruje w intencji Ojca ?w., a?eby zatwierdzi? to ?wi?to Mi?osierdzia. Ale Jezu, jedno jeszcze s?owo mam Ci powiedzie?, ?e dziwi mnie bardzo, ?e ka?esz mi mówi? o tym ?wiecie Mi?osierdzia, a przecie? takie ?wi?to ? mówi? mi ? ?e jest ju?, wi?c po có? mam o tym mówi??

 

I odpowiedzia? mi Jezus: - ?e kto o nim wie z ludzi? ? Nikt. A nawet ci, co g?osi? maja i poucza? ludzi o tym Mi?osierdziu, cz?sto sami nie wiedza ? dlatego pragn?, a?eby obraz ten by? w pierwsz? niedziele po Wielkanocy uroczy?cie po?wi?cony i ?eby odbiera? cze?? publiczn?, aby ka?da dusza o tym wiedzie? mog?a.

 

Odpraw nowenn? w intencji Ojca ?w., która ma si? sk?ada? z 33 aktów, czyli powtórzenie tyle razy tej modlitewki, której ci? nauczy?em do Mi?osierdzia. (Dz 341)

699.

PAN JEZUS ??DA USTANOWIENIE ?WI?TA BO?EGO MI?OSIERDZIA

W pewnej chwili us?ysza?am te s?owa: córko Moja, mów ?wiatu ca?emu o niepoj?tym mi?osierdziu Moim. Pragn?, a ?wi?to mi?osierdzia, by?o ucieczk? i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla, biednych grzeszników. W dniu tym otwarte s? wn?trzno?ci mi?osierdzia Mego, wylewam ca?e morze ?ask na dusze, które si? zbli?? do ?ród?a mi?osierdzia Mojego; która dusza przyst?pi do spowiedzi1 Komunii ?w., dost?pi zupe?nego odpuszczenia win i kar? w dniu tym, otwarte s? wszystkie upusty Bo?e, przez które p?yn? ?aski; niech si? nie l?ka zbli?y? do Mnie ?adna dusza, chocia?by grzechy jej by?y jako szkar?at. Mi?osierdzie Moje jest tak wielkie, ?e przez ca?? wieczno?? nie zg??bi go ?aden umys?, ani ludzki, ani anielski. Wszystko co istnieje wysz?o z wn?trzno?ci mi?osierdzia Mego. Ka?da dusza w stosunku do Mnie, rozwa?a? b?dzie przez wieczno?? ca?? mi?o?? i mi?osierdzie Moje. ?wi?to mi?osierdzia wysz?o z wn?trzno?ci Moich, pragn?, aby, uroczy?cie obchodzone by?o w pierwsz? niedziel? po Wielkanocy. Nie zazna ludzko?? spokoju, dopok?d nie zwróci si? do ?ród?a Mi?osierdzia Mojego. (Dz 699)

 

1041.

?W. FAUSTYNA MODLI?A SI? O WPROWADZENIE ?WI?TA MI?OSIERDZIA BO?EGO

(11) Gor?ce pragnienie ?wi?ta tego rozpala ca?? dusz? moj?. W ?arliwej modlitwie o przy?pieszenie tego ?wi?ta doznaj? troch? ulgi i rozpocz??am nowenn? w intencji pewnych kap?anów, aby im Bóg udzieli? ?wiat?a i natchnienia, aby si? starali o zatwierdzenie ?wi?ta tego, i aby Duch Bo?y natchn?? Ojca ?w. w ca?ej tej sprawie.

 

Nowenna sk?ada?a si? z godziny adoracji przed Naj?wi?tszym Sakramentem. B?aga?am gor?co Boga o przy?pieszenie ?wi?ta tego i prosi?am Ducha ?wi?tego. O natchnienie pewnych osób w ca?ej tej sprawie. Nowenn? t? ko?cz? w Wielki Czwartek.(Dz 1041)

 

1042.

PAN JEZUS ZAPEWNI? ?W. FAUSTYN?, ?E DOCZEKA WPROWADZENIA ?WI?TEGO MI?OSIERDZIA BO?EGO

+ 23.III.l937. Dzi? siódmy dzie? tej nowenny. Otrzyma?am wielk? i niepoj?t? ?ask?: Jezus Najmi?osierniejszy da? mi obietnic?, ?e doczekam si? uroczysto?ci obchodzenia ?wi?ta tego.(Dz 1042)

1109.

PAN JEZUS UDZIELA? B?DZIE ODPUSTU ZUPE?NEGO W ?WI?TO MI?OSIERDZIA

Zaraz po przebudzeniu ogarn??a mnie obecno?? Bo?a i czuj? si? dzieckiem Bo?ym. Mi?o?? Bo?a zala?a dusz? moj? i da? mi pozna?, jak wszystko od Jego woli zale?ne jest i powiedzia? mi te s?owa: pragn? udzieli? odpustu zupe?nego duszom. które przyst?pi? do spowiedzi i Komunii ?w. w ?wi?to mi?osierdzia Mojego. - I rzek? do mnie: córko Moja, nie bój si? niczego. Ja zawsze jestem z tob?, chocia? ci si? zdaje, jakoby Mnie nie by?o, a uni?enie twoje ?ci?ga Mnie z wysokiego tronu i ??cz? si? ?ci?le z tob?.(Dz 1109).

1517.

Z JAKIEGO ?RÓD?A WYSZ?O ?WI?TO MI?OSIERDZIA BO?EGO

- Córko Moja, powiedz, ?e ?wi?to mi?osierdzia Mojego, wysz?o z wn?trzno?ci [moich] dla pociechy ?wiata ca?ego.(Dz 1517)

420b.

?W. FAUSTYNA WIDZI DRZWI PROWADZ?CE DO JASNO?CI NIEBIA?SKIEJ

Wtem ujrza?am jasno?? niedost?pn? na kszta?t mieszkania kryszta?owego, utkanego z fal jasno?ci nieprzyst?pnej ?adnemu stworzeniu, ani duchowi. Do tej jasno?ci trzy drzwi ? i w tej chwili wszed? Jezus w takiej postaci, jako jest na tym obrazie, do onej jasno?ci ? w drzwi drugie, do wn?trza jasno?ci, jest to jedno?? troista, która jest niepoj?ta, niesko?czono??. Wtem us?ysza?am g?os: ?wi?to to wysz?o z wn?trzno?ci Mi?osierdzia Mojego i jest zatwierdzone w g??boko?ciach zmi?owa? Moich. Wszelka dusza wierz?ca i ufaj?ca mi?osierdziu Mojemu, dost?pi go. ? Cieszy?am si? niezmiernie dobroci? i wielko?ci? Boga swego. (Dz 420)

 

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 68 goĹ›ci