KORONKA DO BO?EGO M?OSIERDZIA
Bo?e Mi?osierdzie - Dzienniczek Faustyny - Zagadnienia teologiczne
 

 

 

476.

PAN JEZUS DYKTUJE ?W. FAUSTYNIE KORONK? DO MI?OSIERDZIA BO?EGO

Na drugi dzie? rano, kiedy wesz?am do naszej kaplicy, us?ysza?am te s?owa wewn?trznie: - Ile razy wejdziesz do kaplicy ? odmów zaraz te modlitw?, której ci? nauczy?em wczoraj. Kiedy odmawia?am te modlitw?, us?ysza?am w duszy te s?owa: Modlitwa ta jest na u?mierzenie gniewu Mojego, odmawia? ja b?dziesz przez dziewi?? dni na zwyk?ej cz?stce ró?a?ca w sposób nast?puj?cy: najpierw odmówisz jedno Ojcze nasz i Zdrowa? Maryjo i Wierz? w Boga, nast?pnie na paciorkach Ojcze nasz mówi? b?dziesz nast?puj?ce s?owa: Ojcze Przedwieczny, ofiaruje ci Cia?o i Krew, Dusz? i Bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przeb?aganie za grzechy nasze i ?wiata ca?ego; na paciorkach Zdrowa? Maryjo, b?dziesz odmawia? nast?puj?ce s?owa: dla Jego bolesnej M?ki miej mi?osierdzie dla nas i ?wiata ca?ego. Na zako?czenie odmówisz trzykrotnie te s?owa: ?wi?ty Bo?e, ?wi?ty Mocny, ?wi?ty Nie?miertelny ? zmi?uj si? nad nami i nad ca?ym ?wiatem. (Dz 476)

 

687.

PAN JEZUS WZYWA SW. FAUSTYN? DO NIEUSTANNIE ODMAWIANIA KORONKI DO BO?EGO MI?OSIERDZIA

W pewnej chwili, kiedy przechodzi?am korytarzem do kuchni, us?ysza?am w duszy te s?owa: odmawiaj nieustannie t? koronk?. której ci? nauczy?em. Ktokolwiek b?dzie j? odmawia?, dost?pi wielkiego mi?osierdzia w godzin? ?mierci. Kap?ani b?d? podawa? grzesznikom, jako ostatni? desk? ratunku; chocia?by by? grzesznik najzatwardzialszy, je?eli raz tylko zmówi t? koronk?, dost?pi ?aski z niesko?czonego mi?osierdzia Mojego. Pragn?, aby pozna? ?wiat ca?y mi?osierdzie Moje; niepoj?tych ?ask Pragn? udziela? duszom, które ufaj? Mojemu mi?osierdziu. (Dz 687)

714-715

PAN JEZUS PONOWNIE ??DA, BY SIOSTRY ODMAWIA?Y KORONK?

+ Dzi? powiedzia? mi Pan: - Id? do Prze?o?onej i powiedz, ?e ?ycz? sobie, ?eby wszystkie Siostry i dzieci odmówi?y t? koronk?, której ci? nauczy?em. Odmawia? maj? przez dziewi?? dni i w kaplicy, w celu przeb?agania Ojca Mojego i uproszenia mi?osierdzia Bo?ego dla Polski. - Odpowiedzia?am Panu, ?e powiem o tym Prze?o?onej, ale musz? si? wpierw porozumie? z Ojcem Andraszem i postanowi?am sobie, ?e jak tylko Ojciec przyjedzie, zaraz si? w tej sprawie porozumiem. Kiedy Ojciec przyjecha?, z?o?y?y si? okoliczno?ci tak, ?e nie mog?am si? z Ojcem widzie?, jednak nie powinnam by?a zwa?a? na ?adne okoliczno?ci, ale i?? do Ojca i za?atwi? t? spraw?. Pomy?la?am sobie, ?e jak Ojciec drugi raz przyjedzie. O, jak bardzo si? to nie podoba?o Bogu. W jednej chwili opu?ci?a mnie obecno?? Bo?a - ta wielka obecno?? Bo?a, która nawet w sposób odczuwalny ustawicznie jest we mnie. W tej chwili jednak mnie zupe?nie opu?ci?a; jaka? ciemno?? zapanowa?a w duszy mojej, do tego stopnia, ?e nie wiem czy jestem w stanie ?aski czy nie; wskutek tego, nie przyst?powa?am do Komunii ?w. cztery dni, po czterech dniach widzia?am si? z Ojcem i opowiedzia?am wszystko. Ojciec mnie pocieszy?, ?e: - nie utraci?a? ?aski Bo?ej - ale zarazem powiedzia? - b?d? wierna Bogu. W chwili kiedy odesz?am od konfesjona?u, na powrót ogarn??a mnie obecno?? Bo?a, tak, jako przedtem; zrozumia?am, ?e ?ask? Bo?? trzeba przyjmowa? tak, jak j? Bóg zsy?a i w sposób w jaki On chce i trzeba j? przyjmowa? pod tak? postaci?, pod jak? nam Bóg zsy?a. (Dz 714-715)

 

752.

?W. FAUSTYNA PROSI MATK? GENERALN?, ABY SIOSTRY ODMAWIA?Y KORONK? NA WYRA?NE ??DANIE PANA JEZUSA

Kiedy Matce Generalnej powiedzia?am, ?e ??da Pan, aby Zgromadzenie odmówi?o t? koronk? na przeb?aganie gniewu Bo?ego, Matka mi odpowiedzia?a, ?e na razie nie mo?e wprowadza? takich nowych modlitw, nieaprobowanych, ale niech Siostra mi da t? koronk?, mo?e przy jakiej? adoracji da si? odmówi? - zobaczymy. Dobrze by by?o, gdyby ks. dr Sopo?ko wyda? jak? broszurk? z t? koroneczk?, wi?c by?oby lepiej i ?atwiej, ?eby j? w Zgromadzeniu odmawia?, bo tak to troch? trudno.(Dz 752)

796.

?W. FAUSTYNA Z POLECENIA PANA JEZUSA ODMAWIA?A PRZEZ 9 DNI KORONK?

Powiedzia? mi Pan, ?eby t? koronk? odmawia? przez dziewi?? dni przed ?wi?tem Mi?osierdzia. Rozpoczyna? si? ma w Wielki Pi?tek. W tej nowennie udziel? duszom wszelkich ?ask.(Dz 796)

810.

?W. FAUSTYNA ODMAWIA KORONK? PRZY KONAJ?CYM

Na drugi dzie? ju? po dwunastej, kiedy wesz?am na sal?, ujrza?am osob? konaj?c? i da wiedzia?am si?, ?e agonia zacz??a si? w nocy. Kiedy stwierdzi?am - by?a ta wtenczas, kiedy mnie proszona a modlitw?. Nagle us?ysza?am w duszy g?os: - odmów t? koronk?, której ci? nauczy?em. Pobieg?am po ró?aniec i ukl?k?am przy konaj?cej i zacz??am z ca?? gor?co?ci? ducha odmawia? t? koronk?, Nagle konaj?ca otworzy?a oczy i spojrza?a si? na mnie i nie zd??y?am zmówi? ca?ej koronki, a ona ju? skona?a z dziwnym spokojem. Gor?ca prosi?am Pana, aby spe?ni? obietnic?, któr? mi da? za odmówienie tej koronki. Da? mi Pan pozna?, ?e dusza ta dost?pi?a ?aski, któr? Pan mi przyobieca?. Dusza ta by?a pierwsza, która dozna?a obietnicy Pa?skiej. Czu?am, jak moc mi?osierdzia ogarnia t? dusz?. (Dz 810)

 

811.

PAN JEZUS PRZYPOMINA O WIELKIEJ DUCHOWEJ MOCY KORONKI

Kiedy wesz?am do swej samotni, us?ysza?am te s?owa: ka?d? dusz? broni? w godzinie ?mierci, jako swej chwa?y, która odmawia? b?dzie t? koronk?, albo przy konaj?cym inni odmówi?, jednak odpustu tego samego dost?puj?. Kiedy przy konaj?cym odmawiaj? t? koronk?, u?mierza si? gniew Bo?y, a mi?osierdzie niezg??bione ogarnia dusz? i porusz? si? wn?trzno?ci Mi?osierdzia Mojego, dla Bolesnej M?ki Syna Mojego.

 

O, gdyby wszyscy poznali, jak Wielkie jest mi?osierdzie Pa?skie, ale jak bardzo my wszyscy potrzebujemy tego mi?osierdzia, a szczególnie w tej stanowczej godzinie.(Dz 811)

847-848.

PAN JEZUS PRZYPOMINA SWOJE OBIETNICE Z?O?ONE TYM, KTÓRZY ODMAWIA? B?D? KORONK?

Na drugi dzie? ?wi?t, by? u nas Ojciec Andrasz ze Msz? ?w., podczas której tak?e widzia?am ma?ego Jezusa. Po po?udniu by?am u spowiedzi, na pewne pytania nie da? mi Ojciec odpowiedzi, które dotyczy?y dzie?a tego, powiedzia?: jak b?dziesz zdrowa, to wtenczas konkretnie pomówimy, a teraz staraj si? wykorzysta? te ?aski, których ci Bóg udziela i staraj si? wróci? do zupe?nego zdrowia - a reszt? ty wiesz, jak si? masz kierowa? i czego si? trzyma? w tych rzeczach. Za pokut? zada? mi Ojciec abym odmówi?a t? koronk?, której mnie nauczy? Jezus. Wtem us?ysza?am g?os podczas odmawiania tej koronki: O, jak wielkich ?ask udziel? duszom, które odmawia? b?d? t? koronk?, wn?trzno?ci mi?osierdzia Mego poruszone s? dla odmawiaj?cych t? koronk?. Zapisz te s?owa, córko Moja, mów ?wiatu o Moim mi?osierdziu, niech pozna ca?a ludzko?? niezg??bione mi?osierdzie Moje. Jest to znak na czasy ostateczne, po nim nadejdzie dzie? sprawiedliwy. Póki czas niech uciekaj? si? do ?ród?a mi?osierdzia Mojego, niech korzystaj? z Krwi i Wody, która dla nich wytrys?a. - O dusze ludzkie, gdzie si? schronicie w dzie? gniewu Bo?ego? Uciekajcie teraz do ?ród?a mi?osierdzia B03ego, O, jak wielk? widz? liczb? dusz widz? - uwielbi?y mi?osierdzie Bo?e i ?piewa? b?d? pie?? chwa?y na wieki.(Dz 847-848)

1035.

?W. FAUSTYNA KORONK? I ZNAKIEM KRZY?A WYPROSI?A PEWNEJ OSOBIE SPOKOJN? ?MIER?

+ Dzi? wieczorem umiera? pewien cz?owiek m?ody jeszcze, ale strasznie si? m?czy?. Zacz??am za niego t? koroneczk?, której mnie nauczy? Pan. Zmówi?am ca??, jednak konanie si? przed?u?a, chcia?am zacz?? litani? do Wszystkich ?wi?tych, ale nagle us?ysza?am te s?owa: odmawiaj t? koronk?. Zrozumia?am, ?e dusza ta potrzebuje wielkiej pomocy modlitwy i wielkiego mi?osierdzia. Zamkn??am si? w swojej separatce i pad?am krzy?em przed Bogiem i ?ebra?am mi?osierdzia dla tej duszy; wtem odczu?am wielki Majestat Bo?y i wielk? sprawiedliwo?? Bo??. Truchla?am z przera?enia, ale nie przestawa?am b?aga? Boga o mi?osierdzie za dusz? t? i zdj??am krzy?yk z piersi swoje[j], krzy?yk ten jest ?lubny i po?o?y?am go na piersiach konaj?cego, i rzek?am do Pana: Jezu, spójrz si? na t? dusz? z tak? mi?o?ci?, z jak? si? spojrza?e? na moj? ca?opa1n? ofiar? w dzie? ?lubów wiecznych i przez moc obietnicy, jako? mi przyrzek? dla konaj?cych, którzy b?d? wzywa? mi?osierdzia Twego za nimi, i przesta? si? m?czy?, skona? spokojnie. O, jak bardzo powinni?my si? modli? za konaj?cych, korzystajmy z mi?osierdzia, póki czas zmi?owania.(Dz 1035)

1128.

?W. FAUSTYNA KORONK? WYPROSI?A DESZCZ

22. V.193 7. Dzi? jest tak wielki upa?, ?e trudno do wytrzymania, pra?niemy deszczu, a jednak nie pada. Od kilku dni niebo si? pochmurza; a deszcz nie mo?e pada?. Kiedy spojrza?am na te, ro?liny spragnione deszczu, lito?? mnie ogarn??a i postanowi?am sobie odmawia? t? koroneczk? tak d?ugo, a? Bóg spu?ci deszcz. Po podwieczorku niebo si? okry?o chmurami i spad? rz?sisty deszcz na ziemi?; modlitw? t? odmawia?am bez przerwy trzy godziny. I da? mi Pan pozna?, ?e przez t? modlitw? wszystko uprosi? mo?na.(Dz 1128)

1379.

?W. FAUSTYNA OGL?DA?A KSI??ECZK? Z KORONK? I OBRAZKIEM MI?OSIERDZIA BO?EGO

I0.XI.[37] Kiedy mi Mateczka pokaza?a t? ksi??eczk?, w której jest ta koroneczka i litania i nowenna, poprosi?am Mateczk?, aby mi da?a do przegl?dni?cia. Kiedy j? przegl?da?am, Jezus da? mi wewn?trzne poznanie, i powiedzia? ?e - Ju? jest wiele dusz poci?gni?tych do Mojej mi?o?ci przez obraz ten. Mi?osierdzie Moje przez dzie?o to dzia?a w duszach. Pozna?am, ?e wiele dusz dozna?o ?aski Bo?ej.(Dz 1379)

1541.

KORONK? DO BO?EGO MI?OSIERDZIA MO?NA WYPROSI? WSZYSTKIE ?ASKI

Córko Moja. zach?caj dusze do odmawiania tej koronki, któr? ci poda?em. Przez odmawianie tej koronki podoba Mi si? da? wszystko o co mnie prosi? b?d?. Zatwardziali grzesznicy, gdy j? odmawia? b?d?, nape?ni? dusze ich spokojem., a godzina ?mierci ich b?dzie szcz??liwa. Napisz to dla dusz strapionych; gdy dusza ujrzy i pozna ci??ko?? swych grzechów. gdy si? ods?oni przed jej oczyma duszy ca?a przepa?? n?dzy w jakiej si? pogr??y?a, niech nie rozpacza ale z ufno?ci? niech si? rzuci w ramiona Mojego mi?osierdzia, jak dziecko w obj?cia ukochanej matki. Dusze te maj? pierwsze?stwo do Mojego lito?ciwego Serca, one maj? pierwsze?stwo do Mojego mi?osierdzia. Powiedz, ?e ?adna dusza, która wzywa?a mi?osierdzia Mojego nie zawiod?a si?, ani nie dozna?a zawstydzenia. Mam szczególne upodobanie w duszy, która zaufa?a dobroci Mojej. Napisz, gdy t? koronk? przy konaj?cych odmawia? b?d?, stan? pomi?dzy Ojcem, a dusz? konaj?c? nie jako S?dzia sprawiedliwy, ale jako Zbawiciel mi?osierny.(Dz 1541)

1541.

KORONK? DO BO?EGO MI?OSIERDZIA MO?NA WYPROSI? WSZYSTKIE ?ASKI

Córko Moja. zach?caj dusze do odmawiania tej koronki, któr? ci poda?em. Przez odmawianie tej koronki podoba Mi si? da? wszystko o co mnie prosi? b?d?. Zatwardziali grzesznicy, gdy j? odmawia? b?d?, nape?ni? dusze ich spokojem., a godzina ?mierci ich b?dzie szcz??liwa. Napisz to dla dusz strapionych; gdy dusza ujrzy i pozna ci??ko?? swych grzechów. gdy si? ods?oni przed jej oczyma duszy ca?a przepa?? n?dzy w jakiej si? pogr??y?a, niech nie rozpacza ale z ufno?ci? niech si? rzuci w ramiona Mojego mi?osierdzia, jak dziecko w obj?cia ukochanej matki. Dusze te maj? pierwsze?stwo do Mojego lito?ciwego Serca, one maj? pierwsze?stwo do Mojego mi?osierdzia. Powiedz, ?e ?adna dusza, która wzywa?a mi?osierdzia Mojego nie zawiod?a si?, ani nie dozna?a zawstydzenia. Mam szczególne upodobanie w duszy, która zaufa?a dobroci Mojej. Napisz, gdy t? koronk? przy konaj?cych odmawia? b?d?, stan? pomi?dzy Ojcem, a dusz? konaj?c? nie jako S?dzia sprawiedliwy, ale jako Zbawiciel mi?osierny.(Dz 1541)

1731.

?W. FAUSTYNA KORONK? UCZISZY?A BURZ?

Dzi? zbudzi?a mnie wielka burza; wicher szala? i deszcz, jakoby chmura by?a oberwana, co chwila uderza?y pioruny. Zacz??am si? modli?, aby burza nie wyrz?dzi?a ?adnej szkody; wtem us?ysza?am te s?owa: - Odmów t? koronk?, której ci? nauczy?em, a burza ustanie. Zaraz zacz??am odmawia? t? koroneczk? i nawet jej nie sko?czy?am, a burza nagle usta?a i us?ysza?am s?owa: - przez ni? uprosisz wszystko, je?eli to, o co prosisz, b?dzie zgodne z wol? Moj?.(Dz 1731)

1191.

?W. FAUSTYNA PO RAZ KOLEJNY POZNA?A MOC KORONKI ODMAWIANEJ W CZASIE BURZY

Gdy si? zbli?a?a wielka burza, zacz??am odmawia? t? koroneczk?. Wtem us?ysza?am g?os Anio?a: - Nie mog? si? zbli?a? w burzy, gdy? jasno?? wychodz?ca z ust jej odtr?ca mnie i burz?, - ?ali? si? Anio? Bogu. Wtem pozna?am, jak wielkiego spustoszenia mia? dokona? przez t? burz?, lecz równie? pozna?am, ?e mi?a by?a bogu modlitwa ta i jak wielka jest moc tej koroneczki.(Dz 1191)

1797.

PAN JEZUS PROSI? ?W. FAUSTYN?, BY PRZEZ ODMAWIANIE KORONKI POMOG?A MU ZBAWIA? DUSZE

Dzi? wszed? do mnie Pan i rzek?: - Córko Moja, dopomó? Mi zbawia? dusze. Pójdziesz do konaj?cego grzesznika i b?dziesz odmawia? t? koroneczk?, a przez to wyprosisz mu ufno?? w Moje mi?osierdzie, gdy? ju? jest w rozpaczy.(Dz 1797)

 

1798.

?W. FAUSTYNA OPISUJE ?ASK? BILOKACJI ? TO ZNACZY FAKT PRZEBYWANIA W DWÓCH MIEJSCACH ROWNOCZE?NIE

Nagle znalaz?am si? w nieznanej chacie, gdzie kona? starszy ju? cz?owiek w strasznych m?kach. Wko?o ?o?a by?o mnóstwo szatanów i p?acz?ca rodzina. Gdym si? zacz??a modli?, rozpierzch?y si? duchy ciemno?ci z sykiem i odgra?aniem mi; dusza ta uspokoi?a si? i pe?na ufno?ci spocz??a w Panu.

W tej samej chwili ujrza?am si? w swym pokoju. Jak si? to dzieje - nie wiem.(Dz 1798)

 

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 67 goĹ›ci