NOWENNA DO MI?OSIERDZIA BO?EGO
Bo?e Mi?osierdzie - Dzienniczek Faustyny - Zagadnienia teologiczne
 

 

1209.

NOWENNA DO MI?OSIERDZIA BO?EGO

Nowenna do Mi?osierdzia Bo?ego, któr? mi nakaza? Jezus napisa? i odprawia? przed ?wi?tem Mi?osierdzia. Rozpoczyna si? w Wielki Pi?tek. - Pragn?; aby? przez te dziewi?? dni sprowadza?a dusze do zdroju Mojego mi?osierdzia, by zaczerpn??y si?y i och?ody i wszelkiej ?aski, jakiej potrzebuj? na trudy ?ycia, a szczególnie w ?mierci godzinie. W ka?dym dniu przyprowadzisz do Serca Mego odmienn? grup? dusz i zanurzysz je w tym morzu' mi?osierdzia Mojego. A Ja te wszystkie dusze wprowadz? w dom Ojca Mojego. Czyni? to b?dziesz w tym ?yciu i przysz?ym. I nie odmówi? ?adnej duszy niczego, któr? wprowadzisz do ?ród?a mi?osierdzia Mojego. W ka?dym dniu prosi? b?dziesz Ojca Mojego przez gorzk? M?k? Moj? o ?aski dla tych dusz.

Odpowiedzia?am: Jezu, nie wiem jak t? nowenn? odprawia? i jakie dusze wpierw wprowadzi? w Najlito?ciwsze Serce Twoje. I odpowiedzia? mi Jezus, ?e powie mi na ka?dy dzie?, jakie mam dusze wprowadzi? w Serce Jego.(Dz 1209)

 

1210-1211.

Dzie? pierwszy

Dzi? sprowad? mi ludzko?? ca??, a szczególnie wszystkich grzeszników i zanurzaj je w morzu mi?osierdzia Mojego. ? A tym pocieszysz Mnie w gorzkim smutku [w] jaki Mnie pogr??a utrata dusz.

 

Jezu Najmi?osierniejszy, Którego w?a?ciwo?ci? jest litowa? si? nad nami i przebacza? nam, nie patrz na grzechy nasze, ale na ufno?? nasz?, jak? mamy w niesko?czon? dobro? Twoj? i przyjmij nas do mieszkania Najlito?ciwszego Serca Swego i nie wypuszczaj nas z niego na wieki. B?agamy Ci? przez mi?o?? Twoj?, która Ci? ??czy z Ojcem i Duchem ?wi?tym.

 

O Wszechmocy mi?osierdzia Bo?ego

Ratunku dla cz?owieka grzesznego,

Ty? mi?osierdziem i lito?ci morze,

Wspomagasz tego, kto Ci? uprasza w pokorze.

 

Ojcze. Przedwieczny, spójrz si? okiem mi?osierdzia na ludzko??. ca??, a szczególnie na biednych grzeszników, która - jest zamkni?ta w Najlito?ciwszym Sercu Jezusa i dla Jego bolesnej M?ki oka? nam mi?osierdzie Swoje, aby wszechmoc mi?osierdzia Twego wys?awiali na wieki wieków. Amen.(Dz 1210-1211)

 

1212-1213.

Drugi dzie?

Dzi? sprowad? Mi dusze kap?a?skie i dusze zakonne i zanurz je w niezg??bionym mi?osierdziu Moim. One da?y Mi moc przetrwania gorzkiej m?ki, przez nich. jak przez kana?y m?ki, udziel im Swego b?ogos?awie?stwa i otaczaj ich Sw? nieustann? opiek?, aby nie utraci?y mi?o?ci i skarbu wiary ?wi?tej, ale aby z ca?? rzesz? Anio?ów i ?wi?tych wys?awi?y niezmierzone Mi?osierdzie Twoje na wieki wieczne. Amen.

 

Jezu Najmi?osierniejszy, od Którego wszystko co dobre pochodzi, pomnó? w nas ?ask?, aby?my godne uczynki mi?osierdzia spe?niali, aby ci, co na nas patrz? chwalili Ojca Mi?osierdzia, Który jest w niebie.

 

Zdrój Bo?ej mi?o?ci,

W sercach czystych go?ci,

Sk?pane w mi?osierdzia morzu,

Promienne jak gwiazdy, jasne jak zorza.

 

Ojcze Przedwieczny, spójrz si? okiem mi?osierdzia (59) Swego na grono wybrane w winnicy Swojej, na dusze kap?anów i dusze zakonne i obdarz ich moc? b?ogos?awie?stwa Swego, a dla uczu? Serca Syna Swego, w którym to Sercu s? zamkni?te, udziel im mocy ?wiat?a Swego, aby mogli przewodzi? innym na drogach zbawienia, by wspólnie ?piewa? cze?? niezg??bionemu mi?osierdziu Twemu na wieki wieczne. Amen.(Dz 1213-1214)

 

1214-1215.

Dzie? trzeci

Dzi? sprowad? mi wszystkie dusze pobo?ne i wierne i zanurz je w morzu mi?osierdzia Mojego; dusze te pocieszy?y, Mnie w drodze krzy?owej, by?y t? kropl? pociech w?ród goryczy morza.

 

Jezu Najmi?osierniejny, Który wszystkim udzielasz ?ask Swych nadobficie ze skarbca Mi?osierdzia Swego, przyjmij nas do mieszkania Najlito?ciwszego Serca Swego i nie puszczaj nas z niego na wieki, b?agamy Ci? o to, przez niepoj?t? mi?o??' Twoj?, jak? pa?a Twe Serce ku Ojcu Niebieskiemu.

S? niezbadane mi?osierdzia dziwy,

Nie zg??bi ich ni grzesznik, ni sprawiedliwy, ,

Na wszystkich patrzysz okiem lito?ci,

I wszystkich poci?gasz do Swej mi?o?ci.

 

Ojcze Przedwieczny, spójrz si? okiem mi?osierdzia na dusze wierne, jako na dziedzictwo Syna Swego i dla Jego bolesnej, udziel im Swego b?ogos?awie?stwa i otaczaj ich Sw? nieustanna opieka, aby z ca?a rzesz? Anio?ów i ?wi?tych wys?awia?y niezmierzone Mi?osierdzie Twoje na wieki wieczne. Amen.(Dz 1214-1215)

 

1216-1217.

Dzie? czwarty

Dzi? sprowad? Mi pogan j tych, którzy Mnie jeszcze nie znaj? i o nich my?la?em w gorzkiej swej m?ce, a przysz?a ich gorliwo?? pocieszy?a Serce Moje. Zanurz ich w morzu mi?osierdzia Mojego.

 

Jezu Najlito?ciwszy, Który jeste? ?wiat?o?? ?wiata ca?ego, przyjmij do mieszkania Najlito?ciwszego Serca Swego dusze pogan, które Ci? jeszcze nie znaj?, niechaj promienie-Twej ?aski , o?wiec? ich, aby i oni wraz z nami wys?awiali dziwy mi?osierdzia Twego i nie wypuszczaj ich z mieszkania Najlito?ciwszego Serca Swego.

 

Niech ?wiat?o Twej mi?o?ci

O?wieci dusz ciemno?ci,

Spraw, aby Ci? te dusze pozna?y,

I razem z nami mi?osierdzie Twe wys?awia?y.

 

Ojcze Przedwieczny, spójrz si? okiem mi?osierdzia na dusze pogan i tych co Ci? jeszcze nie znaj?, a które s? zamkni?te w Najlito?ciwszym Sercu Jezusa. Poci?gnij ich do ?wiat?a Ewangelii. Dusze te nie wiedz?, jak wielkim jest szcz??ciem Ciebie mi?owa?, spraw, aby i one wys?awia?y hojno?? mi?osierdzia Twego na wieki wieczne. Amen.(1216-1217)

 

1218-1219.

Dzie? pi?ty

Dzi? sprowad? Mi dusze heretyków i odszczepie?ców i zanurz ich w morzu mi?osierdzia Mojego; w gorzkiej M?ce rozdzierali Mi cia?o i Serce, to jest Ko?ció? Mój. Kiedy wracaj? do jedno?ci z Ko?cio?em, zagajaj? si? Rany Moje i tym sposobem ul?? Mi M?ki.

 

I dla tych, co podarli szat? Twej jedno?ci,

P?ynie z Serca Twego zdrój lito?ci,

Wszechmoc mi?osierdzia Twego, o Bo?e,

I te dusze z b??du wyprowadzi? mo?e.

 

Jezu Najmi?osierniejszy, Który jeste? dobroci? sam?, Ty nie odmawiasz ?wiat?a pro8Z?<-)'m Ciebie, przyjm do mieszkania Najlito?ciwszego Serca Swego dusze heretyków i dusze odszczepie?ców i poci?gnij ich Swym ?wiat?em do jedno?ci z Ko?cio?em i nie wypuszczaj ich z mieszkania Najlito?ciwszego Serca Swego, ale spraw, aby i oni uwielbili hojno?? mi?osierdzia Twego.

 

Ojcze Przedwieczny, spójrz si? okiem mi?osierdzia Swego na dusze heretyków i odszczepie?ców, którzy roztrwonili dobra Twoje i nadu?yli ?ask Twoich, trwaj?c uporczywie w swych b??dach. Nie patrz na ich b??dy, ale na mi?o?? Syna Swego i na gorzk? M?k? Jego, któr? podj?? dla nich, gdy? i oni s? zamkni?ci w Najlito?ciwszym Sercu Jezusa. Spraw, niech i oni wys?awiaj? wielkie mi?osierdzie Twoje, na wieki wieczne. Amen.(Dz 1218-1219)

 

1220-1221-1222-1223.

Dzie? szósty

Dzi? sprowad? mi dusze ciche i pokorne i dusze ma?ych dzieci i zanurz je w mi?osierdziu Moim. Dusze te s? najwi?cej podobne, do Serca Mojego, one krzepi?y Mnie w gorzkiej konania M?ce, widzia?em ich jako ziemskich Anio?ów, które b?d? czuwa? u Moich o?tarzy, na nich zlewam ca?ymi strumieniami ?aski. ?ask? Moj? jest przyj?? zdolna tylko dusza pokorna, dusze pokorne obdarzam swoim zaufaniem.

 

Jezu Najmi?osierniejszy, Który? sam powiedzia? - uczcie si? ode Mnie, ?em cichy i pokornego Serca, przyjm do mieszkania Najlito?ciwszego Serca Swego dusze ciche i pokorne i dusze ma?ych dzieci. Dusze te wprowadzaj? w zachwyt niebo ca?e i s? szczególnym upodobaniem Ojca Niebieskiego, s? bukietem przed tronem Bo?ym, których zapachem sam Bóg si? napawa. Dusze te maj? sta?e mieszkanie w Najlito?ciwszym Jezusa i nieustannie wy?piewuj? hymn mi?o?ci i mi?osierdzia na wieki.

 

Prawdziwie dusza pokorna i cicha,

Ju? tu na ziemi rajem oddycha,

A woni? pokornego jej serca,

Zachwyca si? sam Stwórca.

 

Ojcze Przedwieczny, spójrz si? okiem mi?osierdzia, na dusze ciche, pokorne i dusze ma?ych dzieci, które s? zamkni?te w mieszkaniu Najlito?ciwszym Serca Jezusa. Dusze te s? najwi?cej upodobnione do Syna Twego, wo? tych dusz wznosi 'si? z ziemi . i dosi?ga tronu Twego. Ojcze mi?osierdzia i wszelkiej dobroci, b?agam Ci? przez mi?o?? i upodobanie jakie masz w tych duszach, b?ogos?aw ?wiatu ca?emu, aby wszystkie dusze razem wy?piewywa?y cze?? mi?osierdziu Twemu na wieki wieczne. Amen.(Dz 1220-1221-1222-1223)

 

1224-1225

Dzie? siódmy

Dzi? sprowad? Mi dusze, które szczególnie czcz? i wys?awiaj? mi?osierdzie Moje i zanurz je w mil osierdziu Moim. Te dusze najwi?cej bola?y nad Moj? M?k? i najg??biej wnikn??y w ducha Mojego. One SI ?ywym odbiciem Mojego lito?ciwego Serca. Dusze te ja?nie? b?d? szczególn? jasno?ci? w ?yciu przysz?ym, ?adna nie dostanie si? do ognia piekielnego, ka?dej szczególnie broni? b?d? w jej ?mierci godzinie.

 

Jezu Najmi?osierniejszy, Którego Serce jest mi?o?ci? sam?, przyjmij do mieszkania Najlito?ciwszego Serca Swego dusze, które szczególnie czcz? i wys?awiaj? wielko?? mi?osierdzia Twego. Dusze te s? mocarn? si?? Boga samego w?ród wszelkich udr?cze? i przeciwno?ci, id? naprzód ufni w mi?osierdzie Twoje, dusze te s? zjednoczone z Jezusem i d?wigaj? ludzko?? ca?? na barkach swoich. Te dusze nie b?d? s?dzone surowo, ale mi?osierdzie Twoje ogarnie ich w chwili zgonu.

 

Dusza, która wys?awia dobro? swego Pana,

Jest przez Niego szczególnie umi?owana.

Jest zawsze blisk? zdroju ?ywego,

I czerpie ?aski z mi?osierdzia Bo?ego.

 

Ojcze Przedwieczny, spójrz si? okiem mi?osierdzia na dusze, które wys?awiaj? i czcz? najwi?kszy przymiot Twój, to jest niezg??bione mi?0sierdzie Twoje, które s? zamkni?te w Najlito?ciwszym Sercu Jezusa- Dusze te s? ?yw? Ewangeli?, r?ce ich pe?ne uczynków mi?osierdzia, a d4sza ich przepe?niona weselem, ?piewa pie?ni mi?osierdzia Najwy?szemu. B?agam Ci? Bo?e; oka? im mi?osierdzie Swoje wed?ug nadziei i ufno?ci, jak? w Tobie po?o?yli, niech si? spe?ni na nich obietnica Jezusa, Który im powiedzia?: ?e dusze które czci? b?d? to niezg??bione mi?osierdzie Moje, Ja sam broni? ich b?d? w ?yciu, a szczególnie w ?mierci godzinie, jako Swej chwa?y.

 

1226-1227.

Dzie? ósmy

Dzi? sprowad? Mi dusze, które s? w wi?zieniu czy??cowym i zanurz je vi przepa?ci mi?osierdzia Mojego, niechaj strumienie Krwi Mojej och?odz? ich upalenie. Wszystkie te dusze s? bardzo przeze Mnie umi?owane, odp?acaj? si? Mojej sprawiedliwo?ci, w twojej mocy jest im przynie?? ulg?. Bierz ze skarbca Mojego Ko?cio?a wszystkie odpusty i ofiarni za nie. .. O, gdyby? zna?a ich m?k?, ustawicznie by? ofiarowa?a za nie ja?mu?n? ducha i sp?aca?a ich d?ugi Mojej sprawiedliwo?ci.

 

Jezu Najmi?osierniejszy, Który? sam powiedzia?, ?e mi?osierdzia chcesz, otó? wprowadzam do mieszkania Twego Najlito?ciwszego Serca dusze czy??cowe, dusze, które Ci s? bardzo mi?e, a które jednak wyp?aca? si?, musz? Twej sprawiedliwo?ci, niech strumienie Krwi) Wody, które wysz?y z Serca Twego ugasz? p?omienie ognia czy??cowego, aby si? i tam s?awi?a moc mi?osierdzia Twego.

 

Ze strasznych upa?ów ognia czy??cowego,

Wznosi si? j?k do mi?osierdzia Twego,

I doznaj? pocieszenia, ulgi i och?ody,

W strumieniu wylanym Krwi i Wody.

 

Ojcze Przedwieczny, spójrz si? okiem mi?osierdzia na dusze w czy??cu cierpi?ce, a które s? zamkni?te W Najlito?ciwszym Sercu Jezusa. B?agam Ci? przez Bolesn? M?k? Jezusa Syna Twego i przez ca?? gorycz jak? by?a zalana Jego l?rzen2j ?wi?tsza dusza, oka? mi?osierdzie Swoje duszom, które s? pod sprawiedliwym wejrzeniem Twoim, nie patrz na nie inaczej, jak tylko przez Rany Jezusa Syna Twego Najmilszego, bo my wierzymy, ?e dobroci Twojej i lito?ci liczby nie masz. (Dz 1226-1227)

 

1228-1229

Dzie? dziewi?ty

Dzi? sprowad? Mi dusze ozi?b?e i zanurz je w przepa?ci mi?osierdzia Mojego. Dusze te najbole?niej rani? Serce Moje. Najwi?kszej odrazy dozna?a dusza Moja w Ogrójcu od duszy ozi?b?ej. One by?y powodem, i? wypowiedzia?em - Ojcze, oddal ten kielich, je?eli jest taka wola Twoja. Dla nich jest ostateczna deska ratunku, uciec si? do mi?osierdzia Mojego.

 

Jezu Najlito?ciwszy, Który? jest lito?ci? sam?, wprowadzam do mieszkania Najlito?ciwszego Serca Twego dusze ozi?b?e, niechaj w tym ogniu czystej mi?o?ci Twojej rozgrzej? si? te zlodowacia?e dusze, które podobne do trupów i takim Ci? wstr?tem napawaj?. O Jezu Najlito?ciwszy, u?yj wszechmocy mi?osierdzia Swego i poci?gnij ich w sam ?ar mi?o?ci Swojej i obdarz ich mi?o?ci? ?wi?t?, bo Ty wszystko mo?esz.

 

Ogie? i lód razem nie mo?e by? z??czony,

Bo albo ogie? zga?nie, albo lód b?dzie roztopiony,

Lecz mi?osierdzie Twe, o Bo?e,

Jeszcze wi?ksze n?dze wspomóc mo?e. .

 

Ojcze Przedwieczny, spójrz si? okiem mi?osierdzia na dusze ozi?b?e, a które s? zamkni?te w Najlito?ciwszym Sercu Jezusa. Ojcze mi?osierdzia, b?agam Ci? przez gorzko?? M?ki Syna Twego i przez trzygodzinne konanie Jego na krzy?u, pozwól, aby i one wys?awia?y przepa?? mi?osierdzia Twego. . .(Dz 1228-1229)

 

1230.

?W. FAUSTYNA WYRA?A T?SKNOT? ZA ?MIERCI?

O dniu wieczysty, o dniu upragniony,

Wygl?dam ci? z t?sknot? i upragnieniem,

Ju? nied?ugo mi?o?? rozwi??e zas?ony,

Ty staniesz mi si? zbawieniem.

O dniu przepi?kny, chwilo niezrównana,

W której ujrz? po raz pierwszy swego Boga,

Oblubie?ca swej duszy i nad pany Pana,

Czuj? to, ?e duszy mojej nie obejmie trwoga.

O dniu najuroczystszy, o dniu jasno?ci,

W którym dusza pozna Boga w Jego pot?dze,

f ca?a zatonie w Jego mi?o?ci,

I pozna, ?e ju? min??y wygnania n?dze.

O dniu szcz??liwy, o dniu b?ogos?awiony,

W którym serce moje zap?onie ku Tobie wieczystym ?arem, .

Bo ju? Ci? teraz wyczuwam, cho? przez zas?ony,

Ty? mi, o Jezu, w ?yciu i ?mierci zachwytem i czarem.

O dniu, którego przez ca?e ?ycie wygl?dam,

I wyczekuj? na Ciebie, o Bo?e,

Bo tylko Ciebie jednego ??dam,

Ty? mi jeden w sercu, a niczym wszystko co istnie? mo?e.

O dniu rozkoszy, wieczystych s?odyczy,

Wielkiego Majestatu Bo?e, Oblubie?cze mój,

Ty wiesz, ?e nic nie zadowoli serca dziewicy,

Na Twoim s?odkim Sercu opieram sw? skro?.(Dz 1230)

 

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 60 goĹ›ci