POLSKIE AKCENTY DZIENNICZKA
Bo?e Mi?osierdzie - Dzienniczek Faustyny - Zagadnienia teologiczne

 

33.

?W. FAUSTYNA WIDZI MATK? BO?? B?OGOS?AWI?C? POLSCE

Nowenn? te mia?am odprawi? w intencji Ojczyzny. W siódmym dniu nowenny ujrza?am Matk? Bo?? pomi?dzy niebem, a ziemi?, w szacie jasnej, modli?a si? z r?kami z?o?onymi na piersiach, wpatrzona w niebo, a z Serca Jej wychodzi?y ogniste promienie i jedne sz?y do nieba, a drugie okrywa?y nasz? ziemi?. (Dz 33)

 

325.

MATKA BO?A NAKAZUJE ?W. FAUSTYNIE MODLITW? ZA OJCZYZN?

1934 rok. W dzie? Wniebowzi?cia Matki Bo?ej nie by?am na Mszy ?w., pani doktór nie pozwoli?a, ale modli?am si? gor?co w celi. Po chwili ujrza?am Matk? Bo?? w niewypowiedzianej pi?kno?ci i rzek?a do mnie: córko moja, ??dam od ciebie modlitwy, modlitwy i jeszcze raz modlitwy za ?wiat a szczególnie za Ojczyzn? swoj?. Przez dziewi?? dni przyjmij Komunie ?w. wynagradzaj?c?, ??cz si? ?ci?le z Ofiar? mszy ?w. Przez te dziewi?? dni staniesz przed Bogiem jako ofiara, wsz?dzie, zawsze, w ka?dym miejscu i czasie ? czy w dzie?, czy w nocy, ilekro? si? przebudzisz, módl si? duchem. Duchem zawsze trwa? na modlitwie mo?na. (Dz 325)

 

468.

?W. FAUSTYNA OFIAROWUJE SWE ?LUBY ZA POLSK?

Dzie? odnowienia ?lubów. W pocz?tku Mszy ?w. widzia?am Jezusa tak jak zwykle, Który b?ogos?awi? nam i wszed? do Tabernakulum. Wtem ujrza?am Matk? Bo?? w szacie bia?ej, w niebieskim p?aszczu, z odkryt? g?ow?, Która si? zbli?y?a od o?tarza do mnie i dotkn??a mnie swymi d?o?mi i okry?a swym p?aszczem i rzek?a mi: - Ofiaruj te ?luby za Polsk?. Módl si? za nia. 15/VIII. (Dz 468)

 

1038.

?W. FAUSTYNA MODLI?A SI? ZA POLSK?. + Ojczyzno moja kochana, Polsko, o gdyby? wiedzia?a ile ofiar i mod?ów za ciebie do Boga Zanosz?. Ale uwa?aj i oddawaj chwa?? Bogu, Bóg ci? wywy?sza i wyszczególnia, ale umiej by? wdzi?czna.(Dz 1038)    

1188.

?W. FAUSTYNA MODLI?A SI? ZA POLSK?, KTÓRA KOSZTOWA?A J? WIELE CIERPIE? Cz?sto si? modl? za Polsk?, ale widz? wielkie zagniewanie Bo?e na ni?, i? jest niewdzi?czna. Ca?? dusz? wyt??am, aby ­j? broni?. Nieustannie przypominam Bogu Jego obietnice mi?osierdzia. Kiedy widz? Jego zagniewanie, rzucam si? z ufno?ci? w przepa?? mi?osierdzia i w nim zanurzam ca?? Polsk?, a wtenczas nie mo?e u?y? Swej sprawiedliwo?ci. Ojczyzno moja, ile ty mnie kosztujesz; - Nie ma dnia, w którym bym Si? nie modli?a za ciebie.(Dz 1188)  

1251.

?W. BARBARA POLECI?A ?W. FAUSTYNIE MODLITW? W INTENCJI POLSKI 22.VIII. Dzi? rano przysz?a do mnie Dziewica - ?w. Barbara i poleci?a mi, abym przez dziewi?? dni ofiarowa?a Komuni? ?w. za kraj swój, a tym u?mierzysz zagniewanie Bo?e. Dziewica ta mia?a koron? z gwiazd i miecz w r?ku, jasno?? korony by?a ta sama co i miecza, sukni? mia?a bia??, w?osy rozpuszczone, by?a tak pi?kna, ?e gdybym nie zna?a Naj?wi?tszej Panny, my?la?a­bym, ?e to Ona. Teraz rozumiem, ?e odr?bn? pi?kno?ci? odznaczaj? si? wszystkie dziewice, odr?bna pi?kno?? z nich bije.(Dz 1251)  

1732.

PAN JEZUS ZAPOWIEDZIA? WYWY?SZENIE POLSKI

            Gdy si? modli?am za Polsk?, us?ysza?am te s?owa: - Polsk? szczególnie umi?owa?em, a je?eli pos?uszna b?dzie woli ­Mojej, wywy?sz? j? w pot?dze i ?wi?to?ci. Z niej wyjdzie iskra, która przygotuje ?wiat na ostateczne przyj?cie Moje.(Dz 1732)

 

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 61 goĹ›ci