?YCIORYS ?W. SIOSTRY FAUSTYNY
Bo?e Mi?osierdzie - Dzienniczek Faustyny - Zagadnienia teologiczne


?w. Siostry Marii FAUSTYNYHeleny Kowalskiej ze Zgromadzenia Matki Bo?ej Mi?osierdziaKraków 1983 

25. III 1905 r. - Urodzi?a si? we wsi G?ogowiec, pow. Turek (pó?niej pow. ??czyca),
woj. ?ód?, Polska./Par. ?winice, Ks. urodzin/

27 VIII 1905 r. - Ochrzczona w parafii ?w. Kazimierza w ?winicach Warckich, pow. Turek, przez proboszcza ks. Józefa Chody?skiego./Akta par. ?winice/
 1912 r. - Ma?a Helenka pierwszy raz s?yszy w duszy g?os wzywaj?cy j? do ?ycia doskonalszego. /Dz. I. s. 3/
 1914 r. - Pierwsza Komunia ?w. Heleny Kowalskiej, udzielona jej przez proboszcza parafii ?winice - ks. Paw?ow skiego./Akta par. ?winice/
 
 IX 1917 r. - Helenka Kowalska zacz??a ucz?szcza? do szko?y podstawowej w ?winicach. /Protokó? Zbiorczej Szko?y Gminnej w ?winicach Warckich z dn. 6 IV 1976 r: L. dz. 53/76/1.  

1921 r. - Helenka posz?a do pracy do znajomych Goryszewskich w Aleksandrowie pod ?odzj?, by pomóc rodzicom. /Wspom. matki - Marianny Kowalskiej, r?kopis s. 2 - mia?a 16 lat/  

1922 r. - Po roku pracy u Goryszewskich w Aleksandrowie Helena wróci?a do domu rodzinnego i o?wiadczy?a, ?e chce wst?pi? do klasztoru. Rodzice stanowczo sprzeciwili si? temu./Wspom. matki; Dz. I. s. 4/ 

W jesieni 1922 r. - Helena Kowalska wyjecha?a do ?odzi, by szuka? i pracy i w ten sposób pomóc rodzicom. Znalaz?a prac? u trzech tercjarek. /Wspom. matki s. 5; wspom. St. Rapackiej/.  

2 II 1923 r. - Zg?osi?a si? do pracy do w?a?cicielki sklepu Marcjanny Sadowskiej, zam. w ?odzi, ul. Abramowskiego 29. Przysz?a do Sadowskiej z Biura Po?rednictwa Pracy dnia 2 II 1923 r. i pozosta?a u niej do l VII 1924 r. /Wspom. Sadowskiej s. 2/ 

VII 1924 r. - Wyjecha?a do Warszawy, by tam wst?pi? do klasztoru. /Wspom. Prze?o?. Gen. Zgrom. M.Michaeli Moraczewskiej r?kopis, s. l; Dz. I. s. 4/

VII 1924 r. - Zg?osi?a si? do Zgromadzenia Matki Bo?ej Mi?osierdzia. Prze?o?ona widz?c kandydatk?, jak j? okre?lono: "nic szczególnego", podda?a j? próbie i kaza?a i?? do pracy, zapracowa? sobie na skromn? wypraw?. /Wspom. M. Michaeli s. l; wspornn. Siostry Borgii s. 1/  

lato 1924 r. - Helena Kowalska zg?osi?a si? do Aldony Lipszycowej, zam. w Ostrówku, gm. Klembów k. Warszawy jako pomoc domowa. /Wspomn. A. Lipszycowej s. 1/  

1 VIII 1925 r. - Helena Kowalska ponownie zg?osi?a si? do Zgromadzenia Matki Bo?ej Mi?osierdzia w Warszawie, ul. ?ytnia 3/9 i tym razem by?a przyj?ta. /Wspomn. M. Mich. s. 2; S. Borgii s. 1; Dz. I. s. 6/  

Oko?o 22 VIII 1925 r.  Helena Kowalska chce opu?ci? Zgromadzenie, by wst?pi? do bardziej ?cis?ego zakonu. Uwa?a, ?e w Zgromadzeniu MBM. jest za ma?o czasu na modlitw?. /Wspom. M. Mich. s. 2; Dz. I. s. 6/   

VIII 1925 r. - Prze?o?ona wysy?a Helen? do Skolimowa (dom letniskowy Zgromadzenia) pod Warszaw?, by wzmocni? jej si?y. /Wspom. M. Mich. s. 2/  

23 I 1926 r. - Helena wyjecha?a do domu Nowicjackiego w Krakowie, -by doko?czy? postulat, odby? rekolekcje i przyst?pi? do ob?óczyn zakonnych. /Wspomn. S. Borgii s. 1; Dz. I. s. 7/  

30 IV 1926 r. - Po odprawieniu o?miodniowych rekolekcji He1ena Kowalska przyst?pi?a do ob?óczyn zakonnych, w czasie których kandydatka otrzymuje habit i imi? zakonne. Od tej chwili Helena Kowalska b?dzie nosi?a imi? - Siostra Maria Faustyna. /Kron. cz. III. s. 177; wspornn. s. Klemensy/  

20 VI 1926 r. ? Nast?pi?a zmiana na urz?dzie s. Mistrzyni Nowicjatu, co równie? mia?o wp?yw na duchow? stron? s. M. Faustyny. /Kron. Kraków cz. III. s. 179/

III-IV 1927 r. - S.M. Faustyna przechodzi ciemno?ci duchowe. Próba ta trwa prawie do ko?ca Nowicjatu. S. Mistrzyni - Maria Józefa Brzoza, dodaje jej otuchy, zwalnia z ?wicze? i zach?ca do wielkiej wierno?ci .Bogu. /Dz. I. s. 8/

 16 IV 1928 r. - W Wielki Pi?tek zbola?? nowicjuszk? ogarnia ?ar mi?o?ci Bo?ej. Zapomina o przebytych cierpieniach, ja?niej poznaje jak wiele cierpia? dla niej Chrystus. /Dz. I. s. 10/

20 IV 1928 r. - Wieczorem s. Faustyna wraz z innymi siostrami rozpoczyna rekolekcje przed z?o?eniem ?lubów czasowych. /Kron. III. s. 203; Wspomn. M. Mich. s. 3;  Dz. I. s. 11/

30 I V 1928 r. - Siostra Faustyna sk?ada pierwsze ?luby czasowe, które b?dzie ka?dego roku przez pi?? lat ponawia?a, a? do chwili z?o?enia ?lubów wieczystych. /Kron. Krak. cz. III. s. 203; Wspomn. M. Mich. s. 3/

6-10 X 1928 r. - W Zgromadzeniu MBM odbywa si? Kapitu?a Generalna. Na Prze?o?on? Generaln? wybrana zosta?a Matka Michaela Moraczewska. /Kron. Krak. cz. nI 8:210/.

M. Michaela b?dzie przez ca?e ?ycie s. Faustyny jej prze?o?on?. W chwilach trudnych b?dzie jej pomoc? i pociech?. Na jej r?ce s. Faustyna z?o?y ?luby wieczyste. Przed ?mierci? na jej r?ce prze?le akt przeproszenia Zgromadzenia za wszystkie uchybienia pope?nione w ci?gu ca?ego ?ycia zakonnego. /Wspomn. M. Mich. s. 5, 11, 121

31  X 1928 r. - S. Faustyna wyjecha?a do Warszawy, ul. ?ytnia 3/9 i tam przeznaczona by?a do pracy w kuchni. /Kron. Krak. cz. III. s. 212/

21 II 1929 r. - S. Faustyna wyjecha?a do Wilna, by zast?pi? siostr? jad?c? na trzeci? probacj?. /Kron. Wilno cz. I. s. 91/

11 IV 1929 r. - Rannym poci?giem s. Faustyna wyjecha?a z Wilna do Warszawy. /Kron. Wil. cz. I. s. 21/
 
VI 1929 r. - S. Faustyna zosta?a przydzielona do pracy w nowo powstaj?cym domu przy ul. Hetma?skiej w Warszawie. /Wspomn. Sióstr/
Za kilka miesi?cy s. Faustyna wraca do domu przy ul. ?ytniej 3/9, a wówczas wychowanki, z którymi pracowa?a, obiecuj?, ?e pójd? za ni? do domu na ?ytniej. /Wspornn. ss./

7 VII 1929 r. - Na krótki czas s. Faustyna zosta?a przes?ana do domu Zgrom. w Kiekrzu ko?o Poznania, by zast?pi? w kuchni chor? siostr?. /Wspomn; s. Ksawery; list bez roku - z dn. 6 VII zamieszczony we wspomn.; Dz. I. s. 74/

X  1929 r. - S. Faustyna jest ju? w Warszawie, ?wiadczy o tym list do s. Justyny z dnia 20 X 1929 r. /Listy nr. 25 s. 66/

V-VI 1930 r. - Zosta?a przeznaczona do domu Zgromadzenia w P?ocku. Pracuje tam kolejno w piekarni, kuchni i sklepie piekarniczym. /Wspomn. M. Mich. s. 3/

W czasie pobytu w P?ocku (od VI 1930 - XI 1932), s. Faustyna w mi?dzyczasie wyjecha?a do Bia?ej (Dom Zgromadzenia po?o?ony na wsi o 10 km od P?ocka).

(Poniewa? kroniki Warszawy i P?ocka uleg?y zniszczeniu w czasie II wojny ?wiatowej, wi?c trudno ustali? dok?adnie daty pobytu s. Faustyny w tych domach.)

List do s. Justyny Go?ofit z dn. 17 XII 1930 r. ?wiadczy, ?e s. Faustyna jest jeszcze w Bia?ej. /Listy  . nr. 26 s. 68/
 
22 II 1931 r. ? P?ock - Wizja Pana Jezusa, który ka?e jej malowa? obraz wed?ug wzoru jaki widzi. /Dz. I. s. 18; Wspomn. M. Wch. s. 4/

XI  1932 r.- S. Faustyna przyjecha?a do Warszawy na Trzeci? Probacj?, jak? Siostry Zgromadzenia MBM odprawiaj? przed z?o?eniem ?lubów wieczystych. /Wspomn. M. Mich. s. 5 i Dz. I. s. 84/

XI  1932 r. - S. Faustyna wyjecha?a do Walendowa, by odprawi? rekolekcje przed rozpocz?ciem Trzeciej Probacji. /Wspomn. s. Serafiny Kukulskiej; Dz. I. s. 84/

1  1 XII 1932 r. - Wraz z innymi Siostrami zaczyna Trzeci? Probacj? pod kierunkiem s. Ma?gorzaty Gimbutt. /Wspomn. M. Mich. s. 5; Dz. I. S. 89/

Trzecia Probacja w Zgromadzeniu trwa pi?? miesi?cy. W tym czasie s. Faustyna pracuje w magazynie odzie?owym, jako pomoc s. Zuzannie Tokarskiej. /Wspomn. M. Mich. s. 5; Wspomn. s. Zuzanny; Dz. I. s. 89/

III 1933 r. - Przyjecha?a do s. Faustyny jej m?odsza siostra Wanda./Dz. I. s. 97/

18 IV 1933 r. - Wraz z innymi siostrami s. Faustyna przyjecha?a do Krakowa, by odprawi? o?miodniowe rekolekcje i  z?o?y? ?luby wieczyste. /Kron. Krak. cz. IV. s. 8/

21 I 1 V 1933 r. - Wieczorem rozpocz??y si? o?miodniowe rekolekcje pod kierunkiem O. Wojnara T.J. S. Faustyna bra?a w nich udzia?. /Kron. Krak. cz. IV. s. 8; Dz. I. s. 102/

1 V 1933 r. - Siostra Faustyna z?o?y?a ?luby wieczyste. Ceremoniom ?lubów przewodniczy? ks. Bp Stanis?aw Rospond.

Po ?lubach s. Faustyna jeszcze miesi?c pozosta?a w Krakowie. /Wspomn. M. Mich. s. 5; Kron, Krak. cz. II. s. 8; Dz. I. s. 114/

25 V 1933 r. - S. Faustyna wyjecha?a do Wilna. /Kron. Wilno s. 178/

(Kronika domu w Wilnie notuje: czwartek - wieczornym poci?giem przyjecha?a s. Faustyna, która. w Krakowie sk?ada?a ?luby wieczyste.)

2 I 1934 r. - S. Faustyna pierwszy raz udaje si? do malarza Kazimierowskiego, który ma malowa? obraz Mi?osierdzia Bo?ego. /Wspomn. ks. Sopo?ki s. 1; wspomn. M. Mich. s. 6; Dz. II. s. 240/

29 III 1934 r. - S. Faustyna ofiaruje si? za grzeszników, a szczególnie za te dusze, które straci?y ufno?? w Mi?osierdzie Bo?e./Dz. I. s. 133/

VI 1934 r. - Uko?czony zosta? obraz Mi?osierdzia Bo?ego, który pod dyrektyw? s. Faustyny wykona? malarz art. E. Kazimierowski. S. Faustyna p?aka?a, ?e Pan Jezus nie jest tak pi?kny, jak Go widzia?a. /Wspomn. ks. Sopo?ki s. l; Dz. I. s. 134/

26 VII 1934 r. - S. Faustyna le?y chora - przezi?bienie. /Kron. Wilno s. 223/

12 VIII 1934 r. - Silne zas?abni?cie s. Faustyny. Wezwana by?a dr. Maciejewska i ks. Sopo?ko, który udzieli? chorej Sakram. Chorych. /Kron. Wilno s. 226/
 
13 VIII 1934 r. - Zdrowie s. Faustyny polepszy?o si?. /Kron. Wil. s. 226/  

26 X 1934 r. - Id?c z dziewcz?tami z ogrodu na kolacj? (10 min. przed 18-t? godzin?) s. Faustyna ujrza?a Pana Jezusa nad kaplic? w Wilnie w takiej postaci jak Go widzia?a w P?ocku, tj. z promieniami - bladym i czerwonym. Promienie ogarnia?y kaplic? Zgromadzenia, infirmeri? wychowanek, a nast?pnie rozesz?y si? na ca?y ?wiat. IArch. S. Faustyny dokumenty/

15 II 1935 r. - S. Faustyna otrzyma?a wiadomo?? o ci??ko chorej matce i zaraz wieczorem wyjecha?a do rodzinnego domu, pod ?odzi? we wsi G?ogowiec. /Kron. Wi?. s. 261; Dz. I. s. 165-169/

Wracaj?c z G?ogowca s. Faustyna wst?pi?a do Warszawy, by zobaczy? si? z Matk? Generaln? Michael? Moraczewsk? i dawn? Mistrzyni? - s. Mari? Józef? Brzoza.

Po kilku dniach wróci?a Bo Wilna. /Dz, I. s. 169/

(Kronika Wilna nie notuje daty powrotu s. Faustyny.)
4 III 1935 r. - S. Petronela i s. Faustyna pojecha?y wózkiem Zgromadzenia "na Kazika", by zakupi? narz?dzia i naczynia gospodarcze potrzebne dla domu. /Kron. Wil. s. 264/

29 IX 1935 r. - Siostra Faustyna z innymi siostrami posz?a do  Ko?cio?a ?w. Micha?a na 40-to godzinne nabo?e?stwo. /Kron. Wi?. s. 302/

19 X 1935 r. - S. Antonina z s. Faustyn? Wyjecha?y na o?miodniowe rekolekcje do Krakowa./Kron. Wi?. S. 307; Kron. Krak cz. IV. s. 49/

4 XI 1935 r. - Wieczorem s. Faustyna wróci?a po rekolekcjach do Wilna. /Kron. Wilno s. 311/

 8 I 1936 r. - S. Faustyna sk?ada wizyt? ks.Arcybiskupowi Ja?brzykowskiemu i oznajmia Mu; ?e P. Jezus ??da  za?o?enia nowego Zgromadzenia. IDz. II. s. SOI  

17 III 1936 r. - Prze?o?ona w Wilnie - s. Borgia Tichy - otrzyma?a wiadomo?? od M. Generalnej o zmianie s. Faustyny z domu w Wilnie do domu Zgromadzenia w Walendowie. /Kron. Wi?. s. 337/

19 III 1936 r. - S. Borgia uda?a si? do ks. Arcybiskupa Ja?brzykowskiego w sprawie s. Faustyny. /Kron. WiJ. s. 338/

 21 III 1936 r. - S. Faustyna wyjecha?a rano poci?giem z Wilna do Warszawy. /Kron. Wilno s. 338/
 
W Warszawie zatrzyma?a si? kilka dni. /Dz. II. s. 90/

25 III 1936 r. - S. Faustyna przyjecha?a do Walendowa: (Walendów - dom Zgromadzenia po?o?ony o 20 km od Warszawy, na wsi.) W Walendowie siostry wita?y j? bardzo serdecznie i rado?nie. /Wspomn.; Dz. II. s. 91/

IV IV 1936 r. - Po paru tygodniach s. Faustyna zosta?a przeniesiona do drugiego wiejskiego domu, po?o?onego o 2 km od Walendowa po?o?onego w miejscowo?ci zwanej Derdy. /Wspomn. M. Mich. s. 8/

Dom ten po?o?ony jest w lesie, a wi?c s. Faustyna cieszy si? pi?knem przyrody i opisuje sw? rado?? ks. Sopo?ko w li?cie z dn. 10 V 1936. /Listy - nr. 3 s. 5/  

11 V 1936 r. - S. Faustyna w towarzystwie s. Edmundy S?kul wyjecha?a z Derd do Krakowa. na sta?y pobyt. /Kron. Krak. cz. IV. s. 60/11 

W Krakowie pracuje w ogrodzie, a nast?pnie przy furcie. /Wspomn. M. Mich. s. 8/   
19 VI 1936 r. - S. Faustyna wraz z innymi siostrami bra?a udzia? w procesji Serca Bo?ego u Ojców Jezuitów przy ul. Kopemika 26. /Kron. Krak. cz. IV. s. 62; Dz. II. s. 111/  
14 IX 1936 r. - Ks. Arcybiskup Ja?brzykowski jad?c do Tarnowa odwiedzi? dom w Krakowie i kilka chwil po?wi?ci? na rozmow? z s. Faustyn?. /Kr. Krak. cz. IV. s. 67; Dz. II. s. 133; Wspomn. s. Felicji i s. Ireny/

191X 1936 r. - S. Faustyna by?a na badaniu lekarskim na Pr?dniku. /Dz.lI. s- 133-134/
 
20 X 1936 r. - S. Faustyna odprawia o?miodniowe rekolekcje w Krakowie. /Kr. Krak. cz. IV. s. 70; Dz. II. s. 153/
(pod dat? 27.X.36 kronikarka notuje: "Rekolekcje rozpocz??y si? jak zwykle 20 X 36. Dawa? O. Wojto? TJ.)  

9 XII 1936 r. - W celu ratowania zdrowia, prze?o?eni wys?ali s. Faustyn? do szpitala na Pr?dniku w pobli?u Krakowa./Kron. Krak. cz. IV. s. 74; Dz. II. s. 198/

13 XII 1936 r. - Spowied? s. Faustyny przed P. Jezusem. /Dz. II. s.207/  

24 XII 1936 r. - Za pozwoleniem lekarza, s. Faustyna przyjecha?a na ?wi?ta Bo?ego Narodzenia do domu zakonnego. /Kron. Krak. cz. IV. s.74; Dz. II. s. 26/

27 XII 1936 r. - S. Faustyna pojecha?a do szpitala na Pr?dnik na dalsz? kuracj?./Dz. II. s. 23/

 27 III 1937 r. - S. Faustyna wróci?a z Pr?dnika, stan zdrowia znacznie si? polepszy?. /Kron. Krak. cz. IV. s. 82; Dz. III. s. 18/

13 IV 1937 r. - Stan zdrowia s. Faustyny tak si? pogorszy?, ?e zmuszona by?a pozosta? w ?ó?ku. /Dz. III. s. 22-23/

141V 1937 r. - S. Faustyna zm?czona chorob?, prosi Pana Jezusa o zdrowie i zostaje wys?uchana. /Dz. III. s. 23/  

23 IV 1937 r. - W domu krakowskim od 20 IV trwaj? rekolekcje o?miodniowe, w tym czasie s. Faustyna korzysta i  odprawia sobie trzydniówk?. /Kron. Krak. cz. IV. s. 82; Dz. III. s. 26/  

29 IV 1937 r. - Po rekolekcjach s. Faustyna rozmawia ze sw? dawn? Mistrzyni?, s. Mari? Józef?, która w Krakowie odprawia?a rekolekcje. /Dz. III. s. 29-30/
 
4 V 1937 r. - S. Faustyna otrzymuje pozwolenie od Prze?o?onej Generalnej Matki Michaeli Moraczewskiej na wyst?pienie ze Zgromadzenia. /Wspomn. M. Mich. s. 9;Dz. III. s. 30-31/

20 VII 1937 r. - S. Faustyna dowiedzia?a si?, ?e ma wyjecha? do Rabki. /Dz. III. s. 54/

(Kronika nie wspomina tego faktu, natomiast notuje, ?e s. Prze?o?ona pojecha?a do Rabki na dwa dni, co mog?o mie? zwi?zek z wyjazdem s. Faustyny.) /Kr. Krak. cz. IV. s. 88 z dn. 19 VII; Wspomn. s. Ireny Z./

29 VII 1937 r. - S. Faustyna wyjecha?a do Rabki. /Dz. III. s. 54-55; Wspomn./  

10 VIII 1937 r. - S. Faustyna powróci?a z Rabki, klimat jej nie odpowiada? i poczu?a si? bardziej chora. /Dz. IV. s. 4/

12 VIII 1937 r. - Ks. prof. M. Sopo?ko w przeje?dzie wst?pi? do domu Zgromadzenia w Krakowie i widzia? si? przez chwil? z s. Faustyn?. /Wspomn. s. Felicji; Dz. IV. s. 4-5/

25 VIII 1937 r. - Ks. Prof. Sopo?ko przyjecha? na kilka dni do Krakowa. S. Faustyna ucieszy?a si?, gdy? pragn??a si? z nim widzie?. /Dz. IV. S: 16/

29 VIII 1937 r. - S. Faustyna otrzyma?a pozwolenie na d?u?sz? rozmow? z ks. prof. M. Sopo?ko. /Dz. IV. s. 17/
 
(Kronika nie wspomina tych faktów.)   

6 IX 1937 r. - Siostra Faustyna dosta?a zmian? obowi?zku z ogrodu do furty zakonnej. O zmianie tej zadecydowa? pogarszaj?cy si? stan zdrowia. /Wspomn. M. Mich. s. 10; Dz. IV. s. 25/

19 IX 1937. r. - Odwiedzi? s. Faustyn? jej rodzony brat Stanis?aw. /Dz. IV. s. 40/ 
 
27 IX 1937 r. - S. Faustyna z s. Iren? Krzy?anowsk?; prze?o?on? domu, wysz?a do miasta w sprawie drukowania obrazków Mi?osierdzia Bo?ego. /Dz. IV. s. 45; Wspomn. s. Ireny s. 2/  

21 IV 1938 r. - Stan zdrowia s. Faustyny pogorszy? si?, a wi?c prze?o?eni zadecydowali by drugi raz wys?a? j? do szpitala na Pr?dniku. /Kron. Krak. cz. IV. s. 119; wspomn. M. Mich. s. 10/   

2-5 VI 1938 r. - S. Faustyna odprawia rekolekcje 3-dniowe w szpitalu. /Wspom. s. Ireny Krzy?anowskiej i s. Felicji; Dz.VI. s. 114/  

VII 1938 r. - Matka Generalna - Michaela Moraczewska odwiedza s. Faustyn? na Pr?dniku. /Wspomn. M. Mich. s. 10 i s. Felicji/ 

VIII 1938 r. - Ostatni list s. Faustyny do Prze?o?onej Generalnej, w którym przeprasza za wszystkie uchybienia ca?ego ?ycia i ko?czy s?owami: "do zobaczenia w niebie". /Listy nr. 23 s. 64; Wspomn. M. Mich. s. 11/ 

24 VIII 1938r. - S. Kamila, która równie? by?a w tym czasie na Pr?dniku, telefonowa?a do prze?o?onej, ?e s. Faustynie znacznie si? pogorszy?o.

Prze?o?ona pojecha?a do szpitala i ca?? noc sp?dzi?a przy s. Faustynie. /Kron. Krak. s. 129/  

25 VIII 1938 r. - Ks. T. Czaputa, kapelan domu Zgromadzenia w Krakowie, pojecha? na Pr?dnik, by udzieli? s. Faustynie Sakramentu Chorych. /Kron. Krak. s. 129/

28 VIII 1938 r. - Ks. prof. M. Sopo?ko, b?d?c w Krakowie, odwiedzi? Zgromadzenie, a tak?e kilka razy by? u s. Faustyny w szpitalu. /Wspornn. ks. Sopo?ko s. 3; Kron. Krak. cz. IV. s. 129/

2 IX 1938 r. - Ks. proc. Sopo?ko b?d?c na Pr?dniku w szpitalu, widzia? s. Faustyn? w ekstazie. /Wspornn. ks. Sopo?ko s. 5 i s. Felicji/

17 IX 1938 r. - Siostra Faustyna przywieziona z Pr?dnika. By?a bardzo s?abiutka, prawie nie przyjmowa?a ?adnych pokarmów. By?a spokojna i bardzo buduj?ca. Wyczekiwa?a chwili, gdy - si? po??czy z Panem Jezusem i wcale si? nie ba?a ?mierci. /Kron. Krak. s. 131/  

 22 IX 1938 r. - Siostra Faustyna czuje si? coraz bardziej s?aba, przeprosi?a ca?e Zgromadzenie (zwyczaj Zgromadzenia) za swe mimowolne uchybienia i spokojnie wyczekiwa?a na spotkanie ze swym Niebieskim Oblubie?cem. /Kron. Krak. cz. IV. s. 132/  
26 IX 1938 r. - Ks. prof. Sopo?ko ostatni raz odwiedzi? s. Faustyn? w Krakowie. Powiedzia?a mu wówczas: "zaj?ta jestem obcowaniem z Ojcem Niebieskim". -Jak zauwa?y?: "Robi?a wra?enie istoty nadziemskiej". I doda?: "Wówczas ju? nie mia?em najmniejszej w?tpliwo?ci, ?e to co znajduje si? w jej dzienniczku o Komunii ?w. udzielonej przez Anio?a, odpowiada rzeczywisto?ci". /Wspomn. ks. Sopo?ko s. 5/  

2 X 1938 r. - S. Faustyna coraz s?absza, ale zawsze buduj?ca, ze spokojem oczekuje swego odej?cia. /Kron. Krak. cz. IV_s. 133/

5 X 1938 r. - O godzinie 16 przyjecha? O. Andrasz TJ. i s. Faustyna wyspowiada?a si? ostatni raz. /Kron. Krak, cz. IV. s. 134/

O godzinie 21 ks. Kapelan T. Czaputa, razem z zebranymi siostrami, odmówi? u ?o?a chorej modlitwy za konaj?cych. S. Faustyna przytomna do ostatniej chwili ??czy?a si? z modl?cymi. /Kron. Krak. cz. IV. s. 134/

5 X 1938 r. - O godzinie 22,45 Siostra Maria FAUSTYNA Kowalska, po d?ugich cierpieniach znoszonych z wielk? cierpliwo?ci?, odesz?a do Pana po nagrod?. /Kronika Kraków cz. IV. s. 134/

7 X 1938 r. - Pierwszy Pi?tek miesi?ca i uroczysto?? Matki Bo?ej Ró?a?cowej - dzi? odby? si? pogrzeb ?.p. Siostry Faustyny Kowalskiej,

W pogrzebie wzi?li udzia? Ojcowie Jezuici: O.Wojto?, O. Chabrowski z domu 00. w Rynku "?w.  Barbary", oraz jeden kleryk z ul. Kopernika 26.

O godzinie 8,30 od?piewano Jutrzni?, a nast?pnie O. Wójto? odprawi? Msz? ?w. przy Wielkim O?tarzu, a O. Chabrowski przy o?tarzu Serca Jezusowego (w którym obecnie znajduje si? s?yn?cy wielu ?askami obraz Mi?osierdzia Bo?ego).

O. Chabrowski odprawia? Msz? ?w. w kolorze bia?ym. Wszystko odby?o si? bardzo pi?knie - jak zaznacza Kronika. Na pogrzebie nie by?o nikogo z rodziny s.Faustyny. /Kron. Kraków cz. IV. s. 134/

Siostra Faustyna zosta?a pochowana na cmentarzu zakonnym, po?o?onym w ogrodzie Zgromadzenia Sióstr Matki Bo?ej Mi?osierdzia w Krakowie ?agiewniki, ul. Wronia 3/9, we wspólnym grobowcu znajduj?cym si? na tym cmentarzu.

PO ?MIERCI   

21 X 1965 r. - Po dwudziestu siedmiu latach od ?mierci S. Faustyny ks. Biskup Julian Groblicki, za specjaln? delegacj? udzielon? mu przez ks. Kardyna?a Karola Wojty??, uroczyst? sesj? rozpocz?? w Kurii Metropolitalnej Krakowskiej Proces Informacyjny odno?nie ?ycia i cnót S. Faustyny. Od tej chwili Siostrze Faustynie przys?uguje tytu? S?ugi Bo?ej.   

25 XI 1966 r. - W czasie procesu informacyjnego prowadzonego odno?nie ?ycia; cnót, pism i kultu S?ugi Bo?ej s. Faustyny (21 X 1965 r. - 20 X 1967 r.) szcz?tki jej zosta?y przeniesione do grobu specjalnie na ten cel przygotowanego w kaplicy Sióstr Matki Bo?ej Mi?osierdzia. Nad grobem znajduje si? p?yta czarna z krzy?em na ?rodku. Na p?ycie zwykle znajduj? si? ?wie?e kwiaty, przynoszone przez wiernych, którzy wypraszaj? sobie liczne ?aski za wstawiennictwem s. Faustyny.

20 IX 1967 r. - Jego Eminencja ks. Kardyna? Karol Wojty?a uroczyst? sesj? zako?czy? Proces informacyjny S?ugi Bo?ej w Diecezji Krakowskiej.

26 11 968 r. - Akta procesu informacyjnego zosta?y przyj?te przez ?w. Kongregacji dla Spraw ?wi?tych:  

31 I 1968 r. ? Dekretem Kongregacji dla Spraw ?wi?tych zosta? otwarty proces beatyfikacyjny S?ugi Bo?ej S. Faustyny.

 

Sonda

Czy przedsoborowa Msza Trydencka? (po ?acinie)
 

Polecany link, kliknij

Reklama

Kto jest teraz on-line

NaszÄ… witrynÄ™ przeglÄ…da teraz 63 goĹ›ci